کاهش «سرمایه در گردش» قطعهسازان ادامه دارد امتیازدهی‹به‹تولید‹در‹شرایط‹ویژه

Sanat Newspaper - - خودرو -

توانمندی کش//ور در عل//م و فناوری باالس//ت زیرا نخب//گان و متخصصان زیادی در این زمینه در کش//ور تربیت میش//وند که عالقه زیادی به بومیسازی علوم گوناگ//ون دارن//د و در این مس//یر تالشه//ای زیادی میکنن//د. بهعن//وان نمونه، در یکی از نمایش//گاههای داخل//ی در ح//وزه صنع//ت ش//اهد حض//ور یک//ی از دانشآموخت//گان جوان این حوزه بودیم که با ۲س//ال مطالعه و پژوهش توانسته بود یکی از ماشینآالت مورد نیاز برخی صنایع تولیدی را که فضای زیادی اش//غال میکرد و نصب و راهان//دازی آن یک ماه زمان میبرد، تجمی//ع کرده و در نصف روز نص//ب و راهاندازی کند؛ این امر نش//ان از ظرفیتهای کشور دارد. با این حال، برخی عملکردها س//بب میش//ود بخش زیادی از این توانمندیها به منصه ظهور نرسد.

‹فعالیت‹از‹فروش‹تا‹تولید ‹

حمی//د زکیپ//ور اس//کویی، یک//ی از س//ازندگان ماش//ینآالت و تجهیزات مورد نی//از صنعت خودرو به «گسترشصنعت» گفت: پیش//ینه فعالیت ما به بیش از ۲دهه برمیگردد که بخ//ش زیادی از آن مربوط به واردات و فروش بود. اما حدود ۴س//ال است با توجه به تجربههایی که در این حوزه کسب کردهایم خود اقدام به تولید بخش زیادی از قطعات مورد نیاز ماشینآالت میکنیم.

وی ب//ا بیان اینک//ه ۰۷ تا ۰۸درص//د قطعات مورد اس//تفاده از داخل کشور تامین میش//ود، اظهار کرد: ۰۳درصد باقیمانده قطعات وارداتی اس//ت که در ۶ماه نخست سال مش//کالت بسیاری در این بخش بهوجود آمده اس//ت زیرا مجوز ترخیص صادر نمیشد. البته در نیمه دوم سال وضعیت بهتر شده است.

زکیپوراس//کویی افزود: از س//وی دیگر، گرانی مواد اولیه از جمله آلومینی//وم و کاهش قدرت خرید مردم چالش دیگر صنعتگران در این حوزه بود، بهطوری که تیراژ و فروش را نس//بت به مدت مش//ابه سال گذشته به یکچهارم کاهش داده اس//ت. البته به همان نسبت قدرت خرید تولیدکنندگان نیز کاهش یافته بهطوری که س//رمایه زیادتری را برای طی کردن ادامه مس//یر نی//از دارند. این فعال حوزه صنعت تاکید کرد: اگر این چالشها بیش//تر ش//ود، صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیرو است. گفتنی اس//ت با کاهش تیراژ تولید خودرو، این مس//ئله به س//ایر صنایع زیرمجموعه خودروس//از هم تسری پیدا میکند و در نتیجه آمار تولید در واحدهای صنعتی هم کاهش مییابد.

