پایش لحظهای فعالیت صنعتی در شرایط کنونی

Sanat Newspaper - - خبر -

اش//تغال و توس//عه صنعت موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت بلکه ایجاد اش//تغال و رفع بیکاری، من//وط ب//ه توس//عه و رون//ق صنایع اس//ت. پایش لحظهای وضعی//ت واحده//ای صنعتی در مقط//ع زمان//ی کنون//ی از مهمترین برنامههای س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران است تا مسائل و مشکالت واحدها بهطور روزانه بررس//ی و رصد شده و تدابیری به منظور رفع آنها اندیشیده ش//ود. با توجه به س//هم بیش از ۰۹ درصدی صنایع کوچک و متوس//ط در کشور این موضوع ش//دت دوچندانی دارد، از ای//نرو به منظور حمای//ت از این صنای//ع، خدمات حمایتی و نرماف//زاری به صاحبان صنایع کوچک داده میش//ود. این خدمات به منظور توسعه و ارتقای بهرهوری در بخش صنایع کوچک و متوس//ط ارائه میش//ود. این خدمات شامل ارتقای فناوری صنایع کوچک و متوس//ط در قالب شناس//ایی و رفع نیازهای فناورانه، ایجاد مرکز مبادله فناوری با سایر کشورها (مانند مرکز مبادله با کرهجنوبی) اس//ت. همچنین س//اخت ش//هرکهای فناوری و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک ازجمله برنامههای حمایتی بهشمار میرود که در حال انجام است.

س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی به منظور بهبود فضای کس//بوکار در صدد تدوی//ن قوانین و مقررات متناس//ب با صنایع کوچک و متوسط و تسهیل فرآیند ایجاد و توسعه کس//بوکار است که در این زمینه اقدامهایی انجام شده است.

حمایت از ارتقای منابع انسانی صنایع کوچک و متوسط در قالب برگزاری دورههای آموزشی مدیریتی و مهارتی، برگزاری تورهای صنعت//ی، ایجاد مراکز آموزش همج//وار کارگاهی و نیز توس//عه بازارهای داخلی و صادراتی و حمایت از توس//عه بازارهای داخلی و صادراتی صنایع کوچک و متوسط از دیگر خدمات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی است.

برنامههای دیگری مانند حضور در نمایشگاه، اعزام و دعوت هیاتهای تجاری، ایجاد و توسعه کنسرسیومهای صادراتی و برندهای مشترک نیز ازسوی این سازمان به منظور حمایت از توسعه بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی انجام شده است.

صاحبان صنایع باید دقت داشته باشند که بحث بازار مهمتر از تولید است و متاسفانه بسیاری از تولیدکنندگان توجهی به بازار ندارند. با این حال سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با توجه به اینکه یک س//ازمان توسعهای است، باید به اینگونه مباحث بهطور جدی ورود کند.

ای//ن برنام//ه ب//ر مبنای برش اس//تانی اس//ت و ش//رکت شهرکهای صنعتی استانها باید تالش خود را در این زمینه بیشتر کنند. در حقیقت س//رمایهگذاریهای خصوصی راکد جزو س//رمایههای ملی اس//ت و با توجه به اینکه راکد بودن این س//رمایهها به ضرر کش//ور تمام میش//ود، باید در محور نوس//ازی صنایع و راهاندازی این واحدها با بیشترین ظرفیت اقدام کنیم.

محمدعلی عزیزمحمدی معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.