پرورش‹ماهیان‹زینتی‹فرصتی‹برای‹اشتغالزایی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

هرم//زگان در جن//وب ای//ران از جمل//ه اس//تانهای مه//م و راهب//ردی در ح//وزه ش//یالت اس//ت که ظرفیتهای ویژهای در راس//تای توس//عه اقتصادی و اش//تغالزایی داش//ته و همواره طرحهای ای//ن بخش از جمل//ه پ//رورش ماهی در قفس و توس//عه مزارع پرورش میگو م//ورد توجه ویژه قرار دارد. ام//ا یکی از فرصته//ای خوب حوزه ش//یالت هرمزگان در زمینه اش//تغالزایی، تکثیر و پرورش ماهیان تزئینی(آکواریومی) ب//ا توجه ب//ه ظرفیتهای موج//ود در این اس//تان اس//ت. رئیس اداره توسعه ماهیان دریایی ش//یالت هرم//زگان در این زمینه ب//ه ایرنا گف//ت: تکثیر و پ//رورش ماهیان تزئینی فرصتی مناسب، مطمئن و زودبازده برای س//رمایهگذاری و ایجاد اشتغال برای دانشآموختگان شیالت و عالقهمندان این صنعت است. عبدالرسول دریایی بیان کرد: هماکنون در استان هرمزگان ۶ مرکز تولید ماهیان زینتی آب ش//ور و ش//یرین وجود دارد که س//ال گذش//ته افزونبر ۰۰۷ هزار قطعه بچه ماهی در این مراکز تولید ش//ده اس//ت. وی اف//زود: از ای//ن ۶ مرکز ۳ مرکز در قالب آب ش//ور و ۳ مرک//ز در قالب آب ش//یرین در حال فعالیت هستند و ماهیان زینتی از هرمزگان به سراسر کشور بهویژه اس//تانهای فارس، تهران و اصفهان ارسال میش//ود. دریایی بیان ک//رد: در مراکز آب ش//ور هرمزگان در سالهای گذشته موفق به تولید انواع ماهیان زینتی دریایی و انواع دلقک ماهیان ش//دهایم که این موفقیتها خودکفایی اس//تان در این ح//وزه را در پی داشته اس//ت. وی تاکید کرد: حمایتهای دولت و شیالت ایران در ممنوع کردن ورود ماهی//ان زینتی که در داخل کش//ور تولید میش//ود گامی مه//م برای توس//عه بازار و حمایت از تولیدات داخلی هرمزگان است. رئیس اداره توسعه ماهیان دریایی شیالت هرم//زگان گفت: ب//ا افزایش توس//عه این مراکز و حمایت ش//یالت از سرمایهگذاران این صنع//ت، آینده خوبی برای این صنعت متص//ور هس//تیم. دریای//ی از عالقهمندان خواس//ت برای ورود به این صنعت و کسب اطالعات بیشتر به معاونت آبزیپروری اداره کل شیالت هرمزگان مراجعه کنند.

‹پ/رورش‹ماهیان‹تزئینی‹نیازمند‹ ‹ حمایت

ی//ک دانشآموخته رش//ته ش//یالت در هرمزگان معتقد اس//ت که توس//عه تولید ماهی//ان زینتی گام//ی موثر در راس//تای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. رضا مکیالن//ی بیان کرد: با تکثی//ر و تولید این ماهیان در هرمزگان فش//ار از روی ذخیره طبیعی این گونهها در آبهای خلیجفارس برداشته میش//ود. وی ادامه داد: اما الزمه تحقق ای//ن موضوع حمایت ویژه از فعاالن این بخش و ارائه تس//هیالت م//ورد نیاز با شرایط آس//ان و رفع کمبودهای موجود از جمله نب//ود کلینیکهای تخصصی آبزیان در هرمزگان اس//ت. مکیالنی تصریح کرد: برخیه//ا میگویند که با داش//تن حداقل امکان//ات از قبیل فض//ای ۲۱ مترمربعی، آب در ح//د مص//رف خانگ//ی و انش//عاب برق خانگی، میتوان برای ایجاد اش//تغال و درآمدزای//ی در این ح//وزه اقدام کرد در حالی که در عمل اینطور نبوده و نیازمند فراهم ش//دن امکانات بیش//تری است. وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید فرآیند کسب مجوزه//ای الزم از نهاده//ای مربوط را نیز در نظر گرفت ک//ه گاهی به دلیل طوالنی ب//ودن و ایراده//ا، فرد از ادام//ه کار ناامید میشود. در س//الهای گذشته با توجه به توسعه آپارتماننشینی و دور افتادن انسان از طبیعت، ش//رایط به گونهای رقم خورده که ب//ازار ماهی//ان زینتی رون//ق گرفته و زمینهساز ایجاد مشاغل مختلف شده است. امروز ش//اهد آن هستیم که در بسیاری از ش//هرها دهها مغازه به خرید و فروش این آبزیان زینتی اش//تغال دارند و س//ود قابل توجهی نیز از این صنعت کسب میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.