برد غولهای انرژی امریکا از تحریمهای ضدایرانی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

خروج ترامپ از برجام، اگرچه باعث ناخش//نودی متحدان امریکا ش//د اما این استراتژی به سود سهامداران شرکتهای نفتی «اکسونموبیل» و «شورون» تمام شد.

به گزارش ایس//نا، این دو تولیدکننده امریکایی نرخ باالتر نفت را که پس از اعالم تحریمهای واشنگتن علیه ایران روند افزایش//ی پیدا ک//رد، عامل درآمد باالتر خود در ۳ ماه س//وم امس//ال اعالم کردن//د. درآمد این دو ش//رکت باالتر از انتظار تحلیلگ//ران والاس//تریت بود. درآم//د ۹۳.۲ دالر به ازای هر س//هم ش//ورون، باالتر از میانگین درآم//د ۶۰.۲ دالر بود که تحلیلگران در نظرسنجی «فکتست» پیشبینی کرده بودند. سود اکسونموبیل نیز ۶۴.۱ دالر به ازای هر سهم بود که ۰۲ درصد باالتر از رقم پیشبینی شده از سوی تحلیلگران بود.

آژانس بینالمللی انرژی ماه گذش//ته هش//دار داد افزایش قیمتهای نفت که امس//ال به باالترین رکورد خود از س//ال ۴۱۰۲ رس//یدند به همراه زغال سنگ و گاز طبیعی گرانتر، ممکن است رشد اقتصادی جهانی را محدود کند.

قیمتهای نفت به دلیل نگرانی بازار نسبت به کمبود عرضه پ//س از آغاز تحریمهای امریکا علیه ایران، افزایش پیدا کرد. دولت امریکا تهدید کرده کشورهایی را که پس از ۴ نوامبر به خرید نف//ت از ایران ادامه میدهند تحریم خواهد کرد، البته قرار است به برخی از کشورها معافیتهایی صادر کند که به آنها امکان میدهد به وارداتشان از ایران ادامه دهند.

بر اساس اعالم آژانس بینالمللی انرژی، صادرات نفت ایران از ماه مه به میزان ۰۰۸ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده و خریداران زیر فشار امریکا، خرید خود را کمتر کردهاند.

مای//ک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، روز جمعه اظهار کرد ما با کش//ورها برای کاهش حداکثر ممک//ن صادرات نفت ایران همکاری کردهایم. ب//ا این حال، تالشهای دولت برای حفظ ثبات نرخ نفت ادامه دارد.

پمپئ//و اظهار ک//رد: نهتنها این امر ب//رای مصرفکنندگان امریکای//ی و اقتصاد جهان خوب اس//ت بلکه تضمین میکند که ای//ران نمیتواند اکنون که صادرات//ش کاهش پیدا کرده اس//ت، درآمد خود از نفت را افزایش دهد. نرخ نفت برنت که ش//اخص نرخ جهانی اس//ت، در ۳ ماه منتهی به سپتامبر، ۵ درصد افزایش پیدا کرد و به ۲۷.۱۸ دالر در هر بشکه رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.