کاش‌عرضه‌نفت‌در‌بورس‌انرژی‌در‌شرایط‌عادی‌انجام‌م‌یشد

مدیرعامل‌هلدینگ‌تدبیر:‌

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

مدیرعام//ل هلدین//گ توس//عه ان//رژی تدبی//ر گفت: میتوانس//تیم حداقل از ۰۱ س//ال پی//ش عرضه نفت در ب//ورس انرژی را آغاز کنیم و نگذاریم این امر در ش//رایط س//خت تحریم، انجام ش//ود و مورد امتح//ان قرار بگیرد. پرویز راحت، مدیرعامل هلدینگ توس//عه انرژی تدبیر با اش//اره به عرضه نفت در بورس انرژی و برخی انتقادهای مطرحش//ده در زمینه شفافیت ناکافی، گفت: عرضه نفت در ب//ورس ان//رژی به طور قطع کار بس//یار خوب و اقدام درس//تی بود. اگر اش//کالی مطرح باشد این است که چرا این اقدام این قدر دیر انجام ش//ده اس//ت. من اعتقاد دارم میتوانس//تیم حداقل از ۰۱ س//ال پی//ش عرضه نفت در ب//ورس انرژی را آغاز کنیم و نگذاریم این امر در ش//رایط س//خت تحریم، انجام و مورد امتحان ق//رار بگیرد. کاش بس//یار زودتر این کار انجام میشد. وی ادامه داد: معامله نفت در بورس انرژی به زیرس//اختهایی نیاز دارد. برای مث//ال، بانکها باید بتوانند برای تامین منابع و همچنین ارائه تضمینها، کمک کنند. همچنین عملیات تحویل و فروش نیاز به زیرساختهایی دارد. وقتی به جای شرایط عادی در ش//رایط تحریم میخواهیم این زیرساختها را آماده کنیم، ش//رایط بس//یار سختتر میشود و کار برای بخش خصوصی هم س//خت میش//ود. به یقین، ش//رایط کنونی س//خت و هزینهبر اس//ت اما به هر حال این کاری اس//ت که وزارت نفت اکنون آن را آغاز کرده و قرار اس//ت ادام//ه هم پیدا کند. پرویز راحت با تاکید بر اینکه ممکن اس//ت س//رعت عرضه با پیشبینی وزارت نفت متناسب نباش//د، به ایلن//ا اظهار کرد: اما به هر ح//ال این بهترین ش//یوه برای درگیر کردن بازار نفت و فعاالن حوزه انرژی با این قبیل معامالت اس//ت. مدیرعامل هلدینگ توسعه ان//رژی تدبیر عنوان کرد: تاکنون ش//رکتهای خصوصی در تولید، پاالیش و تا حدودی در توزیع محصوالت نفتی فعال بودهاند و با عرضه نفت در بورس انرژی از این پس به صورت محدود، اجازه و امکان صادرات و فروش نفت را نیز پیدا میکنند. در نتیجه گامی به س//وی آزادسازی بیشتر در حوزه انرژی برداش//ته شده است. البته من معتقدم در این ش//رایط س//خت، درباره برخی جزئیات میشد بهتر عم//ل کرد. برای نمونه، الزام به اینکه صادرکنندگان باید ۰۸ درصد نفت صادراتی را به صورت ارزی تسویه کنند با توجه به وضعیت فعلی، چندان مناس//ب به نظر نمیرسد و بهت//ر بود درص//د ریالی را مق//داری افزایش میدادیم. راحت در پاس//خ به این پرس//ش که آیا هلدینگ «توسعه ان//رژی تدبیر» در فرآین//د عرضه نفت در بورس انرژی به عنوان خریدار ش//رکت کرد، گفت: خی//ر. ما چون تولید نفت خودمان را داریم در خرید نفت عرضه شده، شرکت نکردیم. وی در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه آیا مجموعه ش//ما یک A&P واقعی است و در قراردادها میتواند در زیان هم ش//ریک ش//ود، اظهار کرد: بله، ما در قراردادی که برای میدان یاران ش//مالی بستهایم به صورت A&P کامل است و ریسک سود و زیان را کامال پذیرفتهایم. در قراردادهای EPC هم به همین نحو است. گروه «توسعه انرژی تدبیر» یکی از هلدینگهای تخصصی زیرمجموعه «گروه توس//عه اقتصادی تدبیر» و متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.