پیشانی برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبارزه با فساد

رضا‹رحمانی‹در‹آیین‹معارفه‹خود‹به‹عنوان‹یک‹عضو‹کابینه‹دولت‹دوازدهم‹مطرح‹کرد‹:

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

آیی//ن معارفه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و تکریم از خدمات محمد ش//ریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تج//ارت با حضور اس//حاق جهانگی//ری، معاون اول رئیسجمهوری در نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.

به گزارش «گسترش صنعت» وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اس//امی، تش//کلهای صنعتی و معدنی و فع//االن اقتصادی برگزار ش//د، از تشکیل کارگروههای تخصصی در ستاد تحریم وزارت متبوع خود با عنوان حفظ جریان اشتغال موجود و نیز تامین کاالها و نیازهای عمومی خبر داد.

رضا رحمانی افزود: با بخش خصوصی و تش//کلهای صنفی و صنعت//ی در زمینه چگونگی مدیریت ارز و تامین و توزیع و نظارت بر کاالها نشس//تی برگزار کردهای//م و این کارگروهها درحالحاضر تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: امروز راه مقابله با تحریم به طور حتم توجه ب//ه بخش خصوصی، مع//دن، صادرات، صنای//ع دانشبنیان و حفظ جریان تولید است.

رحمان//ی ب//ا بیان اینکه ب//ه مدیرانی با ریس//کپذیری باال نیازمندی//م، افزود: در ش//رایط جدید به مدیرانی س//الم و با مدیریت جهادی نیازمندیم و به طور حتم یکی از ظرفیتهای مهم مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت س//رمایه انسانی آن است.

وی تصریح کرد: در ش//رایط تحری//م محدودیتهایی بر ما تحمیل میشود اما تحریمها فرصتهایی را نیز به همراه دارد که بخش معدن یکی از آن فرصتها در حوزه اقتصاد غیرنفتی بوده و بسیار تاثیرگذار است.

رحمان//ی به ممنوعیت واردات ۰۰۳۱ قلم کاال اش//اره کرد و افزود: ای//ن ممنوعیتها پیش از این با مقاومتهایی همراه ب//ود اما امروز این اتفاق افت//اده و مبحث تولید این کاالها در داخل بسیار پررنگتر شده است. همچنین در حوزه صادرات، نوس//انهای نرخ ارز ممکن است در بخشهایی آسیبزا باشد اما فرصتی جهشی نیز ایجاد میکند.

وی با تاکید بر توجه بیش//تر و تمرک//ز بر بخش صادرات و معدن اضافه کرد: در این موارد جلس//ههای گوناگونی برگزار شده و بهتازگی نیز در شورای گفتوگو تمرکز بر این مباحث بود اما در جاهایی باید تس//هیلگر باشیم، گرهها را باز کنیم و در بخشی که اشتغال آسیب دیده میتوان در بخشهای دیگر اشتغال جدید ایجاد کرد.

وی با تاکید ویژه بر ظرفیتهای س//رمایه انسانی و فعاالن بخ//ش خصوصی اظهار ک//رد: در دوره جدید بر این بخشها توج//ه جدیتری خواهم داش//ت و اعتق//اد دارم همه عوامل موفقیت در تولید، صادرات و اقتصاد کش//ور به س//رمایههای انسانی برمیگردد و محور کار خواهد بود.

‹طراحی‹مرکز‹جامع‹همفکری‹و‹اتا ‹قهای‹فکر ‹

رحمانی در ادامه با اعام خبر طراحی مرکز جامع همفکری و اتاقهای فکر افزود: اتاق فکر عاوه بر س//اختارهای موجود نظیر اتاق تع//اون بازرگانی، اصناف، کمیس//یونهای مجلس ...و طراحی ش//د و ش//امل اتاقه//ای فکر صنع//ت، معدن و صنای//ع معدنی، بازرگانی و تجارت، ص//ادرات و ارز فناوری و آیندهپژوهی میشود.

