چرخ صنعت زیر فشار تورم

«گسترش‹صنعت»‹از‹آخرین‹وضعیت‹تورم‹تولید‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

مرک//ز آمار، تورم تولیدکننده در حوزههای تولیدی و خدماتی را برای تابستان امسال منتشر کرده است. بررس//ی جزئیات آن نش//ان میدهد که بخش تولید صنعتی کش//ور همچنان فشار بیش//تری را نسبت به دیگ//ر حوزههای خدماتی تحمل میکند. تورم فصلی در بخش تولید نس//بت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۲۵ درصد افزایش نش//ان میدهد. فعاالن صنعتی و بخ//ش تولید پیش از این هش//دارهایی داده بودند که اگر مش//کل تامین مواد اولیه برطرف نش//ود تورم تولید به بیش از ۰۵ درصد نس//بت به مدت مش//ابه سال گذشته برسد.

اکن//ون بس//یاری از فعاالن بخش تولی//د معتقدند دول//ت در تدوین برنامهه//ای اقتصادی نظر بخ//ش خصوص//ی را نمیخواهد و تولیدکنندگان از این موضوع انتقادهای شدیدی کردهاند. البته برخی از فعاالن و مسئوالن بخش صنعت و تولید معتقدند دولت باید چرخ//ه اقتصادی را مدیریت کند و تمام ش//اخصها را در نظر داشته باشد اما این دسته نیز از رفتارهای بدون هماهنگی دولت انتقادهایی دارند.

‹نگاهی‹به‹شاخص‹تورم‹ ‹

ب//ر اس//اس برآورده//ای مرک//ز آمار، شاخص نرخ تولیدکننده یا تورم تولید در بخش صنعت در فصل تابستان ۷۹۳۱ به عدد ۳.۰۴۳ رسید که نسبت به شاخص فص//ل گذش//ته(۰.۹۸۲)، ۷.۷۱درصد و نس//بت به ش//اخص فصل مش//ابه سال گذش//ته(۸.۲۲۲)، ۸.۲۵ درصد افزایش داشته اس//ت. اما این افزایش چشمگیر ن//رخ ت//ورم در هزینهه//ای تولید حوزه تولیدات صنعتی در حالی اس//ت که شاخص کل نرخ تولیدکننده(تورم تولیدکننده) در بخشهای خدمات (برمبنای۰۰۱=۰۹۳۱) در فصل تابستان ۷۹۳۱ عدد ۱.۵۸۲ بوده اس//ت که بر اساس آن تورم تولیدکننده هم نس//بت به فصل گذش//ته ۷.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذش//ته ۷.۹۱درصد افزایش یافته است.

در بخ//ش تولیدات صنعتی بیش//ترین ن//رخ تورم نقطهبهنقط//ه تولید مربوط ب//ه حوزههای محصوالت دخان//ی مش//تق از توت//ون و تنباک//وی س//یگار ب//ا ۴.۶۵۱درص//د، تولی//د کاغذ و محص//والت کاغذی با ۴.۹۱۱درص//د، ماش//ینآالت و دس//تگاههای مولد و انتقال برق ۵.۴۹ درصد و تولید محصوالت الستیکی و پالس//تیکی با ۸.۵۸ درصد بوده است. با این بخش خدمات شیب تورمی بسیار کمتری را نسبت به حوزه تولیدات صنعتی طی کرده اس//ت ب//ه طوری که در بخش خدمات بیشترین نرخ تورم نقطهبهنقطه مربوط ب//ه حوزههای حملونقل، ارتباط//ات با ۲.۰۳ درصد، واسطهگریهای مالی(بیمه) ۳.۲۲ درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۵.۰۲ درصد، هتل و رس//توران با ۱.۸۱ تورم بوده است.

