تعیینتکلیف ترمیم دستمزد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

دویستوهفتادوهش//تمین جلسه ش//ورای عال//ی کار امروز ب//ا حضور وزیر تع//اون، کار و رفاه اجتماعی و نماین//دگان کارگ//ران و کارفرمایان با بررس//ی موضوع انطب//اق حداقل معیشت و دس//تمزد کارگران برگزار میشود.

ابوالفض//ل فتحاله//ی ب//ا اعالم ای//ن خبر به ایس//نا گفت: دعوتنامههای جلسه دوم شورای عالی کار به دستمان رسیده و ام//روز با حضور ش//ریکان اجتماعی و با مح//ور صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال، تطبیق حداقل دستمزد و معیشت، پایداری بنگاههای اقتصادی، خلق فرصتهای شغلی جدید، راهکارهای خروج و برونرفت بنگاهها از رکود برگزار میشود.

وی با اش//اره به خواس//ته نمایندگان کارگران برای ترمیم هرچه سریعتر مزد کارگران، گفت: در جلسه کمیته دستمزد ک//ه بهتازگی برگزار ش//د، درخواس//ت کردیم ب//ه طور ویژه جلس//های برای بررسی موشکافانه دستمزد تشکیل شود و با توجه به اینکه جامعه کارگری در شرایط کنونی دغدغهای جز تامین معیش//ت و ترمیم مزد ندارد، امیدواریم به نتایج خوب و قابل توجهی برسیم. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر لزوم بهروز کردن آمار و ارقام سبد هزینه خانوار و دس//تمزد گفت: در جلسه کمیته دستمزد مقرر شد تا آمار و ارقام مربوط به مزد کارگران و س//بد هزینه معیشت خانوارها بروزرسانی شود و در همین راستا وزارتخانه این آمار را بهروز کرده و در جلس//ه ش//ورای عالی کار که امروز است، ارائه میشود.

فتحالهی درباره موضوعهای گوناگون جلس//ه شورای عالی کار گفت: ش//رایط کارفرمایان و مش//کالت تولید را میدانیم اما اعتقاد ما این اس//ت که مباحث مرب//وط به کارفرمایان و مش//کالت تولید باید در حوزههای دیگر بررس//ی و کنکاش ش//ود و ش//ورای عالی کار ظرفیت الزم را برای اینکه شرایط مس//اعدی در همه حوزهها برای جامعه کارگری فراهم کند، ندارد، ضمن اینکه زمان کافی برای ورود به تمام این مباحث را نداریم. نماینده کارگران در شورای عالی کار در عین حال با اش//اره به تغییر معاون روابط کار و انتصاب آقای ش//اکرمی به این س//مت، گفت: با توجه به اینکه ایش//ان خود از جامعه کارگری اس//ت و پیش از این به عن//وان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس//تان ته//ران انجام وظیفه میکرده حضور ایش//ان در برهه حس//اس کنونی را به فال نی//ک میگیریم و امیدواری//م ب//ه عنوان دبیر ش//ورای عالی کار و کس//ی که تجربهه//ای زی//ادی درح//وزه کار و کارگ//ری دارد بتواند به پیشرفت موضوع ترمیم دس//تمزد کارگران و تامین معیشت خانوارهای کارگری در شورای عالی کار کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.