‹تولید‹در‹انتظار‹بهبود‹شرایط‹ ‹

زکیپوراس//کویی با بیان اینکه م//واد اولیهای که در داخل تولید میش//ود، رشد سرسامآوری داشته، گفت: وقتی به این موضوع اعتراض میشود فعاالن این حوزه به گرانی ارز اش//اره میکنن//د. ضمن آنکه کمبود مواد اولیه مورد نیاز در بازار هم مشکل دیگری است که در این زمینه ایجاد میشود. به هر حال، شرایط تولید در نیمه نخست س//ال خوب نبود امیدواریم در نیمه دوم وضعیت بهتر ش//ود. این فعال صنعت در پاسخ به این پرسش که با چند درصد ظرفیت فعالیت دارند، اظهار کرد: در ش//رایط خاصی به سر میبریم و سعی داریم با وجود تمام مش//کالت و کمبودها فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهیم از این رو، یک سلس//له از محصوالت تولید و انبار میشود تا با بهبود شرایط موجود، بتوانیم محص//ول نهایی را آم//اده کنیم، بهطور قطع ش//رایط به همین من//وال باقی نخواهد مان//د. وی درباره بازار صادرات//ی خود ه//م گفت: درحالحاض//ر چون تجربه زی//ادی در تولید نداریم بهدنب//ال رفع برخی ضعفها هستیم. در نمایشگاههای گوناگون حضور داریم. بهطور قطع، آنچه در داخل تولید میشود قابل عرضه به بازارهای خارجی است زیرا براس//اس فناوری روز و قیمت رقابتی ساخته میشود. زکیپوراسکویی اف//زود: در ح//ال مذاک//ره ب//ا یک//ی از شرکتهای ترکیه هس//تیم تا بخشی از نیاز آنها را تامین کنیم.

‹تکرار‹مشکالت ‹

تبری//ز یک//ی از قطبه//ای صنعت از جمله صنعت قطعهس//ازی کش//ور است. در ادام//ه «گس//ترشصنعت» ب//ا رئیس انجم//ن س//ازندگان قطع//ه، ماش//ین و مجموعهه//ای صنعتی و خ//ودرو تبریز گفتوگو کرد. یونس اکبرپورپایدار درباره ظرفیتها و توانمندیهای صنعت قطعه در ش//رایط بحرانی گفت: همانگونه که بارها از سوی قطعهسازان عنوان ش//ده، آنها آمادگی و توان افزایش درصد داخلیس//ازیها را دارند بهش//رط اینکه برخی مشکالت برطرف شود. وی افزود: درحالحاضر بخشی از ظرفیتها با تمام تجربهای که وجود داش//ته از بین رفته اس//ت زی//را چالشهای تولید منج//ر به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی شده است. رئیس انجمن س//ازندگان قطعه، ماش//ین و مجموعههای صنعتی و خودرو تبریز ادامه داد: عملکردها در اجرا دوگانه است بهطوری که با افزایش نرخ ارز نرخ مواد اولیه مورد نیاز نیز ۲ تا ۳ برابر گران شده اما هیچ افزایش قیمتی برای قطعات خودرو رخ نداده است. او با اشاره به گرانی مواد اولی//ه اظهار کرد: فوالد ۰۳۱درصد و پلیمر ۰۰۲درصد گران ش//ده در حالی که خودروس//از حاضر به افزایش قیمتها نیس//ت. حتی ب//ا دادن تجزی//هو تحلیلهای قیمت//ی از س//وی قطعهس//ازان باز هم خودروس//ازان قیمتها را تغییر ندادهان//د. از اینرو، احتمال تعطیلی بیشتر تا پایان سال برای واحدهای صنعتی زیاد است. گفتنی اس//ت پیشتر رئی//س انجمن تخصصی صنایع همگ//ن نیرومحرکه و قطعهس//ازی کش//ور گفته بود بس//یاری از قطعات با ارز ۰۰۲۴تومان//ی و ارز نیمایی ساخته میش//ود اما همچنان خودروسازان آن را با ارز ۰۰۷۳تومانی خریداری میکنند.

‹تدبیری‹برای‹رفع‹چال ‹شها‹وجود‹ندارد‹ ‹

اکبرپورپای//دار از کاهش س//اعتهای کاری و نی//روی انس//انی در واحده//ای صنعتی تبری//ز گفت: بهط//ور قطع، اگر خودروس//از نرخ قطعات را با این شرایط افزای//ش نده//د بای//د منتظ//ر تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم.

