تولید‹روغن‹زیتون‹پاسخگوی‹۰۳‹درصد‹نیاز‹بازار

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

دبی//ر انجمن صنف//ی صنایع روغن زیتون و زیتون شور گفت: وزارت جهاد کش//اورزی با وج//ود موافق//ت قبلی با قرار گرفتن روغ//ن زیتون در گروه یک کاالیی از واردات روغن زیتون جلوگیری میکند. به گزارش فودنا، مهدی عبدی با بیان این مطلب اظهار کرد: بیش از ۵۴ روز از قرار گرفتن روغن زیتون در گروه یک کاالیی گذش//ته است اما متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی با وجود موافقت مکتوب قبلی، برای واردات روغن زیتون به کشور سنگاندازی میکند.

دبی//ر انجم//ن صنفی صنای//ع روغن زیتون و زیتون ش//ور تاکی//د کرد: قرار گرفتن روغن زیتون در گروه یک کاالیی ب//ا هماهنگی و موافق//ت وزارتخانههای جه//اد کش//اورزی، صنع//ت، مع//دن و تجارت و بهداش//ت انجام شده است اما به دلیل برخی فش//ارها بهویژه از سوی تع//دادی از نماین//دگان مجلس، وزارت جهاد کش//اورزی با کجسلیقگی از رویه قانونی در این زمین//ه پیروی نمیکند. عبدی با بیان اینکه کارش//کنی در این زمینه منجر به کمبود و افزایش قیمت روغن زیتون در کش//ور میشود، گفت: تولید روغن زیتون از منابع داخلی فقط جوابگوی ۰۳ درصد نیاز کش//ور است و بای//د ۰۷ درصد روغ//ن زیتون از طریق واردات تامین شود.

دبی//ر انجم//ن صنفی صنای//ع روغن زیتون و زیتون ش//ور ایران افزود: روغن زیت//ون کاالیی س//المتمحور اس//ت و وزارت بهداش//ت باره//ا و ب//ه ص//ورت مکت//وب بر تامین نیاز کش//ور از طریق واردات با توجه ب//ه کمبود تولید داخل تاکید کرده است.

عبدی با اشاره به فرارسیدن روزهای پایانی فصل برداش//ت زیتون در کشور گفت: انجمن روغن زیتون در آغاز فصل برداشت اعالم کرد که زیتون کشاورزان را خریداری میکند اما متاسفانه وزارت جه//اد کش//اورزی به بهان//ه حمایت از تولید داخل و همچنین کمبود ارز برای واردات روغن زیتون مانعتراشی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.