فعالیتهای ریلی، تامین زیرساخت توسعه پایدار

در‹همایش‹فرص‹تهای‹سرمایه‹گذاری،‹تامین‹مالی‹در‹حوزه‹حم‹لونقل‹ریلی‹مطرح‹شد‹

Sanat Newspaper - - زیرساخت -

همایش فرصتهای س//رمایهگذاری، تامین مالی در ح//وزه حملونق//ل ریلی روز گذش//ته با حضور ش//اپور محمدی، رئیس س//ازمان ب//ورس، معاونان وزارت راه و شهرس//ازی و دیگر مسئوالن و فعاالن ح//وزه تامی//ن مالی و راه و شهرس//ازی در س//الن همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار شد.

همچنی//ن در این همای//ش تفاهمنام//های بین راهآهن جمهوری اس//امی ایران و س//ازمان بورس اوراق به//ادار به امضا رس//ید. در آیین امضای این تفاهمنامه طرفها از تسهیل تامین مالی و افزایش سرعت اجرای پروژهها خبر دادند.

‹اوراق‹صکوک‹برای‹لکوموتیو‹و‹واگن ‹

رئیس س//ازمان بورس با بیان اینکه امکان انتشار اوراق صکوک ب//رای لکوموتیوه//ا و واگنها وجود دارد، گف//ت: انتش//ار اوراق منفع//ت ب//رای ریل و آزادراهها نیز قابل طرح است.

به گزارش خبرنگار «گس//ترش صنعت» ش//اپور محم//دی در همایش فرصتهای س//رمایهگذاری، تامین مالی در ح//وزه حملونقل ریلی اظهار کرد: تس//ریع در امور، وظیفه سازمان بورس است، ما در قوانین و مقررات به لحاظ ریسک اوراق باید مراقبت کنیم ام//ا وظیفه داریم بابت پیش//نهادها، س//ریع ج//واب دهیم که در اوراق ریل//ی هم در کوتاهترین زمان همکاران من پاسخ خواهند داد.

وی ب//ا تاکید بر اینکه ب//رای دارندگان اوراق باید امنیت ایجاد ش//ود، افزود: مجوزهای بازار س//رمایه ب//رای رتبهبن//دی اعتب//اری صادر کرده اس//ت، ما میخواهی//م از ضمانته//ای صفر بانکی بخش//ی از اوراق مبتنیب//ر رتبه منتش//ر کنی//م. رتبه ورقه تعیینکننده میزان ریسک آن است.

وی با بیان اینکه در نیم س//ال گذشته رتبهبندی در بورس اجرایی ش//ده است، گفت: سازمان بورس عضو آیایکو ش//ده اس//ت و این پیام مهمی برای س//رمایهگذاران بینالملل//ی اس//ت، مبنیبر اینکه اس//تانداردهای بازار بورس ایران با اس//تانداردهای ب//ازار بورس بینالمللی همخوان//ی دارد و این بدان معناست که سرمایهگذاران خارجی حوزه ریلی هم میتوانند اطمینان یابند اس//تانداردهای بازار ایران مطابق اس//تانداردهای بازارهای بینالمللی است. از ای//ن رو، اگر ورقهای خریداری ش//ود، همه حمایتها از آنها انجام میشود.

وی ب//ا تاکید بر اینک//ه تامین مالی باید س//ریع، امن و ارزان باشد، گفت: افرادی ک//ه اوراق میخرند میتوانند س//هام هم خریداری کنن//د. بنابراین، در این ح//وزه باید به ای//ن ویژگیها توجه کنیم: در نرخها دس//ت سازمان بورس کمی بسته است و ممکن است نرخهایی را پیش//نهاد دهیم که برای سرمایهگذاران جذاب نباشد.

محمدی ادام//ه داد: ما ورقه بدهی قابل تبدیل به س//هام داریم و راهآهن هم میخواهد ورقه بدهی قابل تبدیل به ظرفیت حملونقل ه//م ارائه دهد که اینها مشکلی ندارد.

