تولید روزانه ۰۰۱ میلیون لیتر بنزین در آستانه تحقق

Sanat Newspaper - - خبر -

تابستان امسال معاون وزیر نفت از تولید روزانه ۰۰۱ میلیون لیتر بنزین در کش//ور خب//ر داد. وعدهای که با تولی//د روزانه بیش از ۰۴ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ در پاالیش//گاه س//تاره خلیجفارس تا یک ماه آینده در یک قدمی تحقق ایستاده است. به گزارش ایسنا، خودکفایی در تولید بنزین یکی از اهداف وزارت نفت در چند سال اخیر بوده اس//ت و بر این اساس میزان تولید بنزین در کشور به مرور زمان افزایش یافت، به طوریکه از ۴.۶۶ میلی//ون لیتر در روز در س//ال ۵۹۳۱ به ۴.۷۷ میلیون لیتر در روز در سال ۶۹۳۱ رسید. همچنین میزان تولید بنزین از ابتدای سال ۶۹۳۱ تا آذر ۶.۶۶ میلیون لیتر در روز بوده و از آذر تا انتهای اسفند به ۴.۷۷ میلیون لیتر در روز رس//ید. بیژن زنگنه وزیر نفت، درباره آمار تولید بنزین در ایران اظهار کرد: «در سال ۱۹۳۱ میزان تولید بنزین در ایران بهطور متوس//ط ۲۵ میلیون لیتر در روز بود که این میزان در شهریور سال جاری به ۰۹ میلیون لیتر در روز رسیده است. بنزین ما در شرایطی قرار دارد که ترام//پ در تحریمهای خود از منع فروش بنزین به ایران حرفی نزد».

بر این اس//اس وعده تولی//د ۰۰۱ میلیون لیتر بنزین در کش//ور از ح//دود ۴ ماه گذش//ته از س//وی علیرضا صادقآبادی مدیرعامل ش//رکت مل//ی پاالیش و پخش فرآوردهه//ای نفتی اعالم و اظهار ش//د که ۰۸ میلیون لیتر از ۰۰۱ میلیون لیتر یادش//ده براس//اس استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ خواهد بود.

در این میان فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیجفارس که از میان پاالیش//گاههای کشور نقش اساسی را در تولید بنزی//ن به عهده دارد، روزهای پایان//ی مهر وارد مدار و فرآیند تولید بنزین یورو ۵ ش//ده اس//ت. آخرین آمارها حاکی از آن است که بهطور میانگین روزانه ۰۳ میلیون لیت//ر بنزین در این پاالیش//گاه تولید میش//ود که این مق//دار تا یک ماه دیگر ب//ه مرز ۰۴ میلیون لیتر در روز خواهد رس//ید. بنزین تولیدی این پاالیشگاه با تکمیل فاز س//وم تا پایان امس//ال به ۴۴ میلی//ون لیتر در روز خواهد رسید.

درب//اره کیفیت بنزی//ن تولیدی این پاالیش//گاه نیز میت//وان گفت به گفته مس//ئوالن، بای//د مقدار گوگرد بنزین تولیدی براس//اس استاندارد یورو ۵ اروپا کمتر از ۰۱ پیپ//یام، مقدار آروماتی//ک آن کمتر از ۵۳ درصد، مق//دار بن//زن آن کمتر از یک درص//د و اکتان آن بین ۱۹ و ۵۹ باش//د که بنزین تولیدی در پاالیشگاه ستاره هماکن//ون دارای گوگرد ۵.۰ ت//ا ۱ پیپیام، آروماتیک بی//ن ۹۲ تا ۰۳ درصد، بنزن بی//ن ۴.۰ تا ۵.۰ درصد و اکتان آن نیز در محدوده استاندارد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.