عزم‹وزارت‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹بر‹همکاری‹با‹دانشگا‹هها

Sanat Newspaper - - خبر -

مع//اون آم//وزش، پژوه//ش و فن//اوری وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت در دیدار با پژوهش//گران دانش//کده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف در جریان طرحهای پژوهشی صنعتی دانشجویان این دانشکده قرار گرفت. ب//ه گزارش ش//اتا، ب//رات قبادی//ان در جمع دانشجویان و دانشپژوهان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف، با تاکید بر عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای همکاری با دانشگاهها و حمایت از طرحه//ای کاربردی تصریح کرد: صنع//ت ما باید بتواند نیازهای خود را از طریق دانش//گاهها تامین و مشکالت خود را با کمک دانشگاهها برطرف کند. قبادیان با اشاره به پیشینه صنعتی کش//ور گفت: هرچند گفته میشود در دهه ۰۵ خودروس//ازان کره جنوبی بهدنبال استفاده از امکانات شرکت ایران ناسیونال و دریافت مجوز تولید محصوالت این شرکت بودند اما باید به یاد داشته باشیم که متاسفانه صنعت ما صنعت درونزایی نبوده و از همان زمان ما واردکننده کارخانه مونتاژ به کشور بودیم. البته این اتفاق فقط منحصر به صنعت خودرو نیست و ما در بس//یاری از حوزههای صنعتی نیز با این مشکل روبهرو هس//تیم. وی یکی از معضالت اساس//ی دانش//گاهها در شرایط حاضر را مقالهمحوری صرف عنوان کرد و افزود: ایرادی که به این موضوع وارد است هم به سیاستهای آموزش//ی و دانش//گاهها برمیگردد و هم به مس//ئوالن اداری و حاکمیت//ی، چراکه ما تقاضامحور کار نمیکنی//م و بهترین دانش//گاههای ما نیز در حال تولید دانش//جو بدون درنظر گرفتن نیاز روز صنعت و اقتصاد کش//ور هستند. قبادیان با اش//اره ب//ه طرحهای ارائه ش//ده از س//وی گروههای پژوهشی دانشکده مکانیک دانشگاه شریف اظهار کرد: خوش//بختانه حرکتهایی مانن//د این گروههای پژوهش//ی میتواند بارقههای امید را در زمین//ه تولی//د دانشبنی//ان و اتکا ب//ه توان بخش دانشگاهی ایجاد کند و ما نیز با اجرای طرحهایی مانند طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار « طرح ت//اپ » که میتواند بخش عم//دهای از نیازهای صنعت را از طریق دانش//گاهها برطرف کن//د، تمام تالش خود را برای توس//عه ارتباط بین صنعت و دانش//گاه که کلید ورود به انقالب چهارم صنعتی اس//ت بهکار خواهیم برد. گفتنی اس//ت در ابتدای این دیدار، ۵ گروه پژوهشی از دانشجویان دورههای دکترا و ارشد این دانشکده، شامل گروهه//ای لولهه//ای حرارتی، مدیریت ان//رژی و کربن، انتقال حرارت، مهندس//ی س//طح و گروه آبشیرینکن طرحها و پروژههای پژوهش//ی خود را معرفی و تشریح کردن//د و در ادامه قبادیان با تقدیر از تالشها و اقدامات این پژوهشگران ابراز امیدواری کرد حاصل فعالیتهای پژوهشی این گروهها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع مرتبط وارد فاز عملیاتی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.