کم ‹کخرجی‹دولت‹به‹کارکنان‹چطور‹واریز‹م‹یشود؟

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

یک کارش//ناس حوزه کار با اشاره به بار روانی افزایش دس//تمزدها و پرداختهای نقدی در باال رفتن تورم، پیش//نهادی ب//رای نحوه واریز کمک جبرانی دولت به کارکنان ارائه کرد.

حمید حاجاس//ماعیلی ب//ا تش//ریح چگونگی واری//ز کمکه//ای جبرانی دولت ب//ه کارکنان و بازنشس//تگان به ایس//نا گفت: ب//ا افزایش نقدی دس//تمزد موافق نیس//تم زیرا دولت کنت//رل و نظ//ارت دقیقی در بحث نقدینگی در کش//ور نداش//ته اس//ت. از طرفی، بار روانی افزایش تورم را نمیتوان کتمان کرد. از این رو، پیشبینی من این است که کمک دولت به کارکنان و بازنشس//تگان به شکل نقدی نخواهد بود؛ هرچند که دولت مناب//ع این کار را در اختیار دارد اما به دلیل ب//ار روانی افزایش قیمتها و تحمیل فشار بیش//تر بر خانوارها سناریوی افزایش دستمزدها را دنبال نخواهد کرد.

وی ادامه داد: س//ناریوی دوم این اس//ت که دولت این رقم را در قالب بس//تههای حمایت غذایی اختصاص دهد. البته پیش از این، دولت اعام کرده بود که بس//تههای حمایت غذایی را صرفنظر از اقشار آسیبپذیر و زیر پوش//ش کمیته امداد و بهزیستی به تمام گروهها و دهکهای جامعه اختصاص خواهد داد. بنابراین، دولت در حال بررسی سناریوهای موجود است تا پرداخت کمک جبرانی با کمترین میزان تاثیرپذیری اتفاق بیفتد.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به جامعه هدف دولت در واریز کمک جبران//ی، گفت: با توجه ب//ه اینکه دولت حقوقبگیران ب//ا زیر ۳ میلیون تومان دریافتی را مش//مول این طرح قرار داده اس//ت، پیش//نهاد من این اس//ت که به جای واریز کمک جبرانی به حس//ابهای کارکنان، این رقم را در قال//ب کارتهای الکترونیکی خرید کاال اختصاص دهد تا افراد خود به فروش//گاهها مراجعه و به اختیار هزینه کنند و تورم انتظاری هم ایجاد نش//ود. حاجاسماعیلی همچنین درباره منابع مالی این طرح گفت: اگرچه دولت سازکار اجرای این طرح را هنوز پیشبینی نکرده اما دو منبع جدید به دس//ت آورده اس//ت؛ افزایش نرخ ارز و فروش نفت دو منبعی است که امکان توزیع خواربار و بستههای حمایتی را برای دولت فراهم کرده است و میتوان//د از این دو محل هزینه کند. چون دولت هم از افزایش نرخ ارز س//ود برده و هم بر اس//اس آنچه در بودجه پیشبینی ک//رده بود نفت را در طول ۶ ماه گذش//ته به نرخ باالتری فروخته است، هیچ مشکلی برای اختصاص بس//تههای حمای//ت غذایی ندارد و انتظار میرود که پوش//ش گس//تردهتری از کارمندان، کارگران و بازنشستگان را در این طرح داشته باش//د. به گفته وی، با توجه به اینکه بخش//ی از بدن//ه کارکنان دولت را کارگران قراردادی و پیمانی تشکیل میدهند، عاوهبر کارمندان لشکری و کشوری و بازنشستگان صندوقهای بیمه، کارگران قراردادی و شاغل در شرکتهای پیمانکاری زیر پوشش این کمک جبرانی قرار خواهند گرفت.

در روزهای گذشته هیاتوزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مس//تمریبگیران صندوقهای بازنشس//تگی کشوری و لش//کری» را به تصویب رس//اند. بر اس//اس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز اس//ت برای کارکنان رس//می و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد و سایر صندوقها ک//ه مجموع پرداختی آنها کمتر از ۰۳ میلیون ریال در ماه اس//ت، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.