وی ادام//ه داد: محور این اتاقهای فکر با توجه به ش//رایط موجود و تحریمهای یکجانبه جدید از س//وی امریکا اتاق فکر صنعت بازرگانی بود که زودتر از س//ایر بخشها آن را تشکیل دادی//م و در این اتاق فکر از نظره//ای صاحبان فکر و صنایع از بخشهای خصوصی اس//تفاده کردیم. این در حالی بود که خودش//ان هم بسیار اس//تقبال کردند و این را سرمایه هستی خ//ود میدانیم و میتوانیم هر مش//کلی را با این جمع حل و فصل کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تج//ارت در ادامه این آیین تصریح کرد: پیش//انی برنامه آینده مبارزه با فساد است. اعتقاد دارم رش//د هر صنعتی وابسته به عواملی است که مبارزه با فساد از مهمترین آنها اس//ت. همچنین معتقدم فس//اد سیستمی نداریم اما به دلیل شرایط جدید باید با هر گونه فساد مبارزه کنیم و بهترین راه مبارزه نیز دقت در تصمیمها و مش//ورت با صاحبان فکر و صنعت اس//ت که فساد را به کمترین حد میرساند.

‹توسعه‹دولت‹الکترونیک‹و‹شفا ‹فسازی ‹

رحمانی با اش//اره به س//امانههای موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزود: توسعه دولت الکترونیک، شفافسازی و تکمیل سامانهها را در برنامه خود داریم. این در حالی است که سامانه کاداستر معدنی، بهینیاب، جامع انبارها، شناسایی کاال ...و را در حال تکمیل داریم.

به گفته وی، خط تبادل با نهادها ش//روع شده است و طرح شناسایی را در تولید ملی آغاز کردهایم.

وی ادامه داد: نوسازی صنایع نیز از جمله اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در این زمینه نوسازی ۰۱ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت و معدن را در برنامه داریم.

‹تدوین‹و‹ابالغ‹نقشه‹راه‹معدن ‹

رحمانی در ادامه با اش//اره به تدوین و اباغ نقشه راه معدن گف//ت: این نقش//ه با حضور بی//ش از ۰۴ نماین//ده مجلس و مس//ئوالن سایر نهادها بهتازگی اباغ شد و سرلوحه کار ما در بخش معدن خواهد بود.

وی ادامه داد: اکتش//اف ۰۰۳ هزار کیلومتر خطی را به طور س//االنه در برنامه داریم و با همکاری زیرمجموعههای مرتبط جریان جدیدی در حوزه اکتش//اف را ش//روع کردهایم چراکه تا به حال اکتش//افات ما س//طحی بوده اس//ت ام//ا باید مانند کشورهای دیگر به سمت اکتشاف عمقی حرکت کنیم.

همچنی//ن در این زمینه ۰۰۴ منطق//ه امیدبخش را با این پهنهبن//دی تعریف کردیم و امیدواریم از دل این اکتش//افات معادن مگاسایز نیز کشف شود.

وی ب//ا توج//ه دادن بر بحث فعالیت اس//تارتآپها در کل صنعت افزود: با فعالیت استارتآپها بنگاهداری با شیوههای سنتی مشکلتر خواهد شد و الزم است در حوزه فرآیند تولید بازرگانی خدمات و توزیع بازرگانی به این بخش ورود کنیم تا با استفاده از نیروههای جوان به اهداف مورد نظر دستیابیم.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، صادرات مواد معدنی، فعالسازی معادن کوچک بهویژه در مناطق محروم و روستاها و جلوگیری از خامفروشی، یکی از دیگر طرحهای ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

‹تامین‹منابع‹ارزی‹برای‹کاالهای‹اساسی ‹

رحمانی تصریح کرد: در حوزه بازرگانی، ذخیرهسازی کاالها بهتر از دورههای قبل بوده و هس//ت و دولت با همه مشکات ارزی برای ۶ ماه آغاز سال و ۶ ماه دوم و همچنین سال آینده ارز مورد نیاز کاالهای اساسی را تامین کرده است.

‹۵۵‹برنامه‹در‹حوزه‹لجستیک‹ ‹

رحمانی کشورهای همس//ایه و اطراف کشورمان را بهترین ظرفیت توس//عه صادرات برش//مرد و افزود: امسال ۰۱ پروژه وی//ژه را در دس//تور کار داری//م و به طور کل//ی ۵۵ برنامه در حوزه لجستیک و تامین کاال، معادن کوچک، نوسازی صنایع و ناوگان، ارتباط صنعت و دانش//گاه ...و تعریف شده است. در این زمینه تا ۳ سال آینده ۲۲ هزار ناوگان سنگین را نوسازی خواهیم کرد و تا ۰۱ سال آینده به ۰۴ هزار واگن نیاز داریم و تا ۵ سال آینده ۰۰۰۱ کشتی و اقیانوسپیما در داخل کشور ساخته خواهد شد.