وی درباره توس//عه داخلیس//ازی هم اظهار کرد: به لحاظ دانش فنی مش//کلی وجود ندارد اما ش//رایط تولید این اجازه را نمیدهد. او ادامه داد: از س//وی دیگر، درخواس//ت مالی//ات همچ//ون ش//رایط عادی، مشکلس//از ش//ده و بهجای مدارا با وضعیتی که قطعهس//از دارد، متاسفانه چنی//ن هزینههای//ی مانن//د گذش//ته درخواس//ت و دریاف//ت میش//ود. با این عملک//رد بهجای تمرکز ب//ر ارتقای توان داخل و دس//تیابی به خودکفایی با فشارهای مضاعف مش//کالت را دامن میزنیم. رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماش//ین و مجموعههای صنعتی و خودرو تبریز افزود: تدبیری برای رفع این چالشها اندیشیده نشده است، از اینرو، تولیدکننده روزبهروز ضعیفتر میشود. وضعیت بهگونهای نیست که سازمان امور مالیاتی مانند گذش//ته مطالبهای از واحدهای صنعتی داشته باشند. بارها اعالم کردهایم اگر این روند ادامه پیدا کند تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها افزایش خواهد یافت، اما کسی توجه ندارد. این صنعتگر با بیان اینکه س//ال حمایت از کاالی ایرانی اس//ت اما امتی//از مثبتی به تولید داده نمیشود، گفت: ضروری اس//ت به تمامی صنعتگرانی ک//ه هن//وز فعالی//ت دارند و حف//ظ تولید و اش//تغال داشتهاند، امتیازهایی داده شود. بهعنوان نمونه، یکبار برای تشویق اعالم کنند ۰۱درصد مالیاتشان کاهش پیدا کرده این امر باعث دلگرمی تولیدکننده میش//ود. ش//رایط وی//ژه و بحرانی اس//ت و باید ای//ن نهادها به واحدهای صنعتی کم//ک کنند. معافیت مالیاتی برای همین است که تولید متوقف نشده و توسعه پیدا کند. رئیس انجمن سازندگان قطعه، ماشین و مجموعههای صنعتی و خودرو تبریز درباره پیش//نهاد به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: باید نگاه ویژهای به تولید داشته باشد تا س//رمایهگذاران به سرمایهگذاری راغب ش//وند و نقدینگی به واحدهای صنعتی تزریق ش//ود. او ادام//ه داد: باید امتیاز دهیم تا بتوانیم س//رمایههای سرگردان را جذب واحدهای صنعتی کنیم.

وزی//ر جدی//د زمانی خ//ود در کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اسالمی حضور داشته بنابراین با تمام مش//کالت صنعت آشناس//ت. وی تصریح کرد: ضروری اس//ت دس//تکم برای یک یا ۲سال بهرههای بانکی مس//کوت شود. اداره دارایی مالیات را کمتر کند و خودروس//از وادار ش//ود مطالبات معوقه قطعهساز را بپردازد. همچنین برای ورود فناوری و ماشینآالت ارز مورد نیاز تخصیص داده ش//ود. اکبرپور پایدار در پایان با صدور بخشنامههای گوناگونی گفت: از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک ...و بخش//نامه و آییننامههای گوناگون صادر میشود که باعث حیرانی خودروساز و قطعهساز شده است بنابراین از وزیر جدید میخواهیم تا در زمینه قوانین نیز شفافسازی داشته باشد.

حمید زکیپوراسکویی گرانی مواد اولیه از جمله آلومینیوم و کاهش قدرت خرید چالش صنعتگر بوده بهطوری که تیراژ تولید و میزان فروش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته به یک چهارم کاهش داده است

یونس اکبرپور پایدار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، بانک ...و بخشنامه و آییننامههای گوناگونی صادر میشود که باعث حیرانی خودروساز و قطعهساز شده، بنابراین از وزیر جدید میخواهیم در زمینه قوانین نیز شفافسازی کنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.