روزانه53میلیون‌دالر‌با‌‌آتش‌بنزین‌یاران‌های‌م‌یسوزد

Sanat Newspaper - - خودرو -

ش//یوه کنون//ی پرداخ//ت یارانه بنزی//ن مصداق بیعدالت//ی بهش//مار م//یرود، بهطوری که قش//ر ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند، باالتری//ن س//ود را برده و قش//ر فقی//ر و نیازمند یا اف//رادی که به هر دلیلی تمایلی به داش//تن خودرو ندارند، کمترین بهره را از این یارانه میبرند.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، ای//ران یک//ی از بزرگترین توزیعکنن//دگان یارانه س//وخت و بنزین در جهان بهش//مار میرود، بهطوری که براس//اس گزارشها، یاران//ه پنهانی که ب//رای بنزی//ن پرداخت میکند، روزان//ه ب//ه ۵۳میلیون دالر و س//االنه ب//ه بیش از ۵.۲۱میلیارد دالر میرسد.

البت//ه در ص//ورت ورود یکمیلی//ون و ۰۰۵هزار خودرو جدید به جادههای کش//ور در س//ال آینده، می//زان یاران//ه پنهان پرداخت//ی به بنزی//ن روزانه ۵۴میلیون لیتر و س//االنه به ح//دود ۵.۶۱میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

استفاده بهینه از سوخت، توزیع عادالنه یارانهها و کاهش میزان مصرف سوخت از موضوعهایی است که بارها در برنامهها و اس//ناد باالدستی مورد توجه ق//رار گرفته، بهطوری که در بند۹۲ «س//ند الگوی پایه اس//امی ایرانی پیشرفت» نیز بر لزوم مدیریت مصرف و کاهش مصرف انرژی تاکید شده است.

‹یارانه‹سوخت‹ناعادالنه‹توزیع‹م ‹یشود ‹

توزیع حجم باالی یارانه سوخت و بنزین با هدف توزیع عدالت و بهرهمندی همگانی از سوخت ارزان انجام میشود اما بررسیها نشاندهنده انحراف در دستیابی به اهداف مورد نظر است.

یارانه به ۲نوع تقسیم میشود؛ یارانه مستقیم که به ش//کل نقدی به افراد پرداخت میش//ود و یارانه پنه//ان که به ص//ورت غیرنقدی و ب//دون اینکه به مردم اعام ش//ود ب//رای تامین کااله//ای گوناگون مانند بنزین ازسوی دولت هزینه میشود.

در واق//ع، رون//د توزی//ع یاران//ه پنه//ان بنزین و سایر س//وختها بهگونهای اس//ت که به جای قشر کمبرخوردار و دهکه//ای پایین جامعه، گروههای مرفه و ثروتمند از این یارانه سود بردهاند.

اقتصاددان//ان جمعیت هر جامع//های را به لحاظ درآمد و مصرف به ۰۱رتبه تقس//یمبندی میکنند و هر یک از این رتبهها را دهک مینامند.

دهک نخست نشاندهنده ۰۱درصد خانوارهایی اس//ت که کمتری//ن هزینه س//االنه را داش//تهاند؛ بنابرای//ن میتوان گفت این دس//ته از خانواره//ا ج//زو فقیرترین قش//رهای جامعه بهشمار میروند.

در نقط//ه مقاب//ل، ده//ک ده//م، ۰۱درصد خانوارهایی را نشان میدهد ک//ه بیش//ترین مبلغ را ص//رف هزینه س//االنه خود کردهاند، که این دس//ته از خانواره//ا، مرفهترین اف//راد جامعه هستند.

‹سود‹ناشی‹از‹مصرف‹هر‹لیتر‹ ‹ بنزین

براس//اس ش//یوه فعلی توزیع یارانه بنزین، خانوادهه//ای مرفهای که چند خ//ودرو دارند از ۸۳س//نت (بر مبنای نرخ دالر ۴۱ه//زار تومانی در زمان تنظیم گزارش) ک//ه در قال//ب یارانه پنهان برای ه//ر لیتر بنزین از س//وی دولت پرداخت میش//ود، بهره میگیرند و افراد فقیر و نیازمند که خودرو ندارند، هیچ س//ود و عایدی از این یارانه نخواند داشت.

