نرخ‹بیکاری‹۷‹استان‹در‹تابستان‹۷۹‹کاهش‹یافت

Sanat Newspaper - - خبر -

بررسی جدولهای آماری نشان میدهد در تابستان ۷۹۳۱ نرخ بیکاری ۷ اس//تان نس//بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، اش//تغال و بی//کاری ازجمل//ه موضوعهای اساس//ی اقتصاد هر کش//وری اس//ت، به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع است.

نرخ بیکاری به عنوان یکی از ش//اخصهای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها مورداستفاده قرار میگیرد. اطالعات بازار کشور از س//ال ۶۷۳۱ و از طریق طرح «آمارگیری ویژگیهای اش//تغال و بی//کاری خانوار» ب//رای بهب//ود کیفی//ت و انطباق بیش//تر ب//ا مفاهیم بینالمللی موردبازنگری قرار گرفت.

سرانجام در سال ۴۸۳۱ طرح آمارگیری نیروی کار برای نخستینبار آغاز شد و از آن زمان تاکنون در ماه میانی هر فصل و با هدف ش//ناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا میشود.

بررس//ی جدولهای مرک//ز آمار بیانگر این اس//ت که نرخ بی//کاری در اس//تانهای همدان، گلس//تان، کرمانش//اه، قزوین، زنجان، چهارمح//ال و بختیاری و اردبیل در تابس//تان ۷۹۳۱ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

اس//تان خراسان ش//مالی با نرخ بیکاری ۸.۹ درصد تنها اس//تانی بود که در این دوره زمانی نرخ بیکاری و اشتغال آن تغییری نداشت.

بیش//ترین تغییرات نرخ بیکاری مربوط به اس//تان چهارمح//ال و بختی//اری ب//ود ک//ه از ۸۱ درصد نرخ بیکاری در تابستان س//ال گذشته به ۹.۳۱ درصد در تابستان سال جاری کاهش یافت.

مرک//ز آمار ن//رخ بیکاری تابس//تان ۷۹۳۱ را ۲.۲۱ درصد اعالم کرده به عبارتی جمعیت بیکار کشور در تابس//تان س//ال جاری به ۳ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر رسیده است.

‹۶‹استان‹بیشترین‹نرخ‹بیکاری‹را‹داشتند ‹

اس//تان کرمانش//اه ب//ا ۴.۶۱ درصد بیش//ترین نرخ بیکاری را در تابستان ۷۹۳۱ داشت. البته نرخ بیکاری این اس//تان نسبت به مدت مش//ابه سال گذشته ۵.۱ درص//د کاهش یافته بود. پس از کرمانش//اه به ترتیب استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچس//تان، آذربایج//ان غربی و ی//زد در رتبههای بعدی باالترین نرخ بیکاری در تابس//تان س//ال جاری قرار دارند. در مدت موردنظر نرخ بیکاری خوزس//تان ۶.۵۱ درصد بود که ۱ درصد رشد داشت. نرخ بیکاری کهگیلوی//ه و بویراحمد با ۹.۴ درصد افزایش به ۵.۵۱ درصد رسید. سیستان و بلوچستان نرخ بیکاری ۳.۵۱ درصد را برای خود در تابس//تان سال جاری ثبت کرد که نس//بت به مدت مشابه سال گذش//ته ۷.۴ درصد بیشتر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.