رئیس س//ازمان ب//ورس گفت: بیمه مرکزی و م//ا روی اوراق بیمه اتکایی کار میکنیم که بازده آن از اوراق عادی بیش//تر و جذابتر است. زمان//ی که ب//ورس در مقابل بیمه باش//د، از مزیت کارب//ردی بیمهای ب//رای جذابیت اوراق اس//تفاده میکند.

رئیس سازمان بورس ادامه داد: تفاهمنامهای بین راهآهن جمهوری اس//امی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده است که امیدواریم بتوانیم در چارچوب این تفاهمنامه همکاری داشته باشیم.

وی تاکید کرد: بازار س//رمایه ایران آماده اس//ت برای حملونقل ریلی تعویض سرمایه را انجام دهد که البته منافع مردم در این حوزه هم مهم است.

وی گفت: در حوزه حملونقل هوایی، ما نخستین صک//وک اج//اره ب//رای هواپیمایی ماه//ان و اجاره هواپیما را منتشر کردیم.

وی تاکید کرد: همچنین برای اجاره لکوموتیوها و واگنها امکان انتش//ار صکوک اجاره وجود دارد و این مسئله قابل طرح است. اوراق منفعت برای ریل و آزادراهها نیز قابل انتشار و طرح است.

وی افزود: ظرفیت ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید ظرفیت بزرگی است که امیدواریم همه بخشهای کشور از آن استفاده کنند.

رئیس سازمان بورس گفت: از سال ۰۹ تا ۵۹ کل اوراق منتشر شده بخش ریلی برای بازار سرمایه ۲۹ میلیارد تومان بود که در سال ۶۹ این رقم به ۵۳۱ میلیارد تومان رس//ید و در س//ال ۷۹ تاکنون ۰۶۱ میلیارد تومان موافقت اصولی برای انتشار اوراق در این بخش دریافت شده است.

وی یادآور شد: ۰۰۴ تا ۰۰۵ میلیارد تومان برای توسعه ریلی تامین س//رمایه شده که رقم کوچکی است.

‹۵۵‹هزار‹واگن‹باری‹نیاز‹داریم ‹

مدیرعام//ل راهآهن با بیان اینکه ض//رورت دارد بس//یاری از بارهای جادهای به س//مت ریل منتقل ش//ود تا مصرف س//وخت کاه//ش یافته و س//وانح رانندگی کمتر ش//ود، گفت: راهآهن ظرفیت حمل ۰۳۱ میلیارد تنکیلومتر بار را دارد.

س//عید محمدزاده نیز در ای//ن همایش گفت: در ای//ران در هر قانون و برنامه ب//ر اولویت حملونقل ریل//ی تاکی//د ش//ده ام//ا بای//د پرس//ید آی//ا این اولویتبندیها به نتیجه هم رسیده یا فقط در حد شعار باقی مانده است. وی اف//زود: اولوی//ت حملونقل ریل//ی در اهداف کان برنامه شش//م مورد توجه خاص قرار گرفته و قرار اس//ت س//هم ریل در حمل کاال به ۰۳ درصد برسد.

مدیرعام//ل راهآه//ن اف//زود: باره//ا ش//نیدهایم که اگ//ر ی//ک تنکیلومتر ب//ار از ج//اده به ریل منتقل ش//ود ۵۳ سیسی صرفهجویی سوخت میشود، ام//روز حدود ۰۳ میلی//ارد تنکیلومتر ب//ار میتواند به ریل منتقل ش//ود که با احتس//اب مصرف ۵۳ سیسی و نرخ سوخت ۰۷ س//نت، ۰۵۷ میلیون دالر صرفهجویی سوخت خواهیم داشت.

محمدزاده ادامه داد: اگر ما امروز در تهران هوای س//الم نداریم چون ساالنه ۰۰۱ میلیارد نفر سفر حومهای داریم و ۰۴ درصد از این سفرهای حومهای در کریدورهایی اس//ت که ریل هم وجود دارد اما سهم ریل فقط ۵ درصد این رقم است. وی افزود: ۰۳ درصد خودروهای تهران حومهای هستند که اگر به ریل منتقل ش//وند صرفهجویی زیادی در مصرف سوخت و کاهش زمان سفر خواهیم داشت.

