دروغ امریکاییها درباره تحریم دارویی ایران

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

عب//اس کبریای//یزاده تاکی//د امریکاییها بر تحریم نش//دن ایران از نظر داروی//ی را نهتنها یک بازی رس//انهای، بلک//ه دروغی آش//کار توصیف کرد.

رئی//س هیاتمدیره س//ندیکای صاحبان صنایع داروهای انس//انی درباره مسائل مختلفی که در زمینه تحریم دارویی ایران از سوی امریکاییها مطرح میشود و اینکه مقامات امریکایی میگوین//د ایران را تحت تحریم داروی//ی قرار ندادهاند، به ایسنا گفت: درست است که ترامپ اعالم کرده است ایران را تح//ت تحریم دارویی قرار ندادهان//د اما در عمل، زمانی که انتقال پول ممکن نیس//ت و تحریم بانکی مدنظر قرار میگیرد، چه در بخ//ش تامین مواد اولیه برای تولید دارو و چه در حوزه تامین قطعات و ماش//ینآالت، مش//کل به وج//ود آمده و ام//کان تهیه و تامین ملزوم//ات تولید دارو فراهم نخواهد بود.

وی ادامه داد: ما در زمینه برخی قطعات و ماش//ینآالت تولید دارو وابس//ته به اروپا هستیم و زمانی که انتقال پول بهراحتی انجام نشود، حتی اگر مواد اولیه هم موجود باشد اگر ماش//ینآالت و قطعات داروس//ازی در اختیار نباشد، امکان تولید فراهم نیست.

رئیس هیاتمدیره س//ندیکای صاحبان صنایع داروهای انس//انی با تاکید بر اینکه به ط//ور حتم تحریمهای بانکی عامل//ی برای آس//یب ب//ه تامی//ن داروی م//ردم در ایران خواهد ب//ود، اظهار کرد: در این ب//اره فعالیتهای جهانی مدنظ//ر ق//رار گرفته و به س//ازمان ملل و س//ایر نهادهای بشردوس//تانه نامهنگاری ش//ده اس//ت چراکه ای//ن اقدام امریکاییه//ا غیرانس//انی، غیرقانون//ی و خ//الف مقررات جهانی است.

کبریاییزاده در پاسخ به اینکه آیا تاکید بر تحریم نشدن دارویی از س//وی امریکاییها، یک بازی رسانهای از سوی آنهاس//ت، تصریح کرد: این مس//ئله یک بازی رسانهای و یک دروغ آش//کار است زیرا زمانی که تحریم بانکی اعمال میش//ود، امکان تهیه مواد اولیه، قطعات و ماش//ینآالت داروس//ازی فراهم نیس//ت و باید بدانیم که تبادالت بانکی جزو جدانشدنی تامین دارو است.

وی تاکی//د ک//رد: تحریم دارویی ایران از س//وی امریکا، غیرانسانیترین اقدامی است که میتوان مدنظر قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.