انرژی‌بنزین‌در‌قاچاق‌م‌یسوزد

خودروهای‌حامل‌سوخت‌قاچاق‌در‌شهرهای‌مرزی‌موجب‌بروز‌تصاد‌فهای‌پ ‌ید‌رپی‌م‌یشوند

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

از مهمترین مشکالت سال ۷۹ در عرصه اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز اس//ت. این افزایش نرخ بر اغلب حوزهها تاثیر مستقیم گذاشت اما بر حاملهای انرژی با توجه به آنکه در سیطره دولت بود تاثیری نداشت و همان لیتری ۰۰۰۱ تومان فروخته میش//ود. نرخ بنزین در کشور ۹ برابر کمتر از کشورهایهای همسایه است. البته در این زمینه نباید فراموش کرد که وظیفه پایش مرزها برعهده دولت است. قاچاق سوخت روزبهروز ابعاد گستردهتری مییابد. سود نهفته در قاچاق سوخت به اندازهای است که برخی از قاچاقچیان و حتی مرزنش//ینان نیز به این حوزه وارد ش//دهاند. برخی کارشناسان معتقدند قاچاق س//وخت قاچاق از موارد خرد در بحث قاچاق به ش//مار میرود و باید مشکالت کالن را حل کرد و با اشتغالزایی در مرزها ش//هروندان را به سوی کسبوکار سالم سوق دارد. برخ//ی نی//ز بر این باورند که دول//ت باید مقررات سختی بگذارد تا از طریق آن جلوی قاچاق سازمانیافته س//وخت گرفته شود. از جمله سیاستهایی که میتوان در این زمینه در نظر گرفت این اس//ت که دولت انگیزه قاچ//اق را از مردم بگی//رد و در مقابل ارزشافزوده را در س//ایر مش//اغل ایجاد کنند. در این صورت میتوان در یک برنامه میانمدت ش//اهد اش//تغال س//الم و کاهش قاچاق بود.

‌دستگیری‌۰۲‌قاچاقچی‌در‌همدان ‹

س//رهنگ رض//ا زارعی، رئیس پلیس آگاهی اس//تان همدان از افزایش ۹۹ درصدی قاچاق س//وخت نس//بت به مدت مش//ابه سال گذشته در استان همدان خبر داد و گفت: در ۷ ماه نخس//ت امسال ۵۴۶ هزار و ۸۵۲ لیتر سوخت قاچاق در سطح استان کشف شده است.

وی با اش//اره به افزایش ۳۱ درصدی تمام پروندههای قاچاق در سال جاری نسبت به سال ۶۹، به ایسنا گفت: در ۶ ماه امس//ال ش//اهد افزایش ۳۲ درصدی متالشی ش//دن بانده//ای قاچاق در اس//تان بودی//م. همچنین، ارزش ریال//ی تمام پروندهه//ای مربوط به قاچاق، ۰۰۱ میلیارد و ۶۲ میلیون تومان بوده است. وی با بیان اینکه تمامی س//وختهای قاچاق کشفشده، تحویل شرکت نفت میش//ود، مطرح کرد: ماش//ینهای مورد استفاده قاچاقچیان، بیشتر تانکر سوخت و کامیونهای سنگین بوده اس//ت که با دوجداره کردن باکهای اتومبیلها از راههای اصلی و روستایی اقدام به این عمل میکنند.

‌قاچاق‌سوخت‌قربانی‌م ‌یگیرد‌ ‹

در این راستا، محمودرضا ناصح، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشکده ایرانشهر به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اثر واژگونی خودرو پژو حامل س//وخت قاچاق در کیلومتر ۵۲ محور ایرانش//هر ۲ نفر سرنش//ین پژو ۵۰۴ در آتش س//وختند. گشت انتظامی به منظور متوقف کردن این خودرو حامل سوخت مانع ایجاد کرده که باعث واژگونی و آتشس//وزی آن ش//ده است. قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان به علت نرخ باالی س//وخت در کشورهای همسایه به یک معضل تبدیل ش//ده اس//ت و خودروهای حامل سوخت قاچاق در این اس//تان موجب بروز تصادفهای پیدرپی میشوند.

