سفارشگذاری ساخت داخل قطعات خودروها انجام شد

یکی‹از‹مدیران‹خودرویی‹در‹گف‹توگو‹با‹«گسترش‹صنعت»:

Sanat Newspaper - - خودرو -

مدتی است اخباری مبنی بر توقف تولید خودرو ملی «کوییک» در فضای مجازی منتشر میشود. ای//ن خودرو بهعنوان دومین خودرو ملی س//ایپا و سومین خودرو ملی کش//ور پس از سمند بهشمار میرود.

پ//س از رونمای//ی از کوییک در پایان س//ال69، پیشفروش آن ازس//وی س//ایپا آغاز و با استقبال م//ردم روب//هرو ش//د. پ//س از نخس//تین مرحله پیشف//روش برنامه دیگری از س//وی س//ایپا برای پیشف//روش ای//ن خ//ودرو مل//ی درنظ//ر گرفته نشد.

در خبرهای فضای مجازی از بخشنامه محرمانه این خودروس//از به نمایندگیهای فروش آمده که از ثبتنامکنندگان خواستهاند درخواست این مدل را با ساینا تعویض کنند. عنوان میشود این اخبار حاکی از توقف تولید س//ومین خودرو ملی کش//ور است.

همچنین در این خبرها آمده س//ایپا اعالم کرده بهدلی//ل افزایش قیم//ت دالر و ب//اال رفتن قیمت قطعات کوییک که بهطور عمده خارجی است، این خودروس//از قصد ندارد آن را با قیمت پیشفروش شده به مشتریان تحویل دهد.

حال برخی کارشناسان میگویند چگونه سایپا از خودرویی که کمترین داخلیس//ازی قطعات را دارد، بهنام خودرو ملی رونمایی کرده است؟

«گس//ترشصنعت» گفتوگوی//ی ب//ا معص//وم نجفیان، مدیر ش//رکت سازهگس//تر، تامینکننده قطعات خودروهای گروه تولیدی س//ایپا داشت. به گفته وی این مشکل برطرف شده و تولید کوییک ادامه خواهد داشت. با «گس//ترشصنعت» همراه باشید. €

تولی//د کویی//ک متوقف نش//ده و مش//کل تامین گیربک//س اتومات آن ب//ود. این قطعه قرار اس//ت ازس//وی ش//رکت «پانچ» بلژیک تامین ش//ود. شرایط تحریم مش//کالتی را بهوجود آورده که البته در حال برطرف شدن اس//ت و نگرانی در ای//ن زمینه وجود ندارد.

€آی/ا€هم/کاری€این€ش/رکت€با€ € س/ایپا€به€دلی/ل€فش/ار€تحریم€ها€ متوقف€شده€است؟€

خی//ر. مش//کلی وج//ود ن//دارد و تمهیدات//ی اندیش//یده ش//ده و قرار است ش//رکت پانچ براساس تعهدات خود همچون گذش//ته با ما همکاری داشته باشد.

ب//ه این ترتیب 3هزار گیربکس اتومات مورد نیاز تامین خواهد شد.

€این€تعداد€براساس€آمار€پی €شفروش€شده€€ € است؟ بله.

€ب/رای€اس/تمرار€تولی/د€و€متوقف€نش/دن€ € تولید€کوییک،€برنامه€شرکت€سایپا€چیست؟

بهط//ور قطع، همکاری با ش//رکت بلژیکی ادامه خواهد داش//ت. آم//ار 3هزار گیربک//س مربوط به مرحله نخس//ت این مش//ارکت اس//ت ک//ه تامین خواهد شد.

€نگران €یهایی€ازس/وی€خری/داران€کوییک€ € به€وج/ود€آم/ده€اس/ت.€آی/ا€ت/ا€پایان€س/ال€ کویی €که/ای€پیش€ف/روش€ش/ده€ب/ه€دس/ت€ صاحبا €نشان€برسد؟€

بله. تالش ما این است که براساس تعهدی که به مشتریان خود داریم خودروهای پیشفروش شده را در زمان مقرر به دس//ت صاحبانشان برسانیم. مشکل تامین گیربکس بود که برطرف شده است.

