توزیع ۷هزار حلقه الستیک در خراسان جنوبی

Sanat Newspaper - - خودرو -

رئیس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس//ان جنوبی گفت: از اواس//ط تیر امس//ال تاکنون ۷هزار حلقه الس//تیک بزرگ و متوسط(سنگین و نیمهسنگین) در خراسان جنوبی جذب و با قیمت مصوب توزیع شده است.

به گزارش شاتا، داود شهرکی، با اعالم این خبر افزود: توزیع الستیک ناوگان درونشهری از سوی سازمان صنعت، معدن و تج//ارت و با هم//کاری اداره کل راهداری از طریق اتحادیه ذیربط در حال انجام است.

ش//هرکی ب//ا اش//اره به معی//ار توزیع الس//تیک س//نگین درونشهری تصریح کرد: توزیع الستیک سنگین بینشهری بر اس//اس پیمایش از سوی اداره کل راهداری در حال انجام است.

رئیس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس//ان جنوبی با بیان اینکه در تامین و توزیع الس//تیک س//بک هیچ گونه مش//کلی وجود ن//دارد، افزود: با توجه به تولید الس//تیک در کارخانه کویرتایر با حداکثر ظرفیت تولید، هیچگونه کمبودی در الس//تیک سبک در استان وجود ندارد و تامینکننده نیاز استانهای دیگر نیز هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.