رحمانی همچنی//ن با قدردانی از فع//االن صنعتی، معدنی و تج//اری و همراهی نمایندگان مجلس ب//ا دولت و خدمات شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: از این به بعد به همراهی و تصمیمهای مش//ترک با صاحبان فکر و اندیشه در بخش خصوصی بیشتر نیاز داریم.

‹مدیران‹استانی‹تصمیم‹انقالبی‹بگیرند ‹

رضا رحمانی همچنین در نشس//ت هماندیش//ی رئیس//ان س//ازمانهای صنعت، معدن و تجارت اس//تانی و شهرکهای صنعتی، تاکید کرد: تامین کاالهای اساس//ی و تداوم زنجیره تولی//د بای//د در اولویت باش//د. از ای//ن رو، ب//رای حمایت از واحده//ای تولیدی هیچ محدودیتی نداری//م. البته در برخی حوزهها باید اصاحاتی انجام شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رئیسان سازمانهای اس//تانی این وزارتخانه گفت: دس//ت ش//ما باز است که برای جلوگیری از تعطیل//ی بنگاههای تولیدی تصمیمهای انقابی بگیرید.

ب//ه گفته رحمانی، «باید در ش//رایط تحریم نگرش خود را عوض کنیم».

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: س//امانه انبارها فعال است و ابزارهایی برای کنترل معضاتی مثل احتکار در نظر گرفتهایم.

رحمانی بر تامین و رصد کاالهای اساس//ی مورد نیاز مردم تاکی//د ک//رد و ادامه داد: حفظ وضع موجود بس//یار حیاتی و مهم است و دشمن هم بر ضربه زدن به این بخش امید دارد.

وی عنوان کرد: برای مقابله با تحریمها باید با مردم برخورد خوبی داشته باشیم و قدرت تحمل را باال ببریم تا به خوبی از این مرحله گذر کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کارتهای یکبارمصرف بازرگانی آسیب جدی به ما میزند و نباید بیرویه کارت صادر شود.

رحمانی ادامه داد: در حال حل مسئله بازگشت ارز هستیم و تسهیاتی گذاشته میشود که حال مشکل باشد.

وی تاکید کرد که استانها بهویژه استانهای مرزی باید به دنبال شناسایی فرصتها بهویژه برای مبادالت مرزی باشند و فرصتهای بالقوه و بالفعل را شناسایی کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه یک تا دو ساله اصاح نیروی انس//انی خبر داد و افزود: در کنار استفاده و بکارگیری نیروهای جوان و پرانرژی، از ظرفیت و تجربه بازنشستگان در اتاقهای فکر بهره خواهیم برد.

به گ//زارش ایرنا، وزی//ر صنعت، معدن و تج//ارت در آیین معارفه خود و تودیع وزیر پیشین گفت: کاالهای اساسی بهتر از همه س//الهای گذشته ذخیرهسازی شده و دولت ارز مورد نیاز این کاالها را برای نیمه دوم امس//ال و س//ال آینده تهیه کرده است.

‹کاالهای‹احتکا ‹رشده‹در‹شبکه‹توزیع‹ ‹

در ادامه برنامهها، وزی//ر جدید صنعت، معدن و تجارت به بازدی//د از انبارهای نگهداری کاال در مجتمع ش//هید مدرس پرداخت و گفت: این اقدام در طی یک فرآیند انجام میشود و در جاهای//ی که کاالهای احتکاری شناس//ایی ش//ده ضمن برخ//ورد و صدور حکم، کاالها در ش//بکه توزیع قرار میگیرد.

وزی//ر صنعت، معدن و تج//ارت از توزیع اقام و کاالهای اساس//ی احتکاری که کشف و ضبط شدهاند در شبکه توزیع سراسری خبر داد.

وی همچنی//ن در پاس//خ به پرس//ش دیگری درب//اره تامی//ن نیازهای اساس//ی م//ردم گفت: با توجه به حساس//یت ویژه مس//ئوالن کش//ور، رهبر معظم انقاب، رئیسجمهوری و دولت در اطمینان حاصل کردن از تامین نیازهای عمومی و کاالهای اساسی، امکانات خوبی برای ذخیرهسازی و تامین این نیازها در کشور و استانهای مختلف کشور فراهم است.

رحمان//ی افزود: این اقدام، عاوهبر فعالیتهایی اس//ت که م//ردم در ب//ازار دارند؛ انبارهای بخ//ش خصوصی و تولیدات داخلی در کش//ور، فقط برای اطمینانبخش//ی و تامین اقام مورد نیاز مردم در ماهها و سالهای آینده است.

