اولویت با تامین ارز مواد اولیه صنایع

وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹با‹تشریح‹بسته‹حمایتی‹دولت‹تاکید‹کرد

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر صنع//ت، معدن و تجارت با تش//ریح بس//ته حمایت//ی دولت از صنایع کش//ور اع//ام کرد: تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه واحدهای تولیدی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی از افزایش ۰۲درصدی ص//دور جواز تاس//یس واحدهای صنعتی در کش//ور خبر داد و گفت: با وج//ود تحریمهای ظالمانه، روند سرمایهگذاری در کشور از استقبال مردم به حضور در فعالیتهای صنعتی حکایت دارد.

وی ب//ا اش//اره ب//ه رون//د افزایش//ی ص//دور جواز تاس//یس واحدهای تولیدی تصری//ح کرد: پیشبینی س//رمایهگذاری در ای//ن بخش ۸۷درص//د افزایش و ایجاد اشتغال ناش//ی از صدور جوازهای تاسیس نیز ۰۸درصد رشد داشته است.

وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت همراهی مردم در عبور از ش//رایط فعلی را بس//یار مهم توصیف کرد و اف//زود: راه شکس//ت تحریمهای ظالمان//ه اعتماد به مردم است و ما در گذشته نیز با کمک مردم شرایط سختتری را پشتسر گذاشتهایم.

رحمان//ی در ادام//ه ب//ا تاکید ب//ر هماندیش//ی با تش//کلهای صنعتی و معدنی ب//ه ویژه اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: صنعت، تولید و تجارت امر مقدسی اس//ت و ما نیز معتقدیم با همراهی صاحبان صنایع و بهرهمندی از نظرها و پیش//نهادهای بخش خصوصی میتوانیم شرایط اقتصادی را بهبود بخشیم.

وی حفظ زنجیره تولید، توس//عه اشتغال روستایی و اج//رای طرح رونق را از مهمترین برنامههای دولت عن//وان کرد و گفت: در حفظ زنجی//ره تولید، تامین مواد اولیه صنایع چه داخلی و چه خارجی در اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

ب//ه گفته وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت بخش عم//دهای از م//واد اولی//ه صنای//ع در داخل کش//ور قابلتامین است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تس//هیل فرآیندها سعی در توزیع بهموقع این مواد در کشور دارد.

رحمان//ی خاطرنش//ان ک//رد: ظرفیته//ای خوبی در تامی//ن مواد اولیه در داخل کش//ور در حوزههای مختلف مانند فوالد، مس، صنایع نس//اجی ...و وجود دارد و بای//د به بهترین ش//کل در اختیار صنایع قرار گیرد.

‹تسهیل‹ورود‹مواد‹اولیه‹برخی‹صنایع ‹

وی تسهیل ورود مواد اولیه برخی صنایع به کشور را نی//ز از دیگر برنامههای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت برش//مرد و گفت: تامی//ن ارز موردنیاز برای ورود مواد اولیه صنایع به کشور در اولویت قرار دارد.

رحمان//ی ادام//ه داد: دول//ت از محل درآمدهای نفتی ارز موردنیاز برای تامین کاالهای اساس//ی و ذخایر استراتژیک را تامین کرده است و خوشبختانه وضعیت انبارها نیز در ش//رایط بسیار خوبی قرار دارد اما در حوزه تولید اولویت ما تامین مواد اولیه صنایع اس//ت و همکاریهای الزم برای تخصیص ارز انجام شده است.

‹تشریح‹بسته‹حمایتی‹دولت ‹

وزی//ر صنعت، مع//دن و تج//ارت در بخ//ش دیگری از س//خنانش به الحاقیه مجلس به قانون تش//کیل ستاد تسهیل و رف//ع موانع تولید اش//اره کرد و گفت: دول//ت و مجلس تاکی//د دارند هر واحد تولیدی که دچار مش//کل میشود شما اس//تانداران به عنوان رئیس//ان کارگروه میتوانید حل کنید.

