ایران در موقعیت هاب انرژی

Sanat Newspaper - - خبر -

اقتص//اد ما اقتص//اد نفتی اس//ت و برای گذار از اقتصاد نفت//ی بای//د ب//ه ص//ادرات خدم//ات و محصوالت//ی که خارج از سبد نفتی قرار دارد، توجه بیش//تری شود. شاهد بودهای//م که دولتم//ردان در زمینه کاهش وابس//تگی به نفت برنامههایی ارائه کردهاند ام//ا ای//ن موض//وع تاکنون بیش//تر در حالت شعار باقی مانده اس//ت و آنطور که باید و شاید اقدامی در این زمینه نش//ده اس//ت. دلیل این امر را باید س//هولت درآمد ناشی از صادرات نفت دانس//ت چراکه همیشه فروش محصوالت نفتی درآمد بیشتر و بیدردسرتری از سایر کسب و کارها داشته است.

‹صدور‹خدمات‹فنی‹و‹مهندسی ‹

ب//ا توج//ه ب//ه افزای//ش ن//رخ ارز یک//ی از ظرفیتهای درآمدزایی، صادرات نیرو است. پیشتازی ایران در فناوری صنع//ت برق و دانشبنیانها، منابع گاز طبیعی و موقعیت جغرافیایی ایران عناصری اس//ت که میتواند ارزشافزوده بیشتری در آنسوی مرزها برای ایران ایجاد کند.

‹فناور ‹یهای‹باال ‹

همچنی//ن بخ//ش بزرگی از ص//ادرات خدمات ش//امل صادرات خدمات فنی مهندس//ی نیرو است. به شکلی که از ح//دود ۴ میلیارد دالر صادرات خدم//ات، ۵.۲ میلیارد دالر س//هم خدمات فنی مهندسی وزارت نیرو بوده است. دلیل آن نیز فناوری باال (هایتک) خدمات فنی مهندسی نیرو است.

‹مخازن‹نفت‹و‹گاز ‹

برخ//ورداری از مخ//ازن گاز یکی دیگ//ر از مزایای ایران در ص//ادرات برق بهش//مار میرود. گاز ای//ران میتواند در یک فرآیند تبدیل به ارزشاف//زودهای گرانقدر به نام برق ش//ود. این درحالی اس//ت که یکی از مهمترین مشکالت کش//ورهای همس//ایه ای//ران تامی//ن ب//رق اس//ت. ایران چهاردهمین کش//ور دارای ظرفیت تولید برق نصب شده اس//ت. با توجه به داش//تن نیروگاههای بزرگ تولید برق، ظرفیت باالیی در تولید و صادرات این نیرو به کش//ورهای دیگر دارد.

ایران در سال ۹۸۳۱ نخستین نیروگاه تولید برق به نام «صدر» را در کش//ور عراق تاس//یس کرد. تمام تجهیزات نیروگاه ص//در عراق ازجمل//ه آرماتور، دوربی//ن و مصالح ساختمانی از ایران خریداری شد.

اختالف بین غرب و ش//رق ایران از لحاظ مس//افت تنها ی//ک س//اعت و ربع اس//ت. با اس//تفاده از ای//ن ظرفیت و ساماندهی مصرف برق، میتوان بهرهوری تولید را باال برد. همچنین ایران با مدیریت درس//ت میتواند به عنوان هاب انرژی، منبع تهاتر انرژی در جهان شود. این ظرفیت تبادل ان//رژی به دلیل ش//رایط خاص جغرافیای//ی و ژئوپلتیکی ایران است.

در تهات//ر ان//رژی میتوانی//م از ترکمنس//تان به عنوان کش//وری در ان//زوای جغرافیایی نیروی ب//رق بخریم و به اروپا و کش//ورهای دیگر صادر کنیم. تولید و صادرات برق بی//ن ۵۱ تا ۵۲ میلی//ارد دالر درآمدزایی دارد. این درآمد بدون درنظر گرفتن درآمد حاصل از صادرات خدمات فنی مهندسی نیرو است.

‹ص/ادرات‹ب/رق‹اش/تغالزایی‹درپ/ی‹خواهد‹ ‹ داشت

حال این پرس//ش پیش میآید با ای//ن همه مزیت، چه دلیلی موجب ش//ده اس//ت تاکنون در صادرات برق موفق نباش//یم که در پاس//خ باید گفت عوامل مهم//ی ازجمله درآمدهای بیدردسر نفتی در بیتوجهی دولت به ارزآوری نیرو تاثیر داش//ته اس//ت. همچنین دولتی بودن صادرات برق مش//کالتی را ایجاد کرده اس//ت. اگر بخش خصوصی به عنوان کارگزار وارد عرصه صادرات برق ش//ود میتواند براس//اس سازکارهای بازار، پول حاصل از فروش برق را به کشور بازگرداند.

صادرات برق اش//تغالزایی درپی خواهد داشت اما نباید فراموش کرد عربستان به عنوان رقیب ایران در تولید برق سرمایهگذاریهای ویژهای انجام داده است.

تا زمانی که زیرس//اختهای اقتصاد کالن درست نشود، صحب//ت کردن پیرامون ارزآوری نیرو مش//کلی را برطرف نمیکن//د. از نظ//ر دانش فنی در س//طح خوبی هس//تیم، دول//ت بای//د زیرس//اختهای الزم ب//رای ص//ادرات نیرو و ورود بخ//ش خصوصی ب//ه این عرص//ه را فراهم کند تا مش//کالت این عرصه ازجمله چند نرخی بودن ارز برطرف شود.

‹س/ودآوری‹صادرات‹برق‹ب/ا‹کاهش‹ارزش‹ ‹ ریال

با توجه به کاهش ارزش ریال در مقابل دالر س//ودآوری صادرات نیرو برای ایران بیش//تر میش//ود، به ش//کلی که ق//درت رقابتی ای//ران را ب//اال میبرد و ام//کان حضور در بازارهای بیشتر را فراهم میکند.

در کل گ//روه اقتصادی کش//ور به ص//ادرات نیرو آنطور که باید و ش//اید توجه نمیکند. ما نیازمند تحول اساسی در نوع نگاه به نحوه اداره کش//ور هس//تیم تا در قالب آن ظرفیتهای اقتصادی انرژی موردبهرهبرداری قرار گیرد و سرمایهگذاری در زمینههای مختلف تبدیل انرژی تسهیل شود.

حمیدرضا‹صالحی ‹نای ‹برئیس‹کمیسیون‹ صادرات‹اتاق‹بازرگانی‹ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.