مدیرعام//ل راهآهن ب//ا بیان اینکه در ۰۱ س//ال گذش//ته ۲ هزار کیلومتر ریل تحویل شبکه راهآهن شده است، گفت: در گزارشهایی که در این باره در پیوس//ت بودجه مطرح شده است هر کدام سهم بار داشتهاند و در جمع ۲۱ میلیون تن بار برای این ۲ هزار کیلومتر خط در نظر گرفته ش//ده است. حال اگر برای مسیر ۰۰۷ کیلومتری حمل بار این میزان خ//ط را در نظر بگیریم و با احتس//اب مصرف ۵.۲ سیس//ی سوخت س//االنه حدود ۰۰۲ میلیون دالر صرفهجوی//ی س//وخت رخ میدهد ام//ا این ۲ هزار کیلومتر خط ریلی متاسفانه چندان بار نداشتند.

محمدزاده گف//ت: امروز قیمت متوس//ط هزینه حم//ل بار روی جاده کیلومتری ۰۴۳ تومان و روی ریل ۰۸ تومان است اما اندیشه فعاالن حوزه اقتصاد نسبت به ریل حساس نشده است.

وی اف//زود: بر مبنای م//اده ۲۱ قانون رفع موانع تولی//د، صرفهجویی حاصل از مصرف س//وخت در بخش ریلی به سرمایهگذار برمیگردد.

مدیرعام//ل راهآه//ن ب//ا انتق//اد از اینکه س//هم حملونق//ل ریل//ی امروز در کش//ور م//ا ۳۱ درصد در تنکیلومت//ر در بارهای برنامهای اس//ت، گفت: بارهایی که میتوانند از جاده به ریل منتقل ش//وند رقم بس//یار باالیی است. وی ادامه داد: فقط در یک حوزه ۵۳ میلیارد دالر طرح توسعه فوالد داریم که تا ۶ س//ال آینده قرار است جابهجا شود که ممکن اس//ت تا ح//دود ۰۱۲ میلیون تن بار باش//د که در خوشبینانهترین حالت سهم جاده ۰۴۱ میلیون تن و س//هم ریل حداکث//ر ۰۶ میلیون ت//ن از این رقم خواهد بود.

این در حالی اس//ت که باید همه به ریل منتقل ش//ود وگرنه با دو سونامی کشتار جادهای و مصرف سوخت روبهرو میشویم.

محمدزاده با تاکید ب//ر اینکه به طور حتم امکان انتقال ۳۳۱ میلیارد تنکیلومتر بار روی ریل وجود دارد، گفت: در کش//ورهایی که نرخ سوخت واقعی اس//ت نیز بار به س//مت ریل س//وق یافته است. در کش//ور ما که فعا نمیتوانیم نرخ سوخت را واقعی کنیم حداقل اجازه دهیم این س//رمایه ملی از بین نرود.

مدیرعام//ل راهآه//ن اظه//ار ک//رد: راهآهن تاش کرده اس//ت در راستای افزای//ش انتقال بارهای ریلپس//ند به س//مت ج//اده تعرفه حق دسترس//ی را از ۷۵ ب//ه ۹۱ درص//د کاهش دهد، گفت: کاهش نرخ تعرفه حق دسترسی توانس//ت مق//دار بار روی ری//ل را ۰۵ درصد افزایش دهد.

وی با تاکید بر سیاس//تهای اباغی رهب//ر معظم انقاب در برنامه شش//م مبنیبر توس//عه ریلی اظهار کرد: همه س//ازمانهای متولی باید در این حوزه با راهآهن همکاری کنند.

مدیرعام//ل راهآه//ن ادام//ه داد: در س//ال ۶۹ می//زان ۳۳۱ میلیون تن بار از کشور صادر و ۰۴ میلیون تن بار به کشور وارد شد، جمع بارها در صادرات به چین، ترکیه، عراق و افغانس//تان بود و واردات از ترکیه، چین، عراق و روسیه بود که سهم ریل از این رقم فقط ۵۱ میلیون تن بود.