بیش//ترین ن//رخ تورم فصل//ی برای ح//وزه صنعت ه//م به ترتیب مرب//وط به تولید کاغ//ذ و محصوالت کاغذی با ۶.۷۸ درصد، محصوالت دخانی مش//تق از توتون و تنباکوی س//یگار ۹.۳۷ درصد، محصوالت الستیکی و پالستیکی ۶.۵۵ درص//د و تولید ابزار پزش//کی، اپتیکی، ابزار دقیق و انواع ساعت با ۴.۱۵ درصد بوده اس//ت. این در حالی اس//ت که در بخش خدمات بیش//ترین نرخ تغییرات نس//بت ب//ه فصل گذش//ته ب//ه ترتیب در حوزهه//ای مرب//وط ب//ه حملونقل، انبارداری و ارتباط//ات با ۲.۵۱ درصد، هت//ل و رس//توران با ۹ درص//د، تعمیر وس//ایل نقلیه موتوری، موتورس//یکلت و کااله//ای ش//خصی و خانگ//ی با ۸.۷ درص//د، بهداش//ت و م//ددکاری با ۲.۸ درصد و واس//طهگریهای مالی(بیمه) با ۵.۵ درصد بیش//ترین نرخ تورم تولید را تجربه کردهاند. همچنین مستغالت، اجاره و فعالیتهای کس//بوکار با ۲.۵ درصد، س//ایر خدمات عمومی، شخصی و خانگی ۶ درصد و آموزش ۵.۱ درصد کمترین تورم تولید را نس//بت به فصل گذشته تجربه کردهاند.

‹تولید،‹حاشیه‹امن‹م ‹یخواهد‹ ‹

محمدرضا مرتض//وی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تج//ارت ایران درباره افزایش رش//د تورم در بخش تولید به «گس//ترش صنعت» گفت: بخش خصوصی از برنامههای دولت بیاطالع اس//ت و به نظر میرسد دولت کاهش تورم در بخش تولید را جزو برنامههای خود قرار نداده است.

مرتض//وی با اش//اره به اینکه خان//ه صنعت، معدن و تج//ارت و اتاق بازرگانی باره//ا تاکنون این موضوع را هش//دار دادهان//د که تورم تولید مش//کالتی جدی برای اقتصاد ای//ران ایجاد خواهد ک//رد، توضیح داد: بسیاری از ش//اخصها و عوامل از پیش مشخص بود و پیشبینی میش//د که با تورم ب//االی بخش تولید روبهرو شویم. با این حال، دولت هنوز اقدامی در این زمینه نکرده اس//ت. دولت کلیت اقتصاد کشور را در نظر میگیرد و بخش خصوصی اقتصاد تولید و تجارت را بررسی میکند. با این حال، بخش تولید در شرایط کنونی آس//یبهای بسیاری میبیند که این آسیبها در آینده به اقتصاد کشور نیز آسیب میزند.

دبی//رکل خانه صنع//ت، معدن و تج//ارت با بیان اینک//ه در دورههای پیش//ین رفت//ار دولت متفاوت ب//ود، توضیح داد: پیش از این، زمانی که تورم تولید افزایش مییاف//ت دولت تالش میکرد ت//ا آن را کاهش ده//د و از این طریق اقتص//اد کش//ور مدیریت میش//د. در ش//رایط کنونی اما دولت مسیر دیگری را در پیش گرفته که این مس//یر بدون هماهنگ//ی بخش تولید اس//ت. ش//اید دولت بتواند با استفاده از سیاستهایی که کسی از آن خبر ندارد تا جایی وضع اقتصادی را بهبود بخشد اما این موضوع بسیار بعید است.

مرتضوی با تاکید بر اینکه بخش تولید باید حاش//یه امن داش//ته باش//د، افزود: متاس//فانه ای//ن امنیت ام//روز در بخش تولید وجود ندارد و اگر این مس//یر ادامه یابد جذب س//رمایه و حفظ س//رمایه در این بخش از اقتصاد کشور با بحرانهای جدیتری روبهرو میشود.