وی با اش//اره ب//ه بازدیدهای خود از انب//ار کاالها گفت: از بیش//ترین ظرفیت انباره//ا بهرهگیری میش//ود و کاالهایی دپو ش//ده که در صورت ضرورت اس//تفاده خواهد ش//د؛ این ب//ه معنای ضرورت توزیع این کاالها در بازار نیس//ت و برای اطمینانبخشی است، با توجه به تنظیم بازار در هر منطقهای این امکانات و انبارها وجود دارد.

رحمان//ی گفت: امکان//ات ریلی و حملونق//ل جادهای در تهران به نحو مناس//بی فراهم است و میتواند سایر استانها را زیر پوشش قرار دهد.

وی در باره تاثیر تحریمهای یکجانبه کاخ سفید علیه ایران و تاثیر احتمالی آن روی مناس//بات با س//ایر کشورها به ایرنا گفت: به طورقطع مش//کل حلنش//دنی از ای//ن حیث وجود ن//دارد و پیشبین//ی و تمهیداتی ک//ه وزارتخانههای مختلف کرده بودند بیش//تر از آن چیزی است که اعام شده و معاون اول رئیسجمهوری هم به این مسئله اشاره کرد.

وی اف//زود: ظرفیت و امکانات م//ا بیش از این بوده و ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین همسایه را دارد و روابط خوبی با عمده اینها حاکم است.

ب//ه گفته رحمان//ی، برای افزای//ش صادرات هدفگذاری ش//ده ک//ه میزان ص//ادرات نیمه نخست امسال آن را نشان داد.

وی از افزای//ش ۳۱درص//دی میزان صادرات ایران در نیمه نخس//ت امسال خبر داد و گفت: با رفع موانع و اس//تفاده از ظرفیت همه مناطق کشور، این رقم قابل افزایش است.

رحمان//ی گف//ت: در نیم//ه دوم امس//ال نیز پیشبینی کارشناسان ما این است که دستکم ۳۱ درصد افزایش را در صادرات خواهیم داشت.

وی همچنی//ن درب//اره تامی//ن ارز واردکنن//دگان و صادرکنندگان گفت: یک مس//ئله، تامین ارز کاالهای اساسی وارداتی است که در این زمینه با تامین از منابع مختلف اعم از درآمدهای نفتی، دولت هیچ مشکلی ندارد.

رحمان//ی خاطرنش//ان ک//رد: ارز مورد نیاز ب//رای کاالهای وارداتی برای امسال و سال آینده تامین است.

وی اضاف//ه ک//رد: درباره تامی//ن ارز مواد اولی//ه واحدهای تولیدی نیز مشکلی وجود ندارد و نباید نگران شد. این ارز نیز تامین و از طریق وزارت کشور به استانداریها و فرمانداریها اباغ شده است.

‹اولویت‹تامین‹مواد‹اولیه‹زنجیره‹های‹تولید ‹

وی اف//زود: تامین نیازهای مردم و م//واد اولیه زنجیرههای تولی//د، جزو اولویتهاس//ت و در این زمین//ه آنچه به دولت مربوط میشود تامین شده است.

رحمان//ی گف//ت: در حمایت از واحده//ای تولیدی داخل، حفظ تولید و اش//تغال موجود هی//چ محدودیتی وجود ندارد و میان همه همکاران در کل کش//ور، استانداران، فرمانداران و دیگر نهادها همتی ایجاد ش//ده که باید حداکثر حمایت را داشته باشند.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید در بسیاری از کاالها بیش از مصرف داخلی است، گفت: در سالهای گذشته، ظرفیتهای ایج//اد ش//ده بیش از نی//از داخل بوده و به همی//ن دلیل در بسیاری از کاالها باید صادرات انجام شود، ضمن اینکه حفظ و تامین بازار داخلی اولویت اس//ت، حفظ زنجیرههای تولید و تامین مواد اولیه شیوهنامه دارد و باید اجرایی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تعامل وزارت جهاد کشاورزی از حیث تامین مواد غذایی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش//کی نیز در تولید و ذخیرهسازی داروها بر اساس گزارش موجود اطمینان کاملی داده است.

رحمان//ی گفت: دولت نیز ارز و امکانات الزم را تامین کرده و س//ایر نهادها اع//م از وزارت تعاون، کار و رف//اه اجتماعی، استانداریها، وزارت کشور و بانک مرکزی حمایت کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.