ضرر و زیان خودروسازان خارجی ادامه دارد

ب ‹هدنبال‹جنگ‹تجاری‹چین‹و‹امریکا

Sanat Newspaper - - بینالملل خودرو -

میزان فروش شرکت جگوار لندروور تحتتاثیر جنگ تجاری میان چین و ایاالت متحده امریکا بهشدت کاهش یافته و این خودروس//از ضرر و زی//ان قابلمالحظهای را متحمل شده است.

بهگزارش ایسنا، تنشهای تجاری میان چین و امریکا در ماه مارس امس//ال میالدی پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا تعرفههای وارداتی را ب//ر ف//والد و آلومینیوم اعالم ک//رد. از آن زمان تاکنون واش//نگتن و پکن چندی//ن دور تعرفههای تالفیجویانه علیه یکدیگ//ر وضع کردن//د بهطوری ک//ه رایزنیهای تج//اری دو جانبه تاکنون در متوق//ف کردن این جنگ تجاری ناکام بوده است.

‹زیان‹مالی‹جگوار‹لندروور ‹

پس از آنک//ه رئیسجمهوری ای//االت متحده امریکا، ب//ه بهان//ه حمایت از محص//والت امریکای//ی و تولیدات داخلی این کش//ور، دستور قانون تعرفه واردات کاالهای خارجی ش//امل محصوالت چین//ی را داد، اندکی پس از ش//روع این جنگ تج//اری، چین نی//ز در واکنش به آن، قانون افزایش تعرفه محصوالت//ی را که در کارخانههای مستقر در خاک ایاالت متحده امریکا ساخته میشوند را وضع کرد که بهدنبال آن، صنایع خودروس//ازی بسیاری ش//امل ش//رکتهای اروپایی که در این کشمکشهای تجاری میان این دو کش//ور نقش//ی ندارند، نیز متحمل خس//ارتهای گوناگون//ی ش//دهاند. براس//اس گزارش وبس//ایت اتوکار، بهتازگی رالف اس//پت، مدیر شرکت خودروس//ازی جگوار لندروور )JLR( خاطرنشان کرده که این ش//رکت انگلیسی در ۳ماه سوم سال مالی جاری با ضرر و زیان گس//تردهای به می//زان ۵۱۱میلیون دالر روبهرو شده که همگی از تاثیرات و پیامدهای تنشهای تجاری می//ان چین و امریکا بوده اس//ت. همچنین وی در ادام//ه س//خنانش افزود: ما قصد داری//م با برنامههای جدی//د جری//ان نقدینگ//ی خ//ود را بهبود بخش//یده و هزینههای عملیاتی را کاهش دهیم که این امر در نهایت به افزایش درآمدزایی و س//ودآوری م//ا خواهد انجامید. وی علت س//قوط میزان فروش این ش//رکت انگلیس//ی را کاه//ش می//زان خرید و فروش محصوالت//ش در بازار چین اعالم کرده اس//ت. چین با توج//ه به جمعیت باال و تنوع در س//لیقه و قدرت خرید م//ردم، از اهمیت خاص و زیادی برای همه ش//رکتهای فناوری، خودروس//ازی و.. برخوردار است و کاهش میزان خرید و فروش در بازار این کش//ور تاثیرات منفی قابلمالحظهای را روی میزان فروش ش//رکتهای گوناگون میگذارد. این خودروساز در بازه زمانی ۳ماه س//وم امس//ال می//الدی معادل ۹۲۱ ه//زار و ۷۸۸ خ//ودرو تولیدی خود را به فروش رس//انده که این میزان در مقایس//ه با مدت مش//ابه سال گذشته ب//ا یک کاهش ۲.۳۱درصدی روبهرو بوده اس//ت. درآمد حاصل از فروش این تع//داد خودرو حدود ۷۲.۷میلیارد دالر برآورد میش//ود که کاهش چش//مگیری نسبت به قبل داشته است.