محم//دزاده تاکی//د ک//رد: ۲۷ میلی//ون ت//ن بار صادراتی و وارداتی میتواند از طریق مرزهای ریلی جابهجا شود.

وی گف//ت: ما از ۰۰۲۱ کیلومت//ر خط دوم ریلی بهرهب//رداری کردیم و ه//زار کیلومتر دیگر تا هفته دولت سال ۸۹ گشایش مییابد.

مدیرعام//ل راهآهن اف//زود: تراکبن//دی راهآهن تهران-مش//هد و بافق-بندرعباس انجام شده است. برای دستیابی به سهم ۳۳۱ میلیارد تنکیلومتر بار ضرورت دارد ۵۵ هزار دستگاه واگن به ناوگان ریلی اضافه ش//ود ام//ا اگر فعا یک قدم ه//م جلو برویم مزیت دارد.

‹پرداخ/ت‹ ۳‹ ه/زار‹ میلی/ارد‹ توم/ان‹ ‹ تسهیالت‹به‹را ‹هآهن

معاون تامین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن گفت: س//ازمان برنام//ه و بودجه پذیرفته اس//ت ۳ هزار میلیارد توم//ان منابع مالی به پروژههای ریلی اختصاص یابد که در حال توافق با بانکهای عامل و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.

در ای//ن آیین، مع//اون تامین س//رمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن اظهار کرد: توس//عه ریلی یکی از زیرساختهای ایجاد سامانه حملونقل ریلی پایدار مدنظر تصمیمسازان دولت و مجلس است.

روحاهلل بیرانون//د افزود: با توجه به جایگاه منطقه ایران توس//عه ریلی با محوریت تکمیل کریدورهای بینالمللی ریلی است.

وی افزود: از چالشهای جدی توس//عهای تامین مالی و سرمایهگذاری است، در راهآهن برای تحقق اهداف باالدس//تی ای//ن بخش برنامه تدوین ش//ده اس//ت. معاون تامین س//رمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن با اش//اره به برگ//زاری همایش فرصتهای س//رمایهگذاری و تامی//ن مال//ی در ح//وزه ریلی، گف//ت: در این همایش در ۷ س//رفصل و ۸۲ عنوان فرصتهای س//رمایهگذاری و تامی//ن مالی معرفی میشود.

بیرانون//د گفت: دولت در برنامههای توس//عهای و بودجه س//نواتی منابع عموم//ی الزم را برای تامین زیرساختها اختصاص داده است و با رشد و تکمیل ابزارهای نوین مالی در حوزه بازار س//رمایه این بازار استعداد مناسبی خواهد داشت.

وی گف//ت: از س//ال گذش//ته موفق ش//دیم اعتماد بازار س//رمایه، ش//بکه بانک//ی و فاینانس//رها را جذب کنیم و برای تامین س//رمایه راهآهن با آنها به توافق برس//یم. معاون تامین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن ادامه داد: در قانون بودجه ۷۹ سازکاری تعریف شده که دولت با همکاری شبکه بانکی برای تامی//ن منابع پروژهه//ای ریلی با نرخ سود یارانهای اقدام کند.

بیرانوند اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه پذیرفته اس//ت ۳ هزار میلیارد تومان منابع مال//ی به پروژههای ریلی اختص//اص دهد که در ح//ال توافق با بانکه//ای عام//ل و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هس//تیم که این ذیل تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۷۹ است.

روحاهلل بیرانوند دولت در برنامههای توسعهای و بودجه سنواتی منابع عمومی الزم را برای تامین زیرساختها اختصاص داده است و با رشد و تکمیل ابزارهای نوین مالی در حوزه بازار سرمایه این بازار استعداد مناسبی خواهد داشت

سعید محمدزاده در ایران در هر قانون و برنامه بر اولویت حملونقل ریلی تاکید شده اما باید پرسید آیا این اولویتبندیها به نتیجه هم رسیده یا فقط در حد شعار باقی مانده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.