بهرهمندی صنایع انجیره از تسهیالت اشتغال روستایی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس گفت: تس//هیالت در قالب طرح اشتغال روستایی به واحدها و طرحها در ناحیه صنعتی انجیره مرودشت پرداخت میشود.

به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس، احد فتوحی پس از بازدید از ناحیه صنعتی انجیره مرودش//ت در جلسه هیاتمدیره شرکت خدمات//ی این ناحی//ه صنعتی افزود: با پیگیریهای انجامش//ده تمامی طرحهای متقاضی تس//هیالت مس//تقر در ناحیه صنعتی انجی//ره، امکان بهرهمندی از تس//هیالت اش//تغال روس//تایی را دارند. فتوحی گفت: این تس//هیالت به طرحهایی اختصاص مییابد که اولویت آنها ایجاد اش//تغال پایدار و فراه//م کردن بازارهای صادراتی برای اس//تان باش//د و الزمه این کار فراهم کردن زیر س//اختهای الزم و ایج//اد زمین//ه حضور افراد س//رمایهگذار و کارآفرین است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس ادامه داد: طرحه//ا و واحدهای صنعتی که تمایل به اس//تفاده از این نوع تسهیالت را دارند میتوانند به این شرکت مراجعه و معرفینامه دریافت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در ناحیه صنعتی انجیره مرودشت با ۷۲ هکتار مساحت ۵۳ قرارداد واگذاری زمین با سرمایهگذاران بس//ته ش//ده که تاکنون ۵۱ واحد بهرهبردار با اشتغالزایی ۰۴۲ نف//ر در مرحله فعالیت و س//ایر واحدهای صنعتی نیز در مرحله ساختوس//از قرار دارد بر فسخ قراردادهای راکد مربوط به سال ۲۹ و قب//ل از آن و واگذاری این اراضی به س//رمایهگذارانی که ت//وان راهاندازی واح//د صنعتی و ایجاد اش//تغال پایدار را دارند تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در ادامه بر اجرای طرح اصالح ش//بکه داخلی آب این ش//هرک صنعتی تاکی//د کرد و گف//ت: این طرح ب//ا هدف مص//رف بهینه آب و جلوگی//ری از هدررف//ت آب و نیز تامین پای//دار آب واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.