‌به‌قاچاق‌مشروعیت‌ندهیم‌ ‹

حسن مرادی، کارشناس انرژی با اشاره به پیچیدگی موضوع قاچاق س//وخت به «گس//ترش صنعت» گفت: موضوع قاچاق س//وخت بس//یار پیچی//ده و دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی است. در ش//هرهای مرزی یکی از مهمترین معضلها، بیکاری اس//ت. وی افزود: دولت بای//د امکانات و منابع را به ش//کل عادالنه در سطح کشور توزیع کند نه اینکه اس//تانهای مرکزی و قویتر کشور بیشتر از سایران، منابع مالی دریافت کنند. آنچه در ایران متاسفانه از یاد رفته، توس//عه متوازن صنعتی و اقتصادی است. در صورتی که این موضوع در کشور اجرایی ش//ود، ب//ه طور قطع مش//کالت موج//ود نیز کاهش خواه//د یافت. وی با اش//اره به راهکارهایی ک//ه برای مدیریت سوخت ارائه میشود، گفت: عدهای عنوان میکنند دولت باید مجوزهایی صادر کند تا مرزنش//ینان عملیات ص//ادرات بنزین را در س//ازکاری قانون//ی انجام دهند. این راهحل چندان عاقالنه به نظر نمیرس//د. با این کار به قاچاق س//وخت مش//روعیت داده میش//ود و مشکالت بیشتری پیش میآید. در مدیریت س//وخت دولت باید از تصمیمهای ش//تابزده بپرهیزد. هر گونه اقدام شتابزده دولت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد. سخن گفتن از مدیری//ت قاچاق در ش//رایطی که نرخ بنزین در اطراف ایران ۹ برابر ایران اس//ت، آس//ان است اما عملیاتی کردن آن بس//یار مش//کل است. قاچاق در تمام مرزهای جنوب، ش//رق و غرب به ش//کل غیرقابل تصوری در حال رشد است. اقشار مختلف مرزنشین در سطح وسیعی آلوده قاچاق شدهاند. در نظر بگیرید وقتی حق//وق کارگ//ر روزمزد در تهران بی//ن ۰۶ تا ۰۰۱ هزار تومان است مرزنشین با یک بار در روز قاچاق ۰۰۳ هزار تومان درآمد دارد. در این شرایط تمایل به قاچاق بیشتر میشود. حال در نظر بگیرید جوانان با توجه به بیکاری در نقاط مرزی برای کارگری باید به تهران یا کالنشهرها مهاج//رت کنند. در ای//ن مناطق هزینهه//ای خوراک و مس//کن بس//یار باالس//ت و به هیچ وجه این مهاجرت بهصرفه نیس//ت. از طرفی، ش//غلی وجود دارد که روزانه ۰۰۳ ه//زار تومان درآمد را در حالی عاید مردم میکند که مجبور به مهاجرت یا صرف هزینه بیشتر نیستند. در حقیقت عملکرد دولت در هدایت مرزنش//ینان به سمت قاچاق تاثیر بس//زایی داشته است. وی ادامه داد: دولت در جاهایی مجبور به سکوت شد چراکه به نوعی بر این موضوع دامن زده اس//ت. بیشتر وس//ایل نقلیه از جمله کامیون، اتوبوس، وانت، لنج و ش//ناورها که به آن سوی مرزها حرک//ت میکنند «باک یدک» در کنار باک اصلی تعبیه کردهاند تا بنزین را به خارج از مرزها منتقل کنند. وی افزود: ای کاش در زمان//ی که فرصت بیش//تری برای برنامهریزی موضوع سوخت داشتیم و قیمته//ا متع//ادل ب//ود تالش//ی برای مدیریت حاملهای انرژی انجام میش//د. درحالحاض//ر پدی//ده قاچاق به ش//کل گسترده در سراسر مرزها ایجاد شده است. حل این بحران نیاز به یک س//ازکار قوی، کاربردی، قابل اعمال و نه خیالی دارد این راه//کار باید از طرف دولت و مجلس اجرا شود تا از ادامه این وضع جلوگیری کند و ثروت مملکت به تاراج نرود. ‹‌میزان‌مصرف‌سوخت‌باال‌است‌

