عربستان و روسیه راهی جز کاهش تولید نفت خام ندارند

نماینده ایران در هیاتعامل اوپک:

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

نماین//ده ایران در هیاتعامل س//ازمان کش//ورهای صادرکنن//ده نفت(اوپک) معتقد اس//ت که عربس//تان و روس//یه راهی جز کاه//ش تولید روزان//ه یک میلیون بش//کهای نفت خام ندارند. حس//ین کاظمپور اردبیلی در پاس//خ به پرس//ش خبرنگار رویترز درب//اره اینکه آیا تولیدکنن//دگان نی//ازی به اص//اح و تغیی//ر در برنامه تولید خ//ود دارند، گفت: افزایش عرضه س//بب کاهش قیمتهای جهان//ی نفت خام و کاهش درآمدهای دیگر اعضای این س//ازمان شده است در حالی که این شرایط به کمک ترامپ در انتخاب//ات میان دوره ایاالت متحده امریکا آمد. وی افزود: روسیه و عربستان با افزایش تولید نفت، قیمته//ای جهانی این کاالی راهبردی را در یک م//اه گذش//ته ۵۱ دالر کاهش دادند و این ش//رایط تنها س//بب ارزان ش//دن نرخ بنزین در امریکا به نفع ترامپ ش//د. نماینده ایران در هیاتعامل اوپ//ک تصریح کرد: آنها میلیاردها دالر از درآمدهای خود را از دست دادند و باعث شدند درآمدهای نفتی تولیدکنندگان کوچکتر نف//ت در افریق//ا و امریکای جنوبی نی//ز کاهش یابد. در همی//ن حال دو مق//ام اوپکی، چهارش//نبه(۶۱ آبان) به خبرگزاری رویترز گفتند: بازگشت تولیدکنندگان غیر عضواوپک به کاهش عرضه نفت خام غیرمحتمل نیست. ای//ن تصمیم ب//رای جلوگیری از مازاد عرض//ه و تاثیر بر قیمتهای جهانی نفت خام در نظر گرفته میشود. این دو منبع در پاس//خ به گزارش خبرگزاری تاس روس//یه مبنیبر اینکه عربستان و روسیه گفتوگوهای دوجانبه را ب//رای کاهش تولید نفت در س//ال آینده میادی آغاز کردهاند، این س//خنان را مطرح کردن//د. برخی اعضای اوپک به رهبری عربس//تان و کش//ورهای غیرعضو این س//ازمان از جمله روسیه در پی فشارهای دونالد ترامپ، رئیسجمه//وری امریکا برای پایی//ن آوردن نرخ نفت و جب//ران کاهش تولید برخی اعض//ا، در ماه ژوئن تصمیم گرفتند می//زان پایبندی خود ب//ه برنامه کاهش عرضه نف//ت خام را به ۰۰۱ درصد برس//انند. یک//ی از دو منبع اوپکی یادشده در پاسخ به این پرسش که آیا گفتوگوها ب//ه کاهش تولید نفت در س//ال ۸۹۳۱(۹۱۰۲) منتهی میش//ود، گفت: بیشک راه دیگری جز این وجود ندارد. قیمته//ای جهانی نفت خام در پی افزایش عرضه، روند کاهشی در پیش گرفته است، اگرچه انتظار میرود تولید برخی اعضای کاه//ش یابد، پیشبینیها از مازاد عرضه در س//ال ۸۹۳۱(۹۱۰۲) و کاه//ش تقاضا حکایت دارد. نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک(CMMJ) یکشنبه(۰۲ آبان) در ابوظبی برگزار خواهد ش//د. در همین حال، یک منبع اوپکی دیگر اعام کرد که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاه//ش عرضه اوپ//ک و غیراوپک(CMMJ) میتواند برای نشس//ت مشترک آینده اوپک و غیراوپک در وی//ن بهمنظور در نظر گرفت//ن برنامه جدید تولید در سال ۸۹۳۱(۹۱۰۲) توصیهای داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.