واحدهای‹موفق‹با‹مدیران‹جوان‹ الگوی‹داخلی‹برای‹تولیدکنندگان‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

معاون امور اقتصادی اس//تانداری قم، افق برنامههای اس//تان تا پایان سال ۷۹ را تعیینتکلیف واحدهای صنعتی در تملک بانکها و جلوگیری از معطل ماندن سرمایههای بخش صنعت و تولید استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان قم، مهرداد غضنفری در س//یامین نشست س//تاد کارگروه ستاد تس//هیل و رفع موانع تولید قم ه//دف از حضور در ش//هرکهای صنعتی را برطرف کردن مش//کل واحدهای نیمهفعال و راکد و در عین حال توجه به واحدهای فعال عنوان و اظه//ار کرد: بازدیدهای تخصصی از س//وی مدی//ران مربوط به تولید و صنعت باید پیوسته اجرایی شود.

وی در این جلس//ه که در شهرک صنعتی ش//کوهیه برگزار شده بود، افزود: حضور دسته جمعی مدیران و همچنین حضور انفرادی مسئوالن در واحدهای صنعتی سبب میشود تا مشکالت پیش از اینکه به معضل تبدیل ش//وند در همان مراحل ابتدایی شناس//ایی و برای رفع سریع آنها اقدام شود.

معاون امور اقتصادی اس//تانداری قم در بخش دیگری از سخنان خود وج//ود واحدهای تولیدی دانشبنیان، فن//ی و در عین حال هایتک در ش//هرکهای صنعتی اس//تان را م//د نظر قرار داد و گفت: خوش//بختانه واحدهای بس//یار خوبی در اس//تان را ش//اهدیم که با اس//تفاده از دانش مدیریت عالی، انضباط کاری، تخصص و همدلی در سطح واحد تولیدی، محصوالت مهم و مورد نیاز استان و کشور را تولید میکنند.

وی وج//ود واحدهای موفق با مدیران ج//وان و خالق را نمونههایی از الگوهای داخلی برای س//ایر تولیدکنندگان دانست و افزود: امیدواریم با کمک مس//ئوالن شاهد توس//عه اینگونه مدیریتها در سایر واحدهای صنعتی باشیم که در این شرایط با صرفهجویی در هزینههای غیرضرور و به موقع عمل کردن در بحث بازاریابی و صادرات سبب پویایی واحدهای خود شدهاند.

معاون اس//تاندار قم اضافه کرد: در همین ش//هرک صنعتی شکوهیه واحدهایی وجود دارند که بدون اس//تفاده از تسهیالت بانکی ضمن اداره واحد صنعتی خود به دنبال فازهای توسعهای هستند و این شدنی است و ما دیدیم در شرایط و وضعیت مساوی فضای صنعت و تولید با استفاده از دانش خود اینگونه موفق عمل میکنند.

امیر طیبینژاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قم نیز در این نشس//ت با اش//اره به وجود س//رمایهگذاران و متقاضیان بیشمار برای حضور در شهرکهای صنعتی، همراهی و همافزایی تمامی مدیران استان را خواس//تار شد و اظهار کرد: درحالحاضر سرمایهگذاران خوبی برای استقرار در ش//هرک صنعتی شکوهیه و سایر شهرکهای صنعتی با ایجاد اش//تغالزایی باال و در عین حال استفاده از دانش روز وجود دارند که به دلیل نیاز در بخشی از زیرساختهای شهرکهای صنعتی معطل ماندهاند.

وی اضافه کرد: خوش//بختانه رویکرد مدیران ارش//د اس//تان و بهویژه مجموعه اس//تانداری همراه و همصدا با تولید و شهرکهای صنعتی جلو میروند و امیدواریم با یاری مس//ئوالن شاهد رفع مشکالت زیرساختی شهرکهای صنعتی باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.