قانون تامیناجتماعی مشکلآفرین برای کارآفرین

Sanat Newspaper - - زیرساخت -

کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه و از نظر برنامهریزی توس//عه اقتصادی و توسعه پایدار دارای اهمیت است زیرا موجب اشتغال و افزایش س//ود و سرمایه سرمایهگذاران شده و پر شدن ش//کافها و خألهای بازار کار را به ارمغان میآورد یعنی با توجه به دگرگونیهای ش//رایط ب//ازار کار و فراهم ش//دن فرصتهای ت//ازه، تصمیمهای تازهای گرفته میش//ود و موجب گذار از رکود اقتصادی، جبران عقبماندگیهای اقتصادی و آسان شدن روند رشد و توسعه کشور میشود. به گزارش ایسنا، کارآفرینی موجب به وجود آمدن محصوالت، خدمات، روشها، سیاس//تها، افکار و راهکارهای نو برای برطرف کردن مشکات جامعه میشود.

با توجه ب//ه اهمیت این موضوع با حض//ور کارآفرینان، رئیس جهاد دانش//گاهی واحد اس//تان و مدی//رکل تع//اون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

‹انگار‹قانون‹با‹کارآفرین‹سر‹لج‹دارد ‹

ص//ادق صفربیگی، دبیر کان//ون کارآفرینان اس//تان ایام در این نشست گفت: متاس//فانه قانون کار علیه کارآفرین و کارفرما تصویب ش//ده تا جایی که س//ود کارفرما در این اس//ت که عطای کارآفرینی را به لقایش ببخشد زیرا حمایت از کارفرما پیشبینی نشده است و گاه مشکاتی برای کارگران ایجاد میکند.

وی با تاکید بر اینکه قوانین بروکراسی پیش پای ایجاد اشتغال نیازمند بازنگری هس//تند، تصریح کرد: قوانین تامیناجتماعی و مالیات از جمله این مش//کات هس//تند، کارآفرین هیچگاه قصد ف//رار از مالیات را ندارد اما متاس//فانه جرای//م مالیاتی چند برابر مالیات وضع شده است.

‹مشو ‹قهای‹مالیاتی‹فقط‹اعالم‹م ‹یشوند،‹اعمال‹ ‹ نم ‹یشوند

این کارآفرین ادامه داد: معتقدم در بس//یاری ازموارد جریمهها و وضع ش//دن مالیات س//لیقهای اعمال میش//ود و بس//یاری از کارآفرینان استان از این موضوع گایه دارند و مشوقهای مالیاتی فقط اعام میشوند و خبری از اعمال آنها نیست.

صفربیگ//ی قوانی//ن تامیناجتماع//ی را از دیگ//ر مش//کات کارآفرینان دانست و گفت: انگار قوانین در این زمینه با کارآفرین سر لج دارد و کارآفرین در برابر آن همیشه متضرر میشود.

‹بان ‹کها‹در‹قبال‹کارآفرینان‹سختگیری‹م ‹یکنند ‹

وی قوانین سختگیرانه بانکها را از دیگر مشکات کارآفرینان دانس//ت و گفت: بیش//تر مردم ب//ا این موضوع درگیر هس//تند و میدانند که اولویت نخس//ت برای بانکها س//ود خودشان است و متاس//فانه بر خاف فرمایشهای رهبری در این زمینه بانکها آنگونه که باید، از کارآفرینان حمایت نمیکنند.

‹برنام ‹هریزی‹برمبنای‹وعد ‹هها ‹

حامد خرمی، کارشناس ارشد رشته برق گرایش کنترل و مدیر فن//اوران نوژان ارتباط و کارآفرین برتر س//ال ۵۹ و ۶۹ با کس//ب حداکثر رتبه، اظهار کرد: با تاش توانس//تهام برای ۰۵ نفر شغل ایجاد کنم، بر اساس آمار و بخشنامههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد ش//غل پایدار برای هر نفر ۰۵ میلیون تومان در س//ال گذشته باید هزینه ش//ود، که این میزان امسال به ۰۰۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. بر این مبنا، توانستهام بار مالی به می//زان ۵ میلیارد از دوش دولت بردارم در حالی که تاکنون ۰۰۱ میلیون تومان دریافت کردهام. وی با تاکید بر اینکه یک کارآفرین بر اس//اس وعدههای دولتمردان برنامهریزی میکند، ادامه داد: متاسفانه قانونها با رفتن یک مسئول عوض میشود و کارآفرین خ//ود را بیپناه میبیند. عضو هیاتمدیره س//ازمان نظام صنفی رایان//های ایام با انتقاد از تحقق نیافتن وع//ده دولت در موضوع کارورزی، تصری//ح ک//رد: من آورده خود را پی//ش از بانک تامین کردم و دستگاه خریدم اما اکنون سردرگم هستم. این کارآفرین با بیان اینکه کارآفرینان ما از امید دادن واهی خس//ته ش//دهاند، گفت: به دولت میگویم تسهیات نوش جان، بدهیهای خود را به موقع پرداخت کنید.

‹انتقاد‹از‹ک ‹متوجهی‹به‹زنجیره‹اشتغال‹ ‹

سیدغامرضا حس//ینی، رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان اصفه//ان نیز در این نشس//ت گفت: امروزه کار و فعالیت ش//کل تازهای به خود گرفته و به س//وی خوداش//تغالی و کارآفرینی در حرکت اس//ت. وی با بیان اینکه کارآفرین//ی و کارآفرینان نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصاد جوامع ایفا میکنند، تصریح کرد: کس//بوکار دانشبنیان یکی از پایهها و شالودههای اقتصاد مقاومتی است. وی با تاکید بر اینکه دانشگاههای نسل سوم یعنی دانش//گاههای کارآفرین س//ایر دانش//گاهها را به سوی ماموریت جدی//د یعنی کارآفرین//ی و خلق ارزش س//وق میدهند، گفت: س//همی که دانشگاهها در توس//عه اقتصادی و اجتماعی برعهده دارن//د آنها را به گذار از نقش س//نتی خ//ود در آموزش و پژوهش به کارآفرینی وامیدارد. حس//ینی تصریح کرد: حضور و فعالیت نیروه//ای باانگیزه و ایجاد س//ازمان خاق و ن//وآور با همافزایی و تعامل نهادها و صنعت میتواند در توسعه کارآفرینی بسیار موثر باشد.

‹حل‹مسئله‹بیکاری‹ ‹

شکراهلل شیرخانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایام نیز در این میزگرد گفت: موضوع بیکاری، مهمترین مسئله کش//ور اس//ت که برطرف کردن آن ممکن است مشکل باشد اما حلشدنی اس//ت. راههای حل مشکات نباید متوجه قسمتی از مسئله باش//د. باید در فرآیند حل مس//ئله بیکاری ابعاد مختلف آن را بررس//ی کرد. اعطای تس//هیات به تنهایی ممکن است بر تسهیل فرآیند اشتغال موثر باشد اما راهحل قطعی و نهایی نیست و به رفع کامل مسئله بیکاری منجر نمیشود. بنابراین، باید ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاس//ی، روابط بینالملل، اقتصادی ...و را بهصورت عمیق بررس//ی کرد تا به ی//ک راهحل جامع و عملیاتی دس//ت پیدا ک//رد. از این رو، در مس//یر تقویت ایج//اد رفتارهای کارآفرینانه و تولید ثروت و کار، نیازمند ترکیب همه منابع موجود و مبسوق به آن درک درست و جامع از وضعیت موجود هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.