کسب‹سومین‹ستاره‹کیفیت‹برای‹محصول‹«اچ۰۳کراس»‹

Sanat Newspaper - - خودرو -

براس//اس گزارش منتش//ر ش//ده ازس//وی شرکت بازرسی کیفیت و اس//تاندارد ایران در ارزشیابی مهر ۷۹ خودروهای ساخت داخل، محصول اچ۰۳کراس با ارتقای سطح کیفی موفق به کسب سه ستاره کیفی شد. به گزارش ایکوپرس، این نتیجه حاصل برنامهها و پروژههای بهبود کیفیت تعریف شده در سطح گروه صنعتی ایرانخودرو است که با همت و تالش مدیران و کارکنان شرکت ایرانخودرو و پشتیبانی حوزههای تولید، ساپکو و کیفیت و مهندسی کسب شده است.

بنابر این گزارش، درحالحاضر در تمامی محصوالت سواری و تجاری گروه صنعتی ایرانخودرو دارای دو ستاره کیفیت و باالتر از دو ستاره هستند و محصول تک س//تاره در س//بد محصوالت ایرانخودرو وجود ندارد. همچنین گزارش نتایج ارزش//یابی خودروهای ساخت داخل در مهر امسال، بیانکننده صدرنشینی پژو ۸۰۰۲ در فهرست خودروهای باالی ۰۰1میلیون توم//ان و صدرنش//ینی محص//والت ۷۰۲ اتوم//ات، همچنین محصوالت تندر ایرانخودرو در رده قیمتی ۵۲ تا ۰۵میلیون تومان است.

کیفیت راهی بیپایان اس//ت و شرکت ایرانخودرو ب//ا تولی//د و ارائه محص//والت جدید و کیفیس//ازی محص//والت جاری، رویکردی مس//تمر و همه جانبه را در اس//تمرار حرک//ت در مس//یر ارتق//ای کیفیت محصوالت در پیش گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.