تقویت رقابتپذیری اقتصاد با ارتقای مهارت کارکنان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان کردس//تان گفت: ارتق//ای مهارت کارکنان شاغل در ش//رکتهای مستقر در ش//هرکهای صنعت//ی اس//تان، گامی مهم در حمای//ت از تولی//د ملی اس//ت و تقویت رقابتپذیری اقتصاد و بکارگیری ظرفیتها و قابلیته//ای موج//ود، از مهمتری//ن اهداف کالن کش//ور در بخش صنعت است.

به گزارش «گس//ترش صنع//ت» به نقل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان کردستان، نخس//تین نشست مشورتی آموزش//ی و تنظیم تفاهمنامه مش//ترک میان ش//رکت شهرکهای صنعتی کردس//تان و آموزش//کده فنی ش//هید یزدانپناه شهرستان س//نندج با حض//ور معاون و تع//دادی از مدیران این آموزش//کده در دفتر مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی کردستان برگزار شد و مقدمات تنظیم تفاهمنامهای با روند اجرایی آن درباره همکاری بین دو طرف در زمینه ارائه آموزشهای مهارتی به ش//اغالن و واحدهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. احمد خسروی در این نشست اظهار کرد: آموزش//کده فنی ش//هید یزدانپناه به عنوان یکی از دانشگاهای فع//ال و دارای پیش//ینه در اس//تان در زمین//ه آم//وزش درسهای فن//ی و مهندس//ی میتواند نقش بس//زایی در تربیت تکنس//ینها و متخصص//ان واحده//ای صنعتی در اس//تان و حتی کش//ور داش//ته باشد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان کردستان افزود: بر مبنای این تفاهمنامه، ش//رکت شهرکهای صنعتی کردستان در راس//تای توس//عه همکاریهای آموزش//ی، راهاندازی استارتآپهای صنعت//ی و کارآفرین//ی در زمین//ه کار و آم//وزش دانش//جویان در واحدهای صنعتی و همچنین برگزاری تورهای صنعتی اقدام خواهد کرد. خسروی ضمن تشکر از همکاری و تالش مدیریت و معاونان این آموزشکده، گفت: این تعامل و پیشرفت در روند امور، نتیجه همدلی در س//طح مدیریتی و کارشناس//ی و همچنین اعتقاد دو مجموعه بر ثمرات مثبت این تعامل است.

وی بر لزوم تقویت این تفاهمنامه تاکید کرد و ضمن بررسی نقاط ضعف موجود در گذشته، خواستار رفع آنها و برنامهریزی برای ارتقای سطح آموزشهای درنظر گرفته شده برای جذب مخاطب بیشتر و توسعه همکاریهای مربوط به حوزه آموزش صنعتگران و واحدهای صنعتی شد. خس//روی گفت: ارتقای مهارت کارکنان شاغل در شرکتهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان، گامی مهم در حمایت از تولید ملی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.