تولید سوخت هواپیما در اوج میماند ایران در تامین سوخت و قطعات هواپیما مشکلی ندارد

بررسی «گسترش صنعت» از چالش سوخترسانی به هواپیماهای ایرانی با آغاز تحریمها

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

زمانی که «پترول آفی//س» ترکیه متوقف کردن سوخترس//انی به هواپیماهای ایرانی را اعام کرد برخی کارشناس//ان در تحلیلهای خود مش//کات سوختی ناوگان هوایی ایران را نخستین نتیجه دور جدید تحریمهای امریکا علیه ایران عنوان کردند و همهگیر شدن موضوع متوقف کردن سوخترسانی ب//ه هواپیماه//ای ایران//ی از س//وی ش//رکتهای سوخترس//ان را فلج کام//ل ن//اوگان هوایی ایران دانستند. برای بررسی این تحلیل و ارزیابی درستی و نادرس//تی آن نیاز است به چند پرسش پیش رو پاسخ داده شود؛ اینکه وضعیت سوخت هواپیما در ایران چگونه اس//ت؟ آیا فناوری تولید آن را داریم؟ س//وخت هواپیمای ایران از چه کش//ورهایی تامین میش//ود؟ آیا سوخت هواپیما چشم اسفندیار ایران در تحریمهاست؟

خودکفایی ایران در تامین سوخت ‹

غامرضا ش//رفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی درباره سوخت هواپیما به «گسترش صنع//ت» گفت: م//ا به لح//اظ تولی//د محصوالت پتروشیمیایی و صنایع پاییندستی مشکلی نداریم. در تولی//د بنزین جت نیز متناس//ب ب//ا نیاز داخل خودکفا هستیم؛ یعنی تولیدات نفت س//فید کش//ور جوابگوی نی//از داخل سوخت هواپیما است.

وی با اش//اره ب//ه تعه//د پایانههای هواپیمایی به ارائه خدمات به کشورها گفت: ش//رکتهای هواپیمایی موظف هستند در مقابل استقرار یک هواپیما در پایان//ه کش//ور خ//ود، س//رویس مناس//بی به هواپیماها دهند. اگر در زمینه تامی//ن س//وخت هواپیماهای ایرانی در کشورهایی همچون نیجریه و ترکیه مش//کلی پیش میآید دلیل آن ناتوان//ی ایران در تولید س//وخت هواپیما نیست چراکه ایران در تامین سوخت و قطعات هواپیماهای ناوگاون حملونق//ل هوایی کش//ور مش//کلی ندارد.

ای//ن عضو کمیس//یون ان//رژی مجلس ش//ورای اس//امی در ادامه با اش//اره به نوعی از صادرات در مناسبات تجاری گفت: عدهای با این پیشفرض که ایران توان تولید نفت سفید را ندارد عنوان میکنند ایران تمام نیاز ناوگان هوایی خود را از کش//ورهای حاش//یه خلیجفارس از جمله امارات تامین میکند و ب//ا تحریمهای امری//کا ناوگان هوای//ی ایران فلج خواهد ش//د. این ذهنیت به طور کامل اشتباه است روزانه هواپیماهای کش//ورهای جهان به مقصدهای مختلف در پایانههای هواپیمایی ایران سوختگیری میکنند. س//وخت مصرفی برای ای//ن هواپیماها از سوی پاالیش//گاههای ایران همواره روانه پایانههای سوختگیری میشود.

صادرات دوباره ‹

وی اف//زود: بر اس//اس اصول تج//ارت در جهان اگ//ر در زمینه خرید س//وخت و فرآوردههای نفتی در بازاره//ای بینالمللی فعالیت میکنیم به معنای توانمند نبودن کش//ور در تولی//د حاملهای انرژی نیس//ت بلکه به معنای توانایی ای//ران در معامات بازرگان//ی و صادرات و واردات اس//ت. ما امروز هیچ نیاز پایهای به واردات س//وخت ج//ت نداریم اما به این معنی نیس//ت که در زمینه معامات و واردات و ص//ادرات س//وخت هواپیم//ا هیچگون//ه فعالیتی نداش//ته باش//یم. زمانی که برای بنزی//ن جت بازار ارزانی در جهان وجود داش//ته باشد ایران از فرصت بهدس//تآمده برای ترانزیت و ارزآوری آن استفاده میکند.

ش//رفی با اش//اره به صادرات دوباره به عنوان یک//ی از راهکارهای صادراتی در کش//ور افزود: با توجه به مزیتهای س//رزمینی ایران ما میتوانیم در زمینه ص//ادرات دوب//اره بنزین فعال باش//یم. صادرات دوباره عبارت است از صادرات کاالهای//ی ک//ه قبا وارد ش//ده اس//ت ب//دون فرآوری یا تغییر اضافی. چنانچه ص//ادرات دوباره از طریق بنادر، مناطق آزاد ی//ا انبارهای مورد حفاظت گمرک انج//ام ش//ود، در این صورت مش//مول پرداخت حقوق گمرکی نخواهد شد.

سوختگیری هواپیماها ‹

عب//اس علیآب//ادی، مدیرعامل گروه صنعتی مپنا با اشاره به خودکفایی ایران در تامین س//وخت هواپیما به «گس//ترش صنعت» گفت: ایران در تامین سوخت هواپیما هیچ مشکلی ن//دارد. هر هواپیما در کش//ور مبدأ س//وختگیری میکند و در بازگش//ت ناگزیر به س//وختگیری از کش//ورهای دیگر اس//ت. اگر به هواپیمای ایران در نیجری//ه یا ترکی//ه اجازه س//وختگیری نمیدهند ربطی به توان ایران در تامین نفت س//فید یا بنزین هواپیما ندارد. این موضوع را در مناس//بات سیاسی کش//ورها بای//د پیگیری ک//رد. هواپیم//ا نمیتواند س//وخت مورد نی//از خود را در تانک//ری ریخته و با خود حمل کند. اینکه برخی شرکتها مایل نیستند به هواپیماهای ایران س//وخت عرض//ه کنند دلیلی ورای توان ایران در تولید سوخت دارد و آن مباحث سیاسی است.

