بخاری گازی پای ثابت خانه ایرانی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

هرچند الگ//وی بهرهگیری از شبکههای گرمایشی تا حد قابلتوجهی تغییر کرده است اما در بیش//تر خانههای ایرانی همچنان از بخاریهای گازی استفاده میش//ود. به عبارتی، میت//وان گف//ت ک//ه هن//وز بیش//ترین مصرف ایرانیها از ش//بکههای گرمایش//ی داخل خانه ویژه تولیدات نشانهای تج//اری ایرانی اس//ت. در دنیا نیز وس//ایل گرمایش//ی مختلفی وجود دارد اما با احتس//اب اینکه صادرات مناس//بی در این زمینه وج//ود دارد، میتوان نتیجه گرفت محصوالتی مانن//د بخاریهای گازی امروزه در دنیا مصرف میش//ود. اکنون در ایران نیز از دیگر محصوالت سرمایشی و گرمایشی مانند پکیجها ...و بهره گرفته میشود که این محصوالت به طور عمده تولید ایران نیس//تند. اکنون مقوله خودکفایی کش//ور در تولی//دات محصوالت خانگی به بخاریهای گازی مطرح اس//ت اما تولی//د کولرهای آبی نیز ش//رایط مشابهی دارد. هرچند مشابه خارجی این محصوالت به دلیل لوکس بودن از خارج از کش//ور وارد میش//ود اما در باق//ی موارد ایرانیه//ا هنوز ترجیح میدهن//د از بخاریهای تولید داخل استفاده کنند زیرا این بخاریها با استانداردهای جهان//ی مطابقت دارد و در ای//ن زمینه میتواند هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر نرخ تولید رقابتپذیری داش//ته باشد. با ای//ن حال، آبگرمکنهای زودجوش ایران اکنون به کش//وری مانند ایتالیا صادر میشود.

در حقیقیت، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی امروزه یکی از مهمتری//ن محصوالت صنایع خانگی به ش//مار میرود که در ای//ن زمینه تولیدکنندگان داخلی ب//ا تولید کولرهای آبی و بخاریه//ای گازی پاس//خگوی نیاز داخل هس//تند، ضمن آنکه تولیدکنندگان داخلی با تولید محصوالت سرمایش//ی و گرمایش//ی کشور را به خودکفایی رساندهاند؛ هرچند تولید و مصرف تجهیزات سرمایشی و گرمایشی در سالهای گذشته دچار تغییرات بسیاری شد و این تغییرات توانست تا حد قابل توجهی سبب تغییر الگوی مصرف در دنیا نیز شود.

در برخی کشورها الگوی مصرف تغییرات گستردهای داشته و مردم از محصوالت دیگری در این زمینه بهره میگیرند اما در بسیاری از کشورها هنوز از کولرهای آبی استفاده میشود.

زمانی که ایران در تولید وس//ایل سرمایشی و گرمایشی مزیتهای مناسبی دارد و دنیا هم از این محصوالت استقبال میکن//د نمیتوان جلوی تولید آنها را گرفت و باید تولید را به س//مت فروش در بازارهای صادراتی هدایت کرد. در نظر داشته باش//ید که صادرات محصوالت خانگی به کشورهای اروپای//ی نیازمن//د رعایت اس//تانداردها و کیفیت مناس//ب است.

البت//ه بازار لوازمخانگی در تمام دنی//ا وجود دارد و تمام م//ردم از این محصوالت اس//تفاده میکنند. ای//ن امر برای تولیدکنن//دگان ایران//ی دارای اهمیت اس//ت که در صورت وجود شرایط مناسب تولید و نبود مشکل در تامین سرمایه در گرش به راحتی میتوان به بازارهای جهانی لوازمخانگی نفوذ کرد و ماندگار شد.

حبیباله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.