تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی تصویب شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

س//خنگوی کمیسیون کش//اورزی مجلس شورای اسالمی گفت: پس از بررس//یهای انجامش//ده تحقی//ق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب کمیسیون رسید.

نورمحم//د تربتینژاد با بیان این مطلب به خانه ملت گفت: جلسه کمیسیون با دس//تور رسیدگی به درخواست تقاضای تع//دادی از نمایندگان مبنیبر تحقی//ق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

س//خنگوی کمیس//یون کش//اورزی، آب و مناب//ع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: چگونگی اجرای قانون استخدام مهندس//ین ناظ//ر تولی//دات کش//اورزی، واردات محصوالت کش//اورزی و دامی با اس//تفاده از ارز و تنظیم بازار محورهای درخواست تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی بود.

نماینده مردم گرگان و آققال در مجلس ش//ورای اسالمی با اش//اره به اینکه مس//ئوالن ذیربط وزارت جهاد کشاورزی در نشس//ت یادش//ده حضور داش//تند، ادامه داد: نمایندگان درخواس//تکننده تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اینکه در استخدام مهندسین ناظر کشاورزی قانون اجرا نشده و عدهای از افراد فاقد شرایط به استخدام درآمدند در حال//ی که افراد دارای ش//رایط حذف ش//دهاند مطالبی را مط//رح کرند، همچنین در ادامه مس//ئوالن وزارتخانه در این زمینه توضیحاتی دادند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه کمیسیون با بررسی نظرهای نمایندگان موافق و مخالف تحقیق و تفحص اقدام به رأیگیری کرد که در نتیجه انجام تحقیق و تفحص به تصویب رس//ید، تصریح کرد: تحقیق و تفحص از عملکرد س//ازمان امور عش//ایری از دیگر موارد در دس//تور کار نشست کمیسیون کشاورزی، آب و مناب//ع طبیعی بود که پس از بررس//یها، نمایندگان عضو کمیسیون با این تحقیق و تفحص موافقت نکردند.

س//خنگوی کمیسیون کش//اورزی، آب و منابع طبیعی در پایان خاطرنش//ان کرد: درباره واردات محصوالت کشاورزی و دامی مباحثی مطرح و مقرر شد پس از انجام تحقیقات اولیه طی ۰۱ روز دوباره این موضوع در کمیسیون مطرح شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.