رحمان//ی افزود: هیچ واحد صنعتی نباید از س//وی بانکها بهدلیل بدهی تملک و تعطیل شود. همچنین بنا بر بستهای که دولت درنظر گرفته است، واحدهای تولیدی که چک برگشتی یا بدهی به تامین اجتماعی دارند به ش//رط تولید و فروش میتوانند از تسهیات بهرهمند ش//وند تا رون//د تولید ادامه پی//دا کند. وی همچنین تکمیل پروژههایی با پیشرفت فیزیکی ۰۶ درصد را از برنامههای موردتاکید برشمرد و گفت: در استانها باید بودجه موردنیاز برای اتمام این طرحها و پروژهها اختصاص پیدا کند.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت ب//ا اعام برنامههای م//ورد تاکید وزارت صنع//ت، معدن و تجارت تصریح ک//رد: نوس//ازی و بازس//ازی صنای//ع نی//ز از دیگ//ر اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در بخ//ش دیگری از س//خنانش اش//ارهای به ظرفیته//ای موجود در شهرس//تان کاش//ان کرد و اف//زود: این ش//هر را به علم و هنر و ش//هر فقیهان و صنعتگران میشناسیم و خوشبختانه روند تولید نیز در این شهرس//تان از ابتدای انق//اب تاکنون همواره صعودی بوده و نقش خوبی در صادرات داشته است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در س//ال ۶۹ در ای//ن شهرس//تان ۹۵ طرح توس//عه صنعتی در ح//وزه فرش ماش//ینی اجرا ش//ده که برای هزار نفر ش//غل ایجاد ک//رده اس//ت. رحمانی در ادامه با اش//اره روند صع//ودی صادرات و ض//رورت بهرهمن//دی از ظرفیتهای موجود در کش//ور اف//زود: در ش//رایط فعلی ص//ادرات فرش ماش//ینی و انواع کفپ//وش، ۰۳درص//د افزایش داش//ته اس//ت و درحالحاضر ای//ن محصوالت به ۰۷ کش//ور صادر میش//ود که اتفاق بس//یار مهمی اس//ت و پیام خوبی برای صنعت کشور دارد. وی افزود: اگر موانع پی//شروی تولید رفع ش//ود، فع//االن اقتصادی برای حض//ور در توس//عه صنعت بیش از گذش//ته ترغیب خواهند شد.

‹مزای/ای‹واگ/ذاری‹ثب/ت‹س/فارش‹ب/ه‹ ‹ استا ‹نها

رحمانی تفویض اختیار به اس//تانها را در راستای رف//ع موانع پی//شروی تولید توصیف ک//رد و گفت: درحالحاضر موضوع ثبت سفارش و تشکیل شورای معادن به استانها سپرده شده است.

ب//ه اعتقاد وزیر صنعت، مع//دن و تجارت اگر ثبت س//فارش در گذش//ته به اس//تانها واگذار میش//د، مش//کاتی در این بخش رخ نمیداد زیرا مس//ئوالن اس//تانی، تولیدکنندگان هر اس//تان را میشناسند و ثبت سفارشها با نظارت دقیقتری انجام میشود.

رحمانی در بخش دیگری از س//خنانش با اشاره به ض//رورت بهرهمندی از هم//ه ظرفیتهای موجود در کشور خاطرنشان کرد: دربودجه ۸۹، حمایت از تولید و اشتغال یکی از مهمترین برنامههای دولت در سال آینده درنظر گرفته شده است. البته توجه به مناطق محروم و معیشت مردم نیز یکی از محورهای اساسی در بودج//ه ۸۹ به ش//مار میرود و در ح//وزه وزارت صنعت، معدن و تج//ارت نیز توجه به زنجیره تولید، اشتغال و بهسازی و نوسازی صنایع و تامین کاالهای اساسی در بودجه س//ال آینده بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفته است.

‹توجه‹به‹توسعه‹صنعت‹پوشاک‹و‹نساجی ‹

وزی//ر صنعت، مع//دن و تجارت در ادامه توس//عه صنعت نس//اجی و تولید پوشاک را از برنامههای مهم در زنجی//ره تولید برش//مرد و گفت: کش//ور ما با ۰۸ میلیون جمعیت ظرفیت خوبی برای توس//عه صنعت پوش//اک و نس//اجی دارد و ظرفیته//ای موجود در کشورهای همسایه نیز بر اهمیت توسعه این صنعت بی//ش از پیش صحه میگذارد. رحمانی توس//عه این صنع//ت را از پروژههای مهم و وی//ژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد و از برنامهریزی منس//جم برای تحقق این برنامه خبر داد. وی در ادامه افزایش نرخ ارز را فرصتی برای توس//عه صادرات دانس//ت و گفت: در بحث صادرات تنها برای کاالهای اساس//ی محدودیت وجود دارد و محصوالت صنعتی، معدنی و صنایع نساجی و پوشاک بهترین فرصت برای توسعه صادرات اس//ت. وی با اش//اره به افزایش ۳۱درصدی ص//ادرات در ۷ ماهه امس//ال از کاه//ش ۱۱درصدی واردات نیز در این مدت خبر داد.

هیچ واحد صنعتی نباید از سوی بانکها بهدلیل بدهی تملک و تعطیل شود. همچنین بنا بر بستهای که دولت درنظر گرفته است، واحدهای تولیدی که چک برگشتی یا بدهی

به تامین اجتماعی دارند به شرط تولید و فروش میتوانند

از تسهیالت بهرهمند شوند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.