€چند€درصد€این€خودرو€ملی€داخلی€سازی€ € شده€و€چند€درصد€وابسته€به€واردات€است؟€

قطعات کوییک بهطور تقریبی بومیسازی شده، تنها چند قطعه محدود اس//ت که باید وارد ش//ود. این قطع//ات وندور(در زنجیره تامین، به ش//رکت بازرگانی معتبری اطالق میش//ود که تامینکننده کاال ی//ا خدمات هس//تند. خری//داران حرفهای، با ارزیاب//ی عرضهکنن//دگان کاال و خدم//ات م//ورد نیاز خود، فهرس//تی ش//امل عرضهکنندگان معتبر پذیرفته ش//ده را تهیه میکنند ک//ه در زمان نیاز به ی//ک کاال ی//ا خدم//ات خ//اص، در کوتاهترین زم//ان بتوانند به نیاز خود دس//ت پیدا کنند) و به صنعتگران داخلی س//پرده ش//ده تا تولید و تامین قطعات مورد نظر را انجام دهند.

ب//ه این ترتیب به خودکفایی مورد نظر دس//ت خواهیم یافت. در نتیجه داخلیسازی این قطعات نیز آغاز شده است.

€یعنی€تامین€قطعات€به€قطع €هس/از€داخلی€ € سپرده€شده€است؟

بل//ه. در تمام دنی//ا همینگونه عمل میش//ود. خودروس//از نخس//ت قطع//ات را از کش//ور م//ادر وارد و در ادام//ه س//اخت آن را ب//ه قطعهس//ازان زیرمجموعه خ//ود محول میکند. قرارداد میبندد و زنجی//ره تامی//ن متعهد به بومیس//ازی و تامین قطع//ات میش//ود. ب//ه ای//ن ترتی//ب انتقال فن//اوری به کش//ور هم محقق میشود. €€آیا€برای€سال€آینده€تیراژ€تولید€ کویی/ک€مانن/د€س/ایر€خودروه/ا€ خواه/د€ب/ود€ی/ا€آم/ار€تولی/د€آن€ محدود€خواهد€شد؟

هدف و تالش ما این اس//ت که تیراژ تولی//د مدله//ای قدیم//ی را کاهش دهی//م و کویی//ک و )ما//هر(SP100 جایگزین خودروهای قدیمی شوند. €€رهام€در€تامین€قطعات€مش/کل€ کوییک€را€ندارد؟€

ب//رای تامین قطعات ره//ام بهعنوان یک خودرو داخلی مشکلی وجود ندارد زیرا قطعات مورد نیاز برای تولید آن تا پایان سال تامین شده است. €€به€ط/ور€معم/ول،€تولی/د€برخی€ قطع/ات€مانن/د€تجهی/زات€الکترونیک/ی€در€ اختیار€ش/رکت€های€معدود€و€خاصی€بوده€که€ آنه/ا€این€قطعات€را€برای€تمام€خودروس/ازان€ دنیا€تامی/ن€می€کنند.€با€وج/ود€تحری €مها،€آیا€ خودروس/ازان€داخلی€در€این€بخش€با€مشکل€ روبه€رو€نخواهند€بود؟€و€آیا€شرکت€های€چینی€ در€ای €نباره€با€ما€همکاری€خواهند€کرد؟

بله. بهعنوان نمونه برای ECU و س//ایر قطعات در این بخش، همکاری با شرکتهای چینی ادامه دارد و پس از تولید انبوه خودروهای بومی جدید، واردات قطعات انجام خواهد شد.

