یکچهارم چای مصرفی کشور تولید داخل است

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

معاون بازاریابی و تنظیم بازار س//ازمان چای کش//ور گفت: نیاز مصرف داخلی چای بین ۵۰۱ تا ۰۱۱ هزار تن در س//ال اس//ت که از این میزان یکچهارم در کش//ور تولید و بقیه از محل واردات تامین میشود.

گ//ودرز خردادپور در گفتوگو با رادیو اقتصاد با اش//اره به خریداری شدن ۲۱۱ هزار تن برگ سبز چای از کشاورزان در سال جاری افزود: از این میزان برگ سبز چای ۵۳ درصد(۰۴ ه//زار تن) درجه یک و ۵۶ درصد (۲۷ هزار تن) درجه۲ بوده است.

وی ادام//ه داد: مقدار چای خش//ک به دس//ت آمده از این میزان برگ سبز نیز ۵۲ هزار و ۶۶۳ تن است.

معاون بازاریابی و تنظیم بازار س//ازمان چای کش//ور گفت: ارزش ریالی برگ س//بز خریداری ش//ده ۰۲۲ میلیارد تومان ب//وده که از ای//ن میزان ۶۰۲ میلی//ارد و ۰۰۳ میلیون تومان تاکنون به کشاورزان پرداخت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.