گزار‹شهای‹غیر‹شفاف‹و‹ب‹یموقع،‹زمین ‹هساز‹فساد‹

خزانه‹دار‹کل‹کشور:‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

خزانهدار کل کشور گفت: اگر شفافیت وجود نداشته باش//د هیچکس نمیتواند به این اطالعات اتکا کند و تمامی این اقدامها از سوی حسابداران انجام میشود. بنابراین، اگر گزارشهای شفاف و بهموقع ارائه نشوند زمینهساز فساد میشوند.

به گ//زارش ایرنا، رحم//تاهلل اکرمی، مع//اون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانهدار کل کشور در آیین بزرگداش//ت روز حس//ابدار گفت: خروجی حسابداری گزارشگری مالی است که دانشمندان مدیریت نسبت به فوای//د آن تاکید کردهاند زیرا تاثیر مهمی بر بهبود تصمیمگیریها، ارتقای پاسخگویی و شفافیت دارد.

وی ادامه داد: گزارش//گری مال//ی در بخش دولت و بخش خصوصی کمک میکند تا مدیران تصمیمهای مناس//ب را اتخاذ کنند. اگر اطالعات مورد استفاده در این تصمیمگیریها در قالب گزارش//گری مالی باشد که درس//ت و بهنگام اس//ت و میتواند کمک فراوانی کند در غی//ر این صورت تصمیمگیری جنبه آزمون و خطا خواهد داشت و باید توجه داشت که تصمیمهای نادرس//ت تاثیرات مس//تقیم و غیرمس//تقیم مخربی ب//ر جامعه میگ//ذارد. برای نمونه، م//ا در خزانهداری مص//ارف را رصد و در این زمینه از گزارش//گری مالی استفاده میکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.