بست ‹ههای‹غذایی‹به‹چه‹کسانی‹تعلق‹می‹گیرد؟‹

عضو‹هیات‹مدیره‹اتحادیه‹فروشگا‹ههای‹زنجیره‹ای:‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

عضو هیاتمدی//ره اتحادیه فروش//گاههای زنجیرهای گف//ت: آخرین بار ما دو هفته پیش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلس//های برای پیدا کردن مکانیسمی برای شناسایی کارگران و کارمندان دارای شرایط برگزار کردیم. درحالحاضر اصلیترین مش//کل ما همین است که چگونه کارگران و کارمندانی که زیر ۳ میلیون تومان حق//وق میگیرند را شناس//ایی کنیم تا در حق کس//ی اجحاف نشود. منصور عالیپور درباره توزیع بسته حمایتی ب//رای کارمندان به ایلنا گفت: تا آنجا که من اطالع دارم تاکن//ون هی//چ هماهنگیای ب//ا اتحادیه فروش//گاههای زنجیرهای برای توزیع این بس//تهها نش//ده است و حتی م//ا نمیدانیم قرار اس//ت کاال به این اف//راد تعلق بگیرد یا اینک//ه در کارت آنها واریز ش//ود. عض//و هیاتمدیره اتحادیه فروش//گاههای زنجیرهای افزود: آخرین بار ما دو هفته پیش در وزارت تعاون جلس//های برای پیدا کردن مکانیسمی برای شناس//ایی کارگران و کارمندان دارای شرایط برگزار کردیم. درحالحاضر اصلیترین مشکل ما همین اس//ت که چگونه کارگران و کارمندانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق میگیرند را شناس//ایی کنیم تا در حق کس//ی اجحاف نشود. این کار بسیار سختی است و با توجه به تاکید دولت برای توزیع این بس//تهها در سال جاری، هنوز مکانیسم آن کشف نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.