نظام مقرراتی مناسبی در عرصه پتروشیمی وجود ندارد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

درحالحاضر نظ//ام مقرراتی مناس//بی در عرصه پتروشیمی نیس//ت و این عامل موجب شده در بخش پتروش//یمی تقاضای زی//ادی ب//رای س//رمایهگذاری وج//ود نداش//ته باش//د. هم//ه بخشه//ای اقتص//ادی نی//از به تنظیمکننده دارن//د تا از ایجاد اغتش//اش در آنه//ا جلوگی//ری ش//ود. از ای//ن منظ//ر بای//د به پتروشیمی توجه بیشتری کرد به این دلیل که صنعت پتروشیمی در ایران صنعتی پایدار است، وج//ود منابع عظیم گاز در کش//ور مهمتری//ن عامل پایداری این صنعت اس//ت. اگر این صنعت را بارور کنیم، میتوانیم بخش//ی از مش//کالت ناش//ی از تحریمهای نفتی را از بی//ن ببریم. پس از نفت و پتروشیمی بیشترین ارزآوری را برای کشور دارد، کیفیت مناس//ب محصوالت پتروش//یمی ایران موجب ش//ده است این صنعت از ناحیه کشورهای مصرفکننده نیز شناخته شده باشد. س//رمایهگذاری در این صنعت باید س//رعت عمل بیشتری پیدا کند و در این زمینه استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی باید روانتر پیش رود. درحالحاضر بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بخش بزرگی از فعالیتهای پتروشیمیو سیاس//تگذاریهای مربوط به هلدینگهای صاحبنام از جمله هلدینگ خلیجفارس واگذار ش//ده و ش//رکت ملی پتروش//یمی از س//رمایهگذاری و اقدام در راس//تای توس//عه این صنعت کنار گذاش//ته ش//ده اس//ت. این اقدامات موجب ش//ده در سالهای گذشته روند سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی آهستهتر شود و خس//ارتهای س//نگینی به بار آید. بنابراین، برای جلوگیری از خس//ارتهای احتمالی آینده با فعال کردن صنایع پتروش//یمی خواهیم توانس//ت بخش//ی از خس//ارتهای تحریمهای نفتی و ممنوعیت در صادرات نفت را جبران کنیم. در واقع بهترین راه و مناسبترین گزینهای که دارای ارزشافزوده باالیی است، صنعت پتروشیمی است و به همین دلیل نیز باید اقدامات جدیتری در زمینه پیشرفت و سرعتدهی به روند فعالیت آن انجام شود.

اسداهلل قرهخانی سروستانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.