راهکار تامین قطعات خط تولید

Sanat Newspaper - - خودرو -

ب//رای تامی//ن قطع//ات خط تولی//د خودروس//ازان، مجموعهای از قطعهس//ازان در فعالیت هس//تند که برای برخ//ی قطعات وی//ژه بهطور عم//وم ممک//ن اس//ت تنها یک تامینکننده در زنجیره تامین وجود داشته باشد که بهاصطالح به آن تکسورس گفته میش//ود و نیز ممکن اس//ت چند قطعهساز وظیفه تامین داشته باشند که با نام چند سورس شناخته میش//وند. برای رسیدن به بهترین روش در اینباره نیاز اس//ت ب//ه تجربههای جهانی نگاهی بیندازی//م، خودروس//ازانی ک//ه سالهاس//ت در امر تولید فعالی//ت دارند و زنجیره تامی//ن خود را برای تهیه قطعات هدایت کردهاند. آنها میتوانند روش مناس//ب را در اختیار سایر خودروس//ازان و قطعهسازان فعال در این عرصه قرار دهند.

پیشنهاد قطعهسازان این است که برای هر خودرو، یک سورس تعیین شود و این تجربه جهانی است. این امر نیز بای//د از ابتدای طراحی خودرو تا خدم//ات پس از فروش یک مدل ادامه داش//ته باشد. بهطورنمونه، خودروساز یک قطع//ه خاص پژو 50۴ را تنها از یک س//ورس تهیه کند و در ادام//ه همان قطعه را برای مدل پژو 60۲ از قطعهس//از دیگری تامین کند. به این ترتیب اگر برای سورسی مشکل غیرقابل پیشبینی رخ داد تنها یک مدل خودرویی درگیر میشود و به سایر مدلها تسری پیدا نمیکند.

نکته دوم این است که یکی از الزامهای مسئله استاندارد ب//رای تولید، پیشبینی ش//رایط بحرانی و ناگهانی اس//ت اینکه زمانی شرایط فوقالعاده پیش میآید و باید راهکاری وجود داشته باشد. از این رو تا زمان برگشت سورس اصلی به چرخه تولید از س//ایر قطعهسازان تامینکننده میتوان قطعه موردنظر را تامین کرد. هدف این اس//ت که با پیش آمدن مش//کلی در واحد صنعتی قطعهس//ازی، خط تولید خودرو متوقف نش//ود و برای شرایط ویژه از پیش تدابیری اندیشیده شود.

یک قطعه-یک س//ورس روش//ی منطقی ب//رای تامین قطعات موردنیاز اس//ت و اگر ش//رکتی بزرگ باشد ممکن است بتواند برای ۴ تا 5 مدل خودرویی تامین همان قطعه خاص را داش//ته باش//د اما بهطورطبیعی یک قطعه- یک سورس از خطرپذیری کمتری برخوردار است.

محمدرضا€نجف €یمنش رییس€انجمن€تخصصی€ صنایع€همگن€نیرومحرکه€و€ قطع €هسازی€کشور€

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.