انتقاد‹از‹بی‹انضباط ‹یهای‹مالی‹سازما‹نهای‹دولتی

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر اقتص//اد گف//ت: همانق//در ک//ه سوءاس//تفاده ی//ا «می//ل» کردن بیتالم//ال عم//ل ناپس//ند و زیانباری به ش//مار میرود، «حی//ف» آن امری غیرقابلچشمپوش//ی و از اسباب ایجاد بیاعتم//ادی در افکار عمومی اس//ت. فرهاد دژپس//ند با بی//ان اینکه مدیران اقتصادی کش//ور بهوی//ژه در ای//ن مجموعه باید نس//بت به هر ۲ عارضه (حیفومیل بیتالمال) با حساسیت زیاد برخورد کنند، به ایلنا گفت: برخی درهمریختگیه//ا و بیانضباطیه//ای مال//ی در دستگاههای دولتی باید اصاح شود. نقش وزارت اقتص//ادی و دارایی در جلوگی//ری از حیفومیل منابع مهم است. نظامهای بانکی و بیمهای کشور به دلیل تحریمهای ظالمانه و مشکات ساختاری زیر فش//ار ق//رار دارند. ب//ه گفت//ه وی، حل این مشکات در شرایطی که نظام تامین مالی کشور «بانکمح//ور» اس//ت، عزم ج//دی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصادی و دارای//ی بهعن//وان نه//اد ناظر و سیاس//تگذار را میطلب//د. وزی//ر اقتص//اد ادامه داد: عاوه ب//ر وزارت اقتص//ادی و دارایی و بانک مرکزی، مجلس، دولت، ش//ورای هماهنگی اقتص//ادی و حتی نهادهای فرامل//ی آمادهاند ب//رای تامی//ن مالی تحول در نظام بانکی کش//ور، همکاری کنن//د. دژپس//ند بر اهمی//ت واحدهای پژوهش در مجموعه بانکها، بیمهها و شرکتهای دولتی تاکید کرد و گفت: در دستگاههای دولتی، واحدهای پژوهش//ی بع//د از مدتی ب//ه دفترها و ادارهه//ای کل بدون خاقیت و ن//وآوری، تبدیل میش//ود و درگیر روزمرگی اداری است. به گفته وی، یکی از مس//ائل اساسی برای ایجاد تحول در نظام بانکی توجه به تقویت بازار سرمایه به شکلی است که بتواند بخشی از بار تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور را بر دوش بگیرد. وی اضافه کرد: نظام بیمهای کش//ور نیازمن//د خاقیت، نوآوری و توج//ه به طرحه//ای نوین بیم//های و تجربههای موفق جهانی ب//رای بومیس//ازی و اجرای آن در برنامههای آینده خود است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.