مدیریت منابع انسانی در شرایط تحریم

مدیرعامل‹سازمان‹مدیریت‹صنعتی‹بررسی‹کرد‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

نشس//ت خبری چهاردهمین کنفرانس توسعه منابع انس//انی روز گذش//ته با حضور ابوالفضل کیانیبختیاری مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و رئیس کنفرانس، احمد بذلی رئیس ش//ورای راهبری و نسرین جزنی دبیر علم//ی کنفرانس در مح//ل س//ازمان مدیریت صنعتی برگزار ش//د. حاضران این نشست به بررسی عملکرد ۳۱ دوره پیشین کنفرانس توسعه منابع انسانی پرداختند و در ادامه اهداف این دوره کنفرانس توس//عه منابع انسانی را تشریح کردند.

به گزارش خبرنگار «گس//ترش صنع//ت» در آغاز این نشست کیانیبختیاری درباره مدلهای مدیریت منابع انس//انی گفت: در س//الهای گذش//ته با توجه به رشد و توس//عه علوم مرتبط با منابع انسانی مدلهای مدیریت منابع انس//انی و توجه ب//ه انقالب صنعتی چهارم متحول ش//ده و ما قص//د داریم در این حوزه اقدامهای فعالی داشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی به درونمایه اصلی کنفرانس تعالی سازمانی س//ال ۷۹ پرداخت و توضی//ح داد: یکی از ماموریته//ای اصلی س//ازمان مدیریت صنعتی که با فلس//فه تشکیل این سازمان هماهن//گ اس//ت، آم//وزش اس//ت. این س//ازمان در سالهای گذش//ته دورههای آموزش//ی بسیاری را برگزار کرده و وظیفه دارد در ای//ن عرصه به فع//االن صنعتی و اقتصادی کشور کمک کند.

کیانیبختیاری به بررس//ی اجمالی دو س//طح آموزش//ی پرداخ//ت و در این باره گف//ت: آم//وزش در دو س//طح کاربردی و تخصص//ی در دورههای مختلف س//ازمان مدیریت صنعتی برگزار میش//ود. در این حوزه تاکن//ون ۰۱۲ هزار نفر در دورههای این سازمان فارغالتحصیل شدهاند و بیش از ۵ هزار پروژه صنعتی انجام ش//ده اس//ت. پروژههای انجامشده نیز در سازمانهای دولتی و بخش خصوصی بوده که با موفقیت انجام شده است.

وی تاکید کرد: در واحد اعتبارسنجی سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر ش//اخصهای تولید ملی و حمایت از کاالی ایران و انتخاب شرکتهای برتر در زمینه کیفی و بهویژه با تاکید بر تولید کاالی ایرانی نقشآفرینی داریم.

مدیرعام//ل س//ازمان مدیریت صنعتی اذع//ان کرد: امس//ال جایزه تعالی س//ازمانی بر اس//اس شاخصهای اقتصاد مقاومتی اس//توار ش//ده و واحد نشر و دانش این سازمان در صدد است تا ۵۲ کتاب برگزیدههای مدیریت در جهان را تا پایان سال ۷۹ به انتشار برساند و در جامعه مدیریتی کشور، موج جریان جدیدی را آغاز کنیم.

کیانیبختیاری با بیان اینکه سازمان مدیریت صنعتی بی//ش از ۵۲ نمایندگی در کل کش//ور دارد، گفت: همه مدیران ب//ا ۶ هزار عضو هر دو هفته یک بار جلس//ههای خود را تش//کیل داده و در تالش هستیم تا تجربههای مفید در حوزه مدیریت و دانش را در کشور منتشر کنیم.

وی تصری//ح ک//رد: برای نخس//تینبار در حوزهه//ای نوآوران//ه جدی//د همچون مس//ئولیت اجتماعی و سازمانها(RSC)

کنی//م و همچنین در ح//وزه مدیری//ت کس//بوکارهای دانشبنی//ان، اقدامه//ای جدی//دی در س//ازمان مدیری//ت صنعتی انجام ش//ده ت//ا بتوانیم بی//ش از ۳ ه//زار و ۰۰۵ بنگاه دانشبنی//ان را در حوزههای//ی همچ//ون منابع انس//انی، مدیریت مال//ی و مدیریت صنعتی ارتقا دهیم.

به گفت//ه مدیرعامل س//ازمان مدیریت صنعت//ی، مدیری//ت فن//اوری، مدیری//ت کسبوکارهای کوچک و کمیته راهبردی انقالب صنعتی چهارم، از اقدامهای جدید س//ازمان مدیریت صنعتی است تا بتوانیم یک ادبیات جدید را در این حوزه توسعه دهیم.

کیانیبختیاری افزود: تشکیل مرکز ارتقای بهرهوری در بخشهای صنعتی، از دیگر اقدامات سازمان مدیریت صنعتی اس//ت و قصد داریم وظیفه افزایش بهرهوری در بخشهای صنعتی را برعهده بگیریم.