این محصوالت به قطع//ات «هایتک» معروف هس//تند که به دانش فنی و سرمایهگذاری باالیی نی//از دارند ک//ه بهطور معمول، فقط ش//رکتهای معدودی در این حوزه در حال فعالیت هس//تند و این قطعات را عرضه میکنند.

اگر ب//ه فعالی//ت خودروس//ازان جه//ان نگاهی بیندازیم مش//اهده میکنیم که نحوه عملکرد آنها در ساخت خودروها به اینگونه است که بخشی از قطعات وارداتی و برخی دیگر از قطعات، براس//اس فناوری موجود کشورشان ساخت داخل هستند.

€آیا€سازه€گستر€برای€داخلی€سازی€قطعات€ € با€قطعه€سازان€داخلی€مذاکره€ای€انجام€داده€و€ قرارداد€جدیدی€بسته€شده€است؟€ برای کدام محصوالت؟

€خودروهایی€که€به€قطعات€خارجی€وابسته€ € هستند.

این شرکت روی قطعات زیادی مطالعه و بررسی و اقدام به بومیس//ازی آنها کرده اس//ت. بخشی از قطع//ات به دانش فن//ی باالیی نی//از دارند که در اینباره سازهگس//تر با برخی قطعهسازان قوی و با دانش فن//ی باال در زنجیره تامی//ن خود گفتوگو داش//ته و با کمک آنها قرار است برخی از قطعات ک//ه واردات آنه//ا با وج//ود تحریم با مش//کالتی روبهرو اس//ت از داخ//ل تامین ش//ود. بهطور کلی برنامهریزیهای الزم انجام ش//ده و تمهیدات برای تامی//ن قطعات خودروهایی ک//ه در گروه تولیدی س//ایپا در حال س//اخت است، اندیش//یده شده و مشکلی وجود ندارد. €

اگ//ر ش//ورای رقاب//ت از زنجی//ره قیمتگذاری خ//ودرو حذف و قیمت خودروها منطقی شود و خودروساز به شکل معقول بتواند قیمت محصوالت خ//ود را افزای//ش ده//د، میت//وان با برنامهریزی، سیاستگذاریهای بردبرد بین خودروساز و قطعهساز داشت. در ادام//ه این امر مش//کالت زنجیره تامین نیز برطرف خواهد شد.

€در€ واق/ع€ آی/ا€ منظ/ور€ ای/ن€ € اس/ت€ک/ه€ب/ا€افزای/ش€قیمت€ها€ س/رمایه€گذاری€جدی/دی€انجام€و€ مش/کالت€صنعتگ/ر€کمتر€خواهد€ شد؟

بل//ه زیرا افزایش داخلیس//ازی نیاز به نقدینگی و مناب//ع مالی زی//ادی برای قالبس//ازی تا تولید اقتصادی دارد. بودجه نیاز اس//ت و با آزاد ش//دن قیمته//ا، محص//والت رقابتی برای ب//ازار تولید و تامین خواهد شد. بنابراین ماشینآالت و تجهیزات نوس//ازی ش//ده و در ادامه منجر به ارتقای سطح فناوری و در نهایت افزایش سطح کیفی محصوالت میش//ود در نتیجه قادر خواهیم ب//ود خودکفایی مورد نظر را محقق کنیم. €

تجارت و بازرگانی بدون بدهی و مطالبه نیست. س//عی سازهگستر این اس//ت که پرداخت هزینهها را در زم//ان مقرر انجام ده//د و و عدالت را رعایت کند. همچنین براس//اس قطعاتی ک//ه صنعتگران تولی//د و تامین میکنند بهطور مس//اوی نقدینگی را ب//ه واحده//ای صنعت//ی تزریق کنند. ت//ا امروز ه//م با تمام مش//کالت و التهابهایی که برای این صنع//ت تاثیرگذار کش//ور وجود داش//ت تولید را بدون وقفه در زنجیره تامین و خودروس//ازی ادامه دادهایم.