‹خودروس/ازی‹آلم/ان‹و‹جنگ‹ ‹ تجاری‹

جگوار لندروور تنها خودروس//از اروپایی نیس//ت که با چنین مش//کلی روبهرو شده اس//ت، بلک//ه پیشتر ش//رکتهای آلمانی دایمل//ر (مرس//دس بن//ز) و بامو نی//ز از پیامده//ای منف//ی جن//گ تج//اری میان چین و امری//کا که هماکن//ون گریبان آنها را گرفته اس//ت، خبر داده بودن//د. به گفته آنها، ای//ن تنشهای تجاری موجب کاهش قابلتوجه//ی در میزان فروش و درآمدزایی آنها ش//ده و آنها متحمل ض//رر و زیانهای چند میلی//ون دالری در این م//دت زمانی ش//دهاند. چندی پیش ب//ود که نیک//والس پیتر، مدیر مالی ش//رکت بامو در گفتوگویی با گزارش//گر مجله اختصاصی خودرو Automobilwoche خاطرنشان ک//رده بود که در صورت تداوم جنگ تجاری میان ایاالت متح//ده امریکا و چین و همچنی//ن قانون افزایش تعرفه واردات محص//والت گوناگون از جمله خودرو، ش//رکت خودروس//ازی بامو آلمان در س//ال آینده نیز به شدت تحتتاثی//ر این تحوالت قرار خواهد گرفت بهگونهای که درآمدزای//ی آن نیم میلیارد ی//ورو (۹۷۵ میلیون یورو) کاهش پیدا خواهد ک//رد. مکس واربرتون بهعنوان یکی از تحلیلگران فعال در حوزه بازار خودرو میگوید صنایع خودروس//ازی با توجه به اهمیت گس//ترده و بسزایی که در اقتصاد جهان دارند، بهطور معمول نخس//تین قربانی تغییر و تحوالت در قوانین زیس//تمحیطی، تعرفههای وارداتی، گرمایش زمین، مس//ائل سیاسی و آلودگی هوا بهشمار میروند.

‹کاه/ش‹ف/روش‹رن/و‹پ/س‹از‹ت/رک‹بازار‹ ‹ ایران همچنین پس از خروج ایاالت متحده امریکا از برجام، ش//ریکان خارجی صنعت خودرو ایران، به ناچار مجبور به ترک بازار ایران ش//دند. در دور نخس//ت تحریمهای ک//ه در اوایل دهه ۰۹خورش//یدی اتفاق افتاد ش//رکتهای بینالملل//ی فعال در بازار ایران، راه خروج را در پیش گرفتند. در میان شریکان خارجی زنجیره خودروس//ازی کش//ور، دو شرکت فرانسوی پژوسیتروئن و رنو همواره جایگاه ویژهای داشتهاند.

پیامده//ای ای//ن اتفاق در دور نخس//ت تحریمها، تنها دامن خودروس//ازان داخلی را نگرفت، بلکه شریکان خارجی هم متضرر ش//دند. پژو در آن س//الها، بهطور کامل از بازار ایران رفت و همین خروج س//بب ش//د تا صادرات این ش//رکت یکمیلیارد و ۰۰۲ میلیون یورو افت کن//د. این افت باعث اخراج ۸هزار نیروی پژو ش//د. با اینکه رنو در آن س//الها با وجود فش//ار ایاالت متحده امریکا حاضر به ترک بازار ایران نش//د اما اینبار با تاخیر، همان راهی را برگزید که پژو انتخاب کرده بود. حال خبر میرس//د، فروش رنو در ۳ماه سوم سال جاری میالدی با افت ۶درصدی روبهرو ش//ده است. در این زمینه رویترز گزارش داد که کارشناس//ان این شرکت دلیل این میزان اف//ت را به دو عامل خروج از بازار ای//ران و افت فروش در بازارهای نوظهور مرتبط دانستهاند.

این میزان افت در حالی اتفاق افتاده که رنو توانسته بود سال گذشته میالدی با فروش ۲۶۱هزار و ۹۷ خودرو در ایران افزایش ۳/ ۹۴درصدی را کلید بزند. پس از امضای برجام، رنو خواس//تار فعالیت گستردهتر در ایران بود؛ به همی//ن دلیل با امضای قراردادی با س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنای//ع ایران و ش//رکتی خصوص//ی، اعالم همکاری کرد. با خروج امریکا از برجام، برنامههای رنو در کشورمان با چالش روبهرو شد؛ به طوری که در ۵ نخست س//ال جاری میالدی، فروش این ش//رکت در بازار ایران با افت ۲درصدی به نس//بت مدت مش//ابه سال گذشته روبهرو شد. در ۵ ماه ابتدایی امسال در مجموع ۵۵ هزار و ۳۷۷ خودرو به عنوان محصوالت این شرکت در خطوط تولید خودروس//ازان داخلی تولید ش//ده در حالی که در همین مدت در سال ۷۱۰۲، شاهد عرضه ۶۵ هزار و ۹۲۷ خودرو از انواع رنو به بازار بودهایم.

‹سخن‹پایانی ‹

برنامههای تحریمی و جنگ تجاری تنها کش//ورهای درگی//ر با موض//وع را متض//رر نمیکند، بلک//ه این نوع عملکردها همچون آتش//ی اس//ت که دامن بس//یاری از کش//ورها را میگی//رد. امریکا روندی در سیاس//تهای خارجی خود در پیش گرفته که ضمن آس//یب به صنایع گوناگون از جمله صنعت خ//ودرو در بلندمدت خود نیز متضرر خواهد شد.

تنشهای تجاری میان چین و امریکا در ماه مارس سال جاری میالدی پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری امریکا تعرفههای وارداتی را بر فوالد و آلومینیوم اعالم کرد. از آن زمان تاکنون واشنگتن و پکن چندین دور تعرفههای تالفیجویانه علیه یکدیگر وضع کردهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.