دور‹زدن‹تحری‹مهای‹خارجی‹به‹مراتب‹راحت‹تر‹از‹مشکالت‹داخلی‹است

Sanat Newspaper - - خودرو -

با وجود تالش دولت برای رفع مش//کالت صنعت قطعه، کارشناس//ان میگویند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمتها س//بب ش//ده قطعهسازان نتوانند برنامههای خود را در موعد مقرر به انجام برسانند و کسری قطعات خودروها در خط تولید همچنان ادامه دارد. به گزارش ایرنا، اواسط مرداد امسال خبرهای متعددی در رسانههای گوناگون از کسری قطعات حدود ۰۵هزار خودرو در ش//رکتهای خودروس//از مطرح ش//د که در آن مقطع شائبه احتکار بهوجود آورد. در ادامه رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان اظهار کرد: تاکنون بیش از نیمی از خودروهای دارای کس//ری قطعه یادش//ده تکمیل و به مش//تریان عرضه ش//دهاند. به گفته وی، دلیل اصلی تداوم کس//ری قطعات به وضعیت نه چندان جالب نقدینگی قطعهسازان و قیمتهای پایین قطعات برمیگردد. نجفیمنش افزود: اکنون طلب صنایع قطعهس//ازی از خودروسازان به بیش از ۵۱هزار میلی//ارد تومان رس//یده و در حالی که پیشتر خری//د و فروش به صورت نس//یه میسر بود اما امروز بهدلیل مشکالت اقتصادی فقط خرید و فروش نقدی امکانپذیر اس//ت. وی بیان کرد: برای افزایش نرخ قطعات، خواسته این انجمن افزایش ۰۸ تا ۰4۱درصدی قیمتهاس//ت اما منتظر عملیاتی شدن قیمتگذاری جدید خودرو از سوی دولت هستیم. این مقام صنفی به رش//د ۳ تا 4برابری نرخ مواد اولیه داخلی و افزایش ۳ برابری قیمت ارز در ماههای گذش//ته اش//اره کرد و گفت: در صورتی که نظر قطعهس//ازان تامین نشود، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای قطعهسازی در انتظار است.

‹کمبود‹مواد‹اولیه‹و‹تصمی ‹مگیر ‹یهای‹ب ‹یثبات ‹

اما رئیس پیش//ین انجمن س//ازندگان قطع//ات و مجموعههای خودرو مدعی اس//ت کمبود قطعه خودروسازان در ماههای گذشته، نه تنها کمتر نشده، بلکه بهدلیل تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای نادرست بیشتر هم شده است. رضا رضایی پیشبینی کرد بهدلیل کسری قطعه، بین ۰۲ تا ۰۳هزار خودرو در کف کارخانههای خودروس//ازی خوابیده باش//د و این رقم رو به افزایش اس//ت. وی دلیل اصلی این موضوع را کمبود مواد اولیه بهویژه اقالم وارداتی از اروپا عنوان کرد.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: متاس//فانه برخی قوانین و مقررات و ضوابط دولت که بهطور ناپایدار تعریف ش//ده و هر از چند گاه دس//تخوش تغییر میشود، به این کمبودها دامن زده است.

وی بی//ان ک//رد: قوانین ناپایدار ارزی، همچنین افزایش نرخ مواد اولیه داخلی از جمله محصوالت پتروشیمی، مس، فوالد و آلومینیوم سبب شده تا احس//اس کنیم تحریمهای داخل//ی بیش از تحریمهای خارجی صنایع قطع//ه و خودرو را آزار میدهد. او به طرح این پرس//ش پرداخت که ذوب آهن از چه نوع مواد خارجی اس//تفاده میکند که در ماههای گذش//ته نرخ محصوالت خود را بیش از ۵.۲ برابر گران کرده است؟

رضای//ی اظهار ک//رد: در حالی که بین ۵ تا ۶درصد مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج تامین میکنیم اما حدود ۲هفته است که ثبتسفارشهای پیش//ین م//ا را که برای دریافت ارز آن در س//امانه نیم//ا نیز ثبتنام کرده بودیم، همه را باطل اعالم کردند و همه کارها را باید از نو انجام دهیم. وی تصریح کرد: صنعت خودرو و قطعهس//ازی جزو صنایع راهبردی هس//تند اما در ماههای گذشته شاهد بودیم ارز دولتی به موز، عروسک، لوستر ...و تعلق گرفت و هر کس که از زور و ارتباطات بیشتری برخوردار بود، موفق به دریافت آن ش//د اما نیاز قطعهس//ازان به این ارز برطرف نشد. رضایی با بیان اینکه هنوز هم برای دستگیری از این صنایع استراتژیک دیر نیست، خواس//تار آن شد تا دولت برنامهریزی باثباتی در این زمینه داشته باشد و با تشکیل کارگروهی متشکل از افراد متخصص و دارای دید باز، وضعیت صنع//ت خ//ودرو و قطعه را مدیریت و هدایت کند. وی خاطرنش//ان کرد: دور زدن تحریمه//ای خارجی و حل مش//کالت آن ب//ه مراتب راحتتر از مش//کالتی اس//ت که در داخل برای این صنایع ایجاد شده است. رضایی پیشنهاد کرد دولت یک برنامه جامع دستکم ۶ ماهه برای صنایع خودرو و قطعه تدوین کند تا با مدیریت تحریمهای داخلی و خارجی، آس//یبها به کمترین میزان برسد.

رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رس//یدگی به مشکل صنع//ت خودرو را از اولویتهای خود در این وزارتخانه دانس//ته و با اعالم آغاز بررسی موانع و مشکالت صنعت خودرو در چند ماه گذشته یک گروه کارشناس//ی در عین حال گفته «قیمتگذاری خودروها س//ازکار قانونی دارد که براس//اس آن تصمیمگیری میش//ود که فعال تصمیم جدیدی در اینباره گرفته نشده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.