€در€پای/ان€اگ/ر€س/خنی€در€راس/تای€رفع€ € نگرانی€مردم€به€عنوان€یک€مقام€مدیریتی€در€ صنعت€خودرو€کشور€دارید،€بفرمایید.€

جای نگرانی نیس//ت زیرا خودروسازان از جمله گ//روه تولیدی س//ایپا ب//رای عب//ور از تحریمهای ظالمان//ه تمهی//دات الزم را اندیش//یده اس//ت. محصوالت قدیم//ی با پلتفرمهای پرای//د و تیبا با مدلهای جدید کویی//ک و رهام جایگزین خواهد شد.س//عی ش//ده تا خودکفایی قطعات س//رلوحه برنامهه//ای گروه تولیدی س//ایپا باش//د. از اینرو، امیدواری//م در زمان مقرر به تمام تعهدات خود در قب//ال خریداران عمل کنیم و خودروها را به موقع به دست صاحبانش//ان برسانیم. سایپا تالش دارد مردم را از خود راضی نگه دارد.

‹سخن‹پایانی‹ ‹

گفتنی است 91بهمن 95 در آیینی با همکاری س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و ش//رکت پانچ بلژیک ساخت گیربکس اتومات برای خودروهای دنا و س//اینا آغاز شد. با توجه به تاکید وزیر پیشین صنع//ت، مع//دن و تجارت(محمدرضا نعم//تزاده) مبن//ی ب//ر اس//تفاده از فناوری روز جه//ان در صنعت خودرو و نی//ز بومیس//ازی قطع//ات تصمیم ب//ه س//رمایهگذاری در ح//وزه تولید گیربکس CVTگرفته که با مذاکرات انجام ش//ده با ش//رکتهای گوناگون فعال در ای//ن زمینه، درنهایت با گروه پان//چ بلژیک و انگلیس، با مش//ارکت 0۲درصدی ایدرو و 0۸درصدی طرف خارجی تفاهمنام//ه همکاری به امضا رس//ید. حال باید دید ای//ن پروژه در کدام ایس//تگاه اس//ت و چق//در قابل توس//عه به س//ایر مدلهای خودرویی کشور را دارد.

€قطع €هس/ازان€عن/وان€کرد €هان/د،€ب €هش/رط€ تامین€مواد€اولیه€م €یتوانند€روند€داخل €یسازی€ ب/رای€حداکث/ر€قطع/ات€را€انج/ام€دهن/د€و€ درحا €لحاضر€مشکل€اساس/ی€تولید€کمبود€و€ گرانی€مواد€اولیه€مورد€نیاز€اس/ت.€ آیا€خودروس/ازان€در€ای/ن€زمینه€ م €یتوانن/د€دس/ €تکم€ب/ه€زنجیره€ تامی/ن€خود€کم/ک€و€م/واد€اولیه€ مورد€نیاز€آنها€را€تامین€کنند؟

€قطعه€س/ازان€ بخش/ی€ از€ چال€شه/ای€ نقدینگ/ی€واحدهای€تولیدی€خ/ود€را€مربوط€ به€مطالبات€معوقه€ش/ان€می€دانند€که€منجر€به€ کاهش€س/رمایه€در€گردش€آنها€شده€است.€با€ افزایش€قیم €تها،€خودروساز€می€تواند€رضایت€ زنجیره€تامین€خود€را€به€دست€آورند؟€

در اخبار منتشر شده در فضای مجازی عنوان میشود؛ سایپا اعالم کرده بهدلیل افزایش قیمت دالر و باال رفتن قیمت قطعات کوییک که بهطور عمده خارجی است، این خودروساز قصد ندارد آن را با قیمت پیشفروششده به مشتریان تحویل دهد. برخی کارشناسان میگویند چگونه این خودروساز خودرویی که کمترین داخلیسازی قطعات دارد را بهنام خودرو ملی رونمایی کرده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.