سهم ۰۲ درصدی نفت سفید ‹

محمدعل//ی صادق//ی، تحلیلگر ح//وزه انرژی به «گسترش صنعت» گفت: ایران یک میلیون و ۰۰۸ هزار بش//که ظرفیت پاالیشگاهی دارد و حداقل ۰۲ درصد این ظرفیت برای تولید نفت س//فید اس//ت این نفت س//فید منشأ سوخت هواپیما است. بخش زیادی از این سوخت برای تامین سوخت پروازهای داخل//ی و بینالمللی در نظر گرفته میش//ود. مازاد بر مصرف داخلی به کش//ورهای عراق، ارمنس//تان، ترکمنستان و ترکیه صادر میشود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سوخترسانی به هواپیماهای ایرانی با چالش روبهرو اس//ت و ب//ه اج//ازه امری//کا بس//تگی دارد، گف//ت: آنچه در زمینه س//وخت ترکی//ه اتفاق افتاد بر اس//اس مدیریت کوتاهم//دت و اقدام یک ش//رکت بود و ی//ک رفت//ار و اس//تراتژی بلندمدت و برآم//ده از نه//اد دیپلماس//ی ای//ن کش//ور نبود. به ش//کل کان به دلیل مناس//بات پیچی//دهای ک//ه در عرصه بینالمل//ل وجود دارد هیچ کش//وری نخواهد توانس//ت مانع از سوختگیری هواپیماهای یک کشور در خاک کشور دیگر شود. این کارشناس تحلیل بازار نفت و ان//رژی ایران افزود: بر اس//اس قوانین بینالمللی، کشورها اجازه دارند سوخت مورد نیاز هواپیمای خود را به کش//ور دیگر منتقل کنن//د. اما تامین س//وخت هواپیماها بر مبنای توافق کش//ورها انجام میشود. برخی مواقع کشوری همچون ترکیه اعام میکند میتواند س//وخت مورد نی//از هواپیماها را تامین کند زمانی که این امکان فراهم نباشد کشور مبدأ خود اقدام به تامین سوخت هواپیماهای خود میکند. بنابراین، ایجاد مشکل برای تامین سوخت هواپیم//ا در کش//ورهای همج//وار به عن//وان یک تصمیم بلندمدت به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. هیچیک از کشورها به طور قطع تحریمهای امریکا علیه ای//ران را عملیاتی نکردهاند، حتی عربس//تان. وی با اش//اره به س//ازکار س//وختگیری هواپیماها افزود: سوختگیری فرآیندی است که در آن تمام کش//ورها را به ه//م مرتبط میکند اگر عربس//تان بخواه//د مانع س//وختگیری هواپیماهای ایران در خاک کشورش ش//ود چگونه میخواهد هواپیمایی خود را در موس//م حج در ایران سوختگیری کند؟ سخن بیهودهای است که سوختگیری هواپیماهای ایران در بلندمدت با مش//کل روبهرو میشود. حتی اگر میزان پروازهای خارجی کمتر ش//ود ما امکان صادرات این س//وخت به خارج از مرزها و ارزآوری را خواهیم داشت.

سهم ایران از نفت ترکیه ‹

ما در زمینه تولید س//وخت هواپیما هیچ مشکلی نداریم. ترکیه کش//وری اس//ت که ۳۹ درصد انرژی آن واردات//ی اس//ت و مهمترین منب//ع تامین انرژی این کش//ور هم ایران است. بیش از ۰۳ درصد انرژی این کش//ور از سوی ایران تامین میش//ود. این صادرات به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق خطوط گاز و ریلی انجام میشود.

سخن آخر ‹

اینکه برخی ش//رکتها مایل نیستند ب//ه هواپیماهای ایران س//وخت عرضه کنن//د دلیلی ورای توان ایران در تولید س//وخت دارد و آن مباح//ث سیاس//ی اس//ت. با توجه به درهمتنیدگی روابط در دنیای نفت و قوانین بینالمللی هیچ کشوری نمیتواند س//وختگیری یک هواپیم//ا را متوقف کن//د. ایران نهتنها توان تولید نفت سفید یا همان سوخت هواپیماها را در کشور دارد بلکه در بازار خرید و فروش آن نیز فعال است.

اینکه برخی شرکتها مایل نیستند به هواپیماهای ایران سوخت عرضه کنند دلیلی ورای توان ایران در تولید سوخت دارد و آن مباحث سیاسی است. با توجه به درهمتنیدگی روابط در دنیای نفت و قوانین بینالمللی هیچ کشوری نمیتواند سوختگیری یک هواپیما را متوقف کند

غالمرضا شرفی ما به لحاظ تولید محصوالت پتروشیمیایی و صنایع پاییندستی مشکلی نداریم. در تولید بنزین جت نیز متناسب با نیاز داخل خودکفا هستیم؛ یعنی تولیدات نفت سفید کشور جوابگوی نیاز داخل سوخت هواپیما است

عباس علیآبادی اگر به هواپیمای ایران در نیجریه یا ترکیه اجازه سوختگیری نمیدهند ربطی به توان ایران در تامین نفت سفید یا بنزین هواپیما ندارد. این موضوع را در مناسبات سیاسی کشورها باید پیگیری کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.