طراحی‹شبکه‹تبادل‹ارزهای‹دیجیتال‹ در‹شهرک‹صنعتی‹بزرگ‹شیراز

با‹تالش‹مبتکران‹جوان‹انجام‹ش‹د

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مبتک//ران جوان ش//یرازی در مرکز خدمات فناوری کس//بوکار ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز موفق به طراحی و س//اخت شبکه تبادل ارزهای دیجیتال ش//دند. به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس، مدیرعامل ش//رکت پیشرو ویژن مس//تقر در مرکز خدمات فناوری کسبوکار ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز گفت: با استفاده از این ش//بکه تبادل ارزهای دیجیتال بدون ردیابی و شناس//ایی گیرنده و فرس//تنده امکانپذیر اس//ت. گلریز افزود: ای//ن فناوری در زمینه صادرات نفتی کش//ور کارآیی بس//یاری دارد و میتوان پول حاصل از ف//روش نفت را در قالب ارز دیجیتال ب//دون ردیابی و به صورت لحظهای دریافت کرد. او س//اخت این دستگاه را کمتر از یک سال اعالم و خاطرنش//ان کرد: نداشتن س//رمایه اولیه و وجود تحریمها باعث شد برای کامل کردن طرح از هارد، رم و مادربورد رایانههای اوراقی اس//تفاده ش//ود. طراح این فناوری افزود: به علت نداش//تن محدودیت و غیرمتمرکز بودن معامالت، با اس//تفاده از این دستگاه از هر جای دنیا میتوان هر تراکنش//ی را به حساب شخص، شرکت یا سازمان رد و بدل کرد. این مبتکر جوان، افزایش حجم معامالت خارج//ی، امنیت باال، نقل و انتقال پ//ول در حجم زیاد، درآمدزایی باال، تس//هیل در معامالت ارزی و نداش//تن قابلی//ت رهگیری را از مهمترین ویژگیهای این طرح اعالم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.