کسبوکار خودروییها پس از تحریم چگونه خواهد بود؟

Sanat Newspaper - - خبر -

هرچن//د ب//ازار مال//ی چن//دان اعتنایی به ش//روع تحریمها علیه کشورمان نکرد اما وضعیت کارآفرینی و اش//تغال باید با س//ناریو و زرههای دفاعی دولت در هنگام تحریم قدم بردارد تا شوکهای ناشی از تحریم کماثر شود.

ب//ا وجود آنکه مرکز آمار میزان بیکاری را همچنان ح//دود ۲۱ درصد اعالم میکند، نوس//انات نرخ دالر وضعیت کس//ب و کار را دست خوش دگرگونی کرده و چرخ برخی از صنایع که وابس//تگی ش//دیدتری به واردات داش//تهاند در عم//ل خوابیده اس//ت و گمان میرود با ش//روع جدیتر تحریمها بیکاری و ریزش نیروی انسانی در آنها بیشتر شود.

صنایع خودروس//ازی و لوازم خانگی در خط مقدم این رس//ته از مش//اغل پرخطر ق//رار دارند که هرچه سریعتر برای آنها باید چارهای اندیشیده شود.

صنایع خودروسازی ازجمله صنایعی است که گفته میش//ود به علت وابستگی قطعهسازان به واردات در ماههای گذش//ته با مش//کالت زیادی روبهرو شده و بارها درخواس//ت افزایش نرخ داش//تهاند که هنوز به تایید شورای رقابت نرسیده است.

ب//ه گزارش خان//ه مل//ت، خودروس//ازان معتقدند دو ش//رکت ب//زرگ خودروس//از در ۶ ماهه نخس//ت ب//ه علت تولید ت//وام با زیان با ض//رر ۵ هزار میلیارد تومانی روبهرو ش//دهاند و اگر سازکار سازمان حمایت از مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان ب//ا تغییر وزیر صنعت، معدن وتجارت اجرایی نشود، عواقب ناگواری مانند ریزش چندصدنفری نیروی کار درپیش خواهد بود.

از سوی دیگر ش//دت تورم واقعی و وضعیت بیکاری به گونهای است که نه امکان افزایش نرخ نامتعارف وجود دارد و نه جامعه میتواند چنین ریزش//ی از نیروی انس//انی را تحمل کند و دولت باید با سناریوی فعال ورود کند.

‹صنع/ت‹خ/ودرو‹از‹انحص/ار‹ ‹ خارج‹شود

حمیدرضا فوالدگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاس//تهای اص//ل ۴۴ گفت: برخی از قطعات خودرو که از آلیاژهای فلزی، مس، فوالد و همچنین بخش//ی که از پتروش//یمیها تامین میشود به دلی//ل افزای//ش نرخ ارز رش//د قیمتی داش//تهاند و باعث افزای//ش نرخ تمام شده خودرو شده است.

وی افزود: اگر قرار است خودروهای تولیدی ارزبری داشته باش//ند باید تکلیف آنها به طور قانونی روشن ش//ده و میزان کیفیت آنها در مقایسه با خودروهای ب//ازار بینالملل//ی نیز مش//خص ش//ود و ب//ا نظارت دس//تگاههای ناظر انجام شود چراکه هماکنون نرخ و کیفی//ت خودروهای داخلی به هی//چ وجه موردتایید مجلس نیست.

رئیس کمیس//یون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین تاکید کرد: صنعت خودروی کش//ور باید از حالت انحصاری خارج شده و به س//مت اصالح س//اختار حرکت کند و اگر قرار اس//ت خصوصیسازی انجام شود بای//د به صورت واقع//ی و مرحله به مرحله بدون دخالت رانتها انجام ش//ود و پس از آن عرض//ه و تقاض//ا در نرخگذاریها مبنا قرار گیرد.

وی در پاس//خ ب//ه این پرس//ش که آیا ضرر ۵ هزار میلیارد تومانی ش//رکتهای خودروساز قابل تایید است یا نه، توضیح داد: در ثبتن//ام خودرو که چندی پیش اتف//اق افتاد رقم//ی افزونب//ر راهاندازی ی//ک کارخانه تولید خ//ودروی با کیفیت صاحب برن//د به یکی از ای//ن کارخانهها رسید، از س//وی دیگر هنوز خودروسازان خودروهای حوالهای خود را تحویل نداده و س//هم قابلتوجهی از خری//داران پول دریافت کردهاند، ازاینرو باید پیش از ضرر ادعا شده تکلیف پولهای واریزی مردم به حساب خودروسازان مشخص شود.

‹تدوین‹بسته‹حمایتی‹دولت‹از‹اشتغال ‹

محم//د عزیزی، عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی از تدوین بس//ته حمایتی اش//تغال خبرداد و گفت: دولت بنا دارد برای حمایت از کارآفرینی و اش//تغال بس//ته حمایت//ی ویژهای با جهتگی//ری میزان تحری//م بر مش//اغل تدوین و با سازکارهایی از آنها حمایت کند.

وی افزود: براس//اس گ//زارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، این بس//ته مشاغلی که در رویارویی با تحریم دچار « رونق »، «رکود» و «کمتر آسیبپذیر» میشود را شناسایی کرده و با هدف صیانت از اشتغال و افزایش اش//تغالپذیری آنها، راهکارهای مشخصی ارائه ش//ده اس//ت. وی خاطرنش//ان کرد: بر اس//اس گزارشهای رس//یده به مجلس در این بسته حمایتی رستههای پاییندستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان ازجمله رس//تههایی معرفی ش//دهاند ک//ه در دوران تحریم رون//ق میگیرند و رویک//رد مداخلهای دولت برای این رسته از فعالیتها، در قالب حمایت از تولید و کاهش هزینهها و همچنین کاهش توجیه اقتصادی قاچاق اس//ت. این نماینده همچنین ادامه داد: لوازم خانگی و صنعت خودرو نیز از صنایعی معرفی شدهاند که دچار رکود خواهند ش//د و کاهش تولید و کاهش نی//روی کار میتواند از آثار منفی آن باش//د ازاینرو دول//ت بنا دارد با هدایت منابع بیمه بیکاری به حفظ اشتغال و پیشگیری از ریزش نیروی کار کمک کرده و همچنین حمایت یارانهای از این صنایع کند.

محمد عزیزی دولت بنا دارد برای حمایت از کارآفرینی و اشتغال بسته حمایتی ویژهای با جهتگیری میزان تحریم بر مشاغل تدوین و با سازکارهایی از آنها حمایت کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.