‹فشار‹تورم‹بر‹بخش‹تولید‹ ‹

مقایس//ه رش//د ت//ورم در دو بخ//ش نقطهبهنقط//ه و فصلی نش//ان میده//د بخش تولید و صنعت بیش//ترین بار تورم را بر دوش کش//یدهاند. تولیدکنندگان در ش//رایطی با بح//ران افزایش تورم تولید روبهرو شدهاند که عمده مواد اولیه آنها وارداتی اس//ت و با توجه به افزایش ن//رخ ارزهای خارجی این مسئله باعث افزایش فشار بر تولیدکننده و باال رفتن هزینهه//ای تولید میش//ود. عالوهبر ای//ن، تولید در این حوزه نیازمند اس//تفاده از ماشینآالت صنعتی و تکنولوژیکی اس//ت که آنها نیز بیشتر از خارج کشور تامین میشود.

بر اساس روابط اقتصادی، شاخص نرخ تولیدکننده در واقع نش//اندهنده نرخ تورم در قیمتها است. در این زمینه باید در نظر داش//ت که تفاوت اصلی تورم تولی//د و مصرف این اس//ت که این ش//اخص مربوط ب//ه هزینههای تولید از طرف تولیدکننده اس//ت. این ش//اخص به میزان سنجیدهش//ده نرخ متوسط سبد ثابت//ی از هزینههای تولیدکنن//ده در روند تولید، در مقایسه با دوره مش//ابه گذشته گفته میشود. هرچه درصد این ش//اخص نس//بت به دوره گذشته در دوره گذشته افزایش یابد، موجب افزایش تورم و در نتیجه افت ارزش س//هام ش//رکتهای تولیدکننده و کاهش ارزش ارز کش//ور مبدأ در مقابل دیگر کشورها خواهد شد.

‹شرایط‹خاص‹اقتصادی‹ ‹

سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درب//اره وضعیت تورم تولید در کش//ور گفت: متاس//فانه تورم بخ//ش تولید در کشور مسیر افزایشی را در پیش گرفته و شکاف بین دولت و بخش خصوصی به این موضوع دامن میزند.

مقدسی با بیان اینکه کشور به لحاظ اقتصادی در ش//رایط خاصی قرار دارد، توضی//ح داد: دول//ت باید تم//ام ارکان اقتص//اد را به ت//وازن برس//اند. این در حالی اس//ت که اکنون بیشترین آسیب را بخش صنعت و خصوصی میبیند. بر ای//ن مبنا، دولت باید برخی فش//ارها را از روی تولید بردارد. در ش//رایط کنونی اگر بخش تولید و صنایع کش//ور حفظ نشوند مش//کالت بسیار جدی در آینده ایجاد خواهد شد.

این عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی با بیان اینک//ه خطر رکود تورمی بیش از گذشته احساس میشود، افزود: دولت باید مانع بازگش//ت به شرایط گذش//ته شود. یکی از سیاس//تهایی که در این زمینه میتواند به موفقیت دولت برای کنترل تورم کمک کند، مشورت با بخش خصوصی اس//ت. البته بخش خصوص//ی هم باید در نظر داش//ته باشد که دستوردهنده به دولت نیست و میتواند پیشنهادهای خود را مطرح کند.

بر اساس برآوردهای مرکز آمار، شاخص نرخ تولیدکننده یا تورم تولید در بخش صنعت در فصل تابستان ۷۹۳۱ به عدد ۳.۰۴۳ رسید که نسبت به شاخص فصل گذشته(۰.۹۸۲)، ۷.۷۱درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال گذشته(۸.۲۲۲)، ۸.۲۵ درصد افزایش داشته است

سید مهدی مقدسی دولت باید تمام ارکان اقتصاد را به توازن برساند. این در حالی است که اکنون بیشترین آسیب را بخش صنعت و خصوصی میبیند. بر این مبنا، دولت باید برخی فشارها را از روی تولید بردارد. در شرایط کنونی اگر بخش تولید و صنایع کشور حفظ نشوند مشکالت بسیار جدی در آینده ایجاد خواهد شد

محمدرضا مرتضوی پیش از این، زمانی که تورم تولید افزایش مییافت دولت تالش میکرد تا آن را کاهش دهد و از این طریق اقتصاد کشور مدیریت میشد. در شرایط کنونی اما دولت مسیر دیگری را در پیش گرفته که این مسیر بدون هماهنگی بخش تولید است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.