با احتس//اب یارانه پنهان ۸۳سنتی برای یک لیتر با مصرف هر لیتر بنزین معادل ۵هزار و ۰۲۳تومان عاید مالک خودرو میشود.

بنابراین در ص//ورت مصرف روزانه ۰۱لیتر بنزین بهوس//یله خودرو، دارندگان آنه//ا معادل ۳۵هزار و ۰۰۲تومان در روز از یارانه بنزین بهرهمند میشوند؛ این در حالی اس//ت ک//ه آنها برای س//وختگیری ۰۱لیتر بنزین، فقط ۰۱ه//زار تومان پول پرداخت کردهاند.

در این میان، فقی//ران یا افرادی که به هر دلیلی بدون خودرو هس//تند از این یارانه بیبهره میمانند و از بازندگان اصلی بازی یارانه سوخت بهشمار میروند.

در واق//ع، دهکه//ای مرف//های که برخ//ی از آنها چندین خ//ودرو دارند، برن//دگان اصلی ش//یوه فعل//ی توزیع یارانه بنزین هستند و بیشترین سود را دریاف//ت میکنند و افراد فقیر و بدون خ//ودرو س//ودی از این یارانه کس//ب نمیکنند. ‹‹یارانه‹برای‹۳دهک‹پردرآمد

براساس گزارشها ۳دهک ثروتمند و مرف//ه جامع//ه، به تنهای//ی نیمی از یارانه پنهان بنزین را به خود اختصاص میدهند.

بر این اس//اس، مدیرعامل ش//رکت بهینهس//ازی مصرف س//وخت چندی پیش از اختصاص نیمی از یارانه بنزین به ۳دهک پردرآمد جامعه خبر داده و گفت: اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد در چند سال آینده، بخش عمده بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد.

محسن دالویز تاکید کرد: پرداخت ارقام هنگفت بهعن//وان یارانه بنزین که نیمی از آن به دهکهای ثروتمن//د جامع//ه اختصاص مییاب//د و همینطور قاچ//اق بنزین با نرخ یارانهای، ه//ر دو از نمودهای بیعدالتی است.

وی افزود: بیشک اگر برای مردم تبیین شود که ن//رخ کنونی بنزین، چگونه در ترویج این بیعدالتی نق//ش داش//ته اس//ت، در اص//اح قیمتگ//ذاری س//وخت همراهی خواهن//د ک//رد و از این چالش که پیامدهای منفی آن رو به افزایش اس//ت، عبور میکنیم.

البته باید توجه داشت که افراد مرفه تنها برندگان یارانه بنزین نیس//تند، بلک//ه قاچاقچیان بنزین نیز روزانه حدود ۰۱میلیون لیتر بنزین را به کشورهای همس//ایه قاچاق میکنند و سود سرشاری از شیوه فعلی توزیع یارانه به جیب میزنند.

بیعدالتی در ش//یوه کنونی توزیع یارانه سوخت باعث شده پیشنهادهایی برای تغییر این رویه ارائه ش//ود که از جمله آنها میتوان ب//ه پرداخت یارانه مستقیم بهجای یارانه پنهان و همچنین اختصاص اعتبار برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی اشاره کرد تا ب//ه این ترتیب همه اعض//ای جامعه بهویژه دهکه//ای پایین و افراد بدون خ//ودرو نیز از این یارانه بهره شوند.

استفاده بهینه از سوخت، توزیع عادالنه یارانهها و کاهش میزان مصرف سوخت از موضوعهایی است که بارها در برنامهها و اسناد باالدستی مورد توجه قرار گرفته، بهطوری که در بند۹۲ «سند الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت» نیز بر لزوم مدیریت مصرف و کاهش مصرف انرژی تاکید شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.