ک//وروش کرمپ//ور حقیق//ی، عض//و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز درباره مشکالتی که در زمینه سوخت وجود دارد به «گس//ترش صنعت» گفت: آم//ار و ارقام//ی که از میزان س//وخت در ای//ران وجود دارد نش//ان از مصرف باالی این حام//ل انرژی در ای//ران دارد. میزان خودروهای برخی کشورها یک برابر و نیم بیشتر از ایران اس//ت و در مقابل میزان مصرف انرژی بسیار کمتری از ایران دارند. در مقام مقایس//ه با س//ایر کشورها از جمله ترکیه میتوان میزان اس//رافی که در س//وخت میشود را دریاف//ت. بای//د جلوی قاچاق در معن//ای کالن آن را گرفت، محمولههای س//وختی که اکنون به سوی خارج قاچاق میشوند، قاچاقهای ریز هستند. هرچند به نظر برس//د این میزان قاچاق نیز در نوع خود بسیار هنگفت اس//ت اما قاچاقهای کالن آثاری به مراتب مخربتر از قاچاقهای ریز دارند.

‌ایجاد‌اشتغال‌در‌مر ‌زها ‹

کرمپ//ور حقیقی با اش//اره به لزوم ایجاد اش//تغال در مرزه//ا ب//ه عنوان راه//کار قطعی از بین ب//ردن قاچاق س//وخت گفت: بر پایه اصل ۳ قانون اساس//ی و بند ۹، مب//ارزه با تبعی//ض و نابرابری یک//ی از مهمترین ارکان جمهوری اس//المی ایران اس//ت. از طرفی، رهبر معظم انق//الب نیز تاکید ب//ر نابودی نابرابری دارن//د. باید با از بین بردن تبعیض و نابرابری زمینههای پیشرفت کشور فراهم ش//ود. رسیدگی به موضوع قاچاق در مرزها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد. تنها راهحل گران کردن حاملهای س//وخت نیس//ت باید مشکالت را به ش//کل بنیادی حل کرد. بهتری//ن راهکار برای مقابله با قاچاق ایجاد اشتغال است.

با ایجاد اش//تغال س//الم در مرزها بهراحتی میتوان جل//وی قاچ//اق از هر نوعی را گرفت و ش//رایط زندگی سالم و شرافتمندانه را برای ایرانیان فراهم کرد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در ادامه افزود: در حالحاضر یکی از مش//کالت ما این اس//ت که فساد را در مسائل کوچک تعریف کردهایم. اولویت نخست ما باید مبارزه با فساد باشد.

‌سخن‌آخر ‹

تمام کس//انی که قاچاق سوخت را مرتکب میشوند، در واق//ع با ج//ان خود بازی میکنن//د. حمل بنزین در ش//رایط ناام//ن و خط//رات ناش//ی از آن عالوهب//ر خود قاچاقچیان، زندگی کس//انی را که در جاده هس//تند به مخاطره میاندازد.

عالوهب//ر این، آنچه از اوضاع اقتصادی کش//ور به نظر میرس//د این اس//ت که جامعه در ش//رایطی نیست که کش//ش افزایش قیمت حاملهای انرژی را داشته باشد. بر این اس//اس، به نظر میرس//د با پای//ش دائمی مرزها یا سیاس//تی مانند سهمیهبندی کردن بنزین، دولت در اجرای سیاستهای مورد نظر موفقتر خواهد بود.

حسن مرادی دولت در جاهایی مجبور به سکوت شد چراکه به نوعی بر این موضوع دامن زده است. در بیشتر وسایل نقلیه از جمله کامیون، اتوبوس، وانت، لنج و شناورها که به آن سوی مرزها حرکت میکنند «باک یدک» در کنار باک اصلی تعبیه کردهاند تا بنزین را به خارج از مرزها منتقل کنند

کوروش کرمپور حقیقی باید با از بین بردن تبعیض و نابرابری زمینههای پیشرفت کشور فراهم شود. رسیدگی به موضوع قاچاق در مرزها باید در دستور کار جدی دولت قرار گیرد. تنها راهحل، گران کردن حاملهای سوخت نیست باید مشکالت را به شکل بنیادی حل کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.