ویژگی ترمزهای دیسکی و کاسهای چیست؟

Sanat Newspaper - - خودرو -

خودروهای س//واری از دو نوع ترمز دیس//کی یا کاسهای به//ره میبرند که هر ک//دام دارای ویژگیهای خاص خود هستند. به گزارش خودروکار، ترمزهای دیسکی و کاسهای هر کدام دارای ویژگیهایی هستند که به این شرح است؛ ‹

مزیت ترمز کاسهای ارزان بودن ساخت و سبک بودن آن و اشکال عمده این نوع ترمز، باال رفتن سریع حرارت و در نتیجه عملکرد نامناسب آن در دمای باالست.

در ترمزهای کاسهای، کاس//ه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش میکند. دو عدد کفش//ک آهنی هالی ش//کل که لنتهای ترمز روی آنها کوبیده شده، روی طبق ثابت محور نصب شدهاند.

در حال//ت عادی ک//ه خودرو نیاز به ترم//ز کردن ندارد کفش//کها طوری تنظیم میش//وند که فاصل//ه کمی بین کاس//ه ترمز و لنتهای روی کفش//ک وجود داشته باشد. وقت//ی راننده پ//دال ترمز را میفش//ارد، فش//ار روغن در س//یلندر اصلی افزایش یافته و به س//یلندر چرخها هدایت میشود.

پیس//تونهای داخل س//یلندر چرخ بر اثر فشار روغن از یکدیگر دور ش//ده و کفش//کهای ترمز را به سمت کاسه ترمز حرکت میدهند؛ بر اثر نیروی وارد ش//ده از لنت هر کاس//ه ترمز، نیروی اصطکاک بین کاسه ترمز و لنت ایجاد میشود که نتیجه آن ایجاد شتاب منفی در چرخ و متوقف کردن آن است. ‹

مزیت ترمز دیس//کی، عملکرد خ//وب آن در حرارت باال و قابلی//ت گرفتن ترمزهای پیاپی و اش//کال عمده این نوع ترمز هزینه ساخت باال، وزن سنگین و نیاز داشتن به فشار هیدرولیک زیاد است.

برخی از ترمزهای دیسکی سیستم خنککننده نیز دارند که ب//ا کمک پرههایی که در چرخ و ترمز تعبیه ش//دهاند، خنک میشوند.

در ترم//ز دیس//کی بهجای کاس//ه ترمز از یک دیس//ک چرخ//ان و بهج//ای کفش//کهای خمی//ده از ی//ک جفت کفش//ک مسطح بهنام لنت ترمز اس//تفاده میشود. هنگام ترمز گرفتن این لنتها به دیسک در حال چرخش فشرده میشوند. لنتها از پشت به یک سیلندر و پیستون متصل هستند.

هنگام ترمز گرفتن، فش//ار روغن پشت هر پیستون، آن را به س//مت بی//رون میراند، در نتیجه لنتها به دیس//ک فش//رده میش//وند. بر اثر تماس لنتها با دیسک، سرعت چرخش دیس//ک و چ//رخ کاهش مییاب//د و چرخ متوقف میشود.

‹تفاوت‹ترمز‹عقب‹دیسکی‹و‹کاسه‹ای‹چیست؟ ‹

ترمز دیس//کی عقب دارای لنت ترمز معمولی مانند ترمز چرخهای جلو اس//ت و از هم//ان روش چرخهای جلو بهره میبرد و عملکرد بهتری نسبت به ترمز عقب کاسهای دارد و بهطورمعمول برای مدلهایی از خودرو که دارای ش//تاب و قدرت بیشتر هستند، استفاده میشود.

این ترمز از نظر قدرت، مزینی بر ترمز کاس//های ندارد و بیش//ترین مزیت آن خنککاری سریع و زمان عکسالعمل کوتاهتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.