وی یادآوری ک//رد: در حوزه کنفرانسها و همایشها، هر سال بیش از ۰۵۲ کنفرانس علمی و مدیریتی برگزار میشود که وظیفه برگزاری برخی از آنها برعهده سازمان مدیریت صنعتی است.

مدیرعام//ل س//ازمان مدیریت صنعتی اف//زود: در هر س//ازمان و هر بنگاهی منابع انس//انی نقشهای کلیدی دارد و در واقع منابع انس//انی س//رمایههای نامشهود هر بن//گاه اقتصادی بوده و بازوی کمکی مدیریت به ش//مار میآید.وی افزود: مدیریت منابع انسانی و تحوالت پیش رو در ش//رایط کنون//ی و تحریمها یک//ی از موضوعهای مهمی اس//ت که در کنفرانسها و آموزشها به آن توجه ویژه خواهیم کرد.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه درونمای//ه اصلی کنفران//س تعال//ی س//ازمانی امس//ال، س//رمایههای انس//انی و تح//ول دیجیتال اس//ت، گف//ت: مدلهای مدیری//ت منابع انس//انی و توجه به انق//الب صنعتی چهارم متحول ش//ده و ما قصد داریم در این حوزه اقدامهای فعال داشته باشیم.

وی درباره ش//رایط خاص کش//ور برای فع//االن اقتصادی و مدیران منابع انس//انی توضی//ح داد: محور ای//ن دوره از کنفرانس س//رمایه انس//انی و تحول دیجیتال است. برخی از کش//ورها در س//الهای گذش//ته بحرانه//ای پیدرپ//ی داش//تهاند. با این حال، این کشورها توانس//تهاند با استفاده از ش//یوههای خاص مدیریتی تهدیدهای پی//ش رو را به فرصت تبدی//ل کنند. ما نیز در نظ//ر داریم با اس//تفاده از این تجربهها و بومیسازی آنها مشکالت کنونی را برطرف کنیم.

‹تریبونی‹برای‹کارکنان ‹

نس//رین جزنی، دبی//ر علمی کنفرانس توس//عه منابع انس//انی گفت: مش//کلی اصلی کش//ور ما این اس//ت که دادههای علمی به طور کاربردی تهیه و تنظیم نمیشوند. یکی از برنامههایی که ب//رای این دوره کنفرانس در نظر گرفته ش//ده این اس//ت که صدای کارکن//ان را به گوش مدیران میرس//انیم. تاکنون عمده برنامههای توس//عه منابع انس//انی به گونه دیگری ب//وده و این بار قصد داریم حرف کارکنان را بش//نویم و برای رفع مشکالت موجود برنامهری//زی کنیم. وی اف//زود: عالوهبر این، نقش منابع انس//انی در مقابل موج چهارم توس//عه صنعتی اهمیت وی//ژهای دارد. در این کنفرانس به یک پیوند عمیق میان مدیری//ت منابع انس//انی و موج چهارم توس//عه صنعتی دس//ت خواهیم یافت. متاس//فانه بر اساس تحقیقهای انجامش//ده دانش//گاهها نمیتوانند نیاز صنایع کشور را ب//ه لحاظ تولید علم تامین کنند. بر این اس//اس، در نظر داریم فعاالن دانشگاهی را از نزدیک با دغدغههای بخش صنایع در کش//ور آش//نا کنیم ت//ا بتوانند مشکالت موجود را برطرف کنند.

۸۹۹‹ تجرب/ه‹ در‹ ۳۱‹ دوره‹ کنفرانس‹

احمد بذل//ی، رئیس ش//ورای راهبری کنفرانس توس//عه منابع انس//انی در ادامه این نشست توضیح داد: سازمان مدیریت صنعتی با مشارکت س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران از سال ۱۸ تاکنون توانس//ته ۳۱ سال کنفرانس توسعه منابع انس//انی را برگ//زار کن//د. در جری//ان این کنفرانسه//ا تاکنون ۸۹۹ تجربه و ۳ هزار و ۵۰۸ مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که آمار چشمگیری است.

وی اف//زود: خوش//بختانه در جری//ان برگ//زاری این کنفران//س تاکنون بیش از ۰۲ هزار نفر در دورههای مختلف ش//رکت کردهاند و افزونبر ۰۰۳ هزار نفر-س//اعت آموزش داده شده است.

احمد بذلی سازمان مدیریت صنعتی با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از سال ۱۸ تاکنون توانسته ۳۱ سال کنفرانس توسعه منابع انسانی را برگزار کند. در جریان این کنفرانسها تاکنون ۸۹۹ تجربه و ۳ هزار و ۵۰۸ مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که آمار چشمگیری است

نسرین جزنی تاکنون عمده برنامههای توسعه منابع انسانی به گونه دیگری بوده و این بار قصد داریم حرف کارکنان را بشنویم و برای رفع مشکالت موجود برنامهریزی کنیم. عالوهبر این، نقش منابع انسانی در مقابل موج چهارم توسعه صنعتی اهمیت ویژهای دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.