نوسازی کامیونهای فرسوده با نوع چینی اسراف سرمایههای ملی است

Sanat Newspaper - - خودرو -

رئیس انجمن رانندگان کامیونهای یخچالدار استان تهران درباره نوسازی ناوگان باری تهران گفت: نوسازی کامیونهای ش//هر تهران در دس//تور کار ق//رار گرفته اما در این ش//رایط تصمیم به نوس//ازی با ناوگان چین//ی دارند که اگر جایگزین نشود بهتر است، زیرا بازدهی نخواهد داشت.

عب//داهلل خانعل//ی در گفتوگو ب//ا خبرخ//ودرو ادامه داد: براساس اظهارات رئیسجمهوری در سالهای ۶۹ تا ۸۹ مبلغ ۰۱۲هزار میلیارد تومان بهمنظور نوسازی ناوگان درونشهری ش//امل اتوبوس و کامیون در نظر گرفته که بهدلیل تحریمها و البته گ//ران بودن خودروهای اروپایی تصمیم به اس//تفاده از خودروه//ای چین//ی دارن//د اما باید توجه داش//ت بازدهی خودروهای چینی یکپنجم مش//ابه اروپایی اس//ت و بهجای ۰۵سال فقط ۰۱سال جوابگوی حملونقل خواهند بود.

وی اذع//ان کرد: متاس//فانه نهاده//ا و س//ازمانها به فکر س//همخواهی از ۰۱۲ه//زار میلی//ارد تومان ب//وده و بهدنبال کیفیت نیس//تند. درحالحاضر کامیونهایی که ش//بها کار میکنند درست است استاندارد ۰۵سال پیش را دارند اما در حال تردد هستند و هنوز کار میکنند.

رئیس انجمن رانندگان کامیونهای یخچالدار استان تهران گف//ت: تصمیم اس//تانداری، فرمانداری و س//ازمان راهداری نوسازی ناوگان درونشهری بر استفاده از ناوگان چینی است که در نامههایی به مجلس ش//ورای اس//المی کمیسیونهای اصل۰۹ و اقتصادی، وزارت کش//ور، اس//تانداری و س//ازمان راه//داری هش//دار دادهایم که ای//ن کار را نکنید اما کس//ی گوشش بدهکار نیست زیرا استفاده از ناوگان سنگین چینی یعنی دور ریختن و هدر دادن سرمایههای ملی که متاسفانه اراده بر انجام این کار است.

خانعل//ی در ادامه افزود: تجربه اتوبوسهای بیآرتی چینی ثابت کرده که این خودروها بازدهی ندارد و رانندگان امیدی به کارکرد این خودروها تا یک س//اعت آین//ده را ندارند و از آنجا که کشوری جهان سومی هستیم که عموما خودروهای ما بیش از ۰۳سال کار خواهند کرد و نه ۵سال؛ بنابراین باید محصوالتی وارد کش//ور ش//ود که باالترین کیفیت را داشته باش//د. در حالی که کش//ورهای اروپای//ی خودروهای یورو۶ اس//تفاده میکنند مدیران در تکاپو برای واردات خودروهای به ظاهر یورو۴ اما در اصل بدون استاندارد چینی هستند که این کار نابود کردن سرمایه ملی است.

ب//ه اعتقاد وی با توجه به حجم باالی ناوگان باری کش//ور باید از تعداد کامیونها کاس//ته و بر کیفیت آنها افزوده شود. رئیس انجمن رانندگان کامیونهای یخچالدار اس//تان تهران خاطرنش//ان کرد: سقف تسهیالتی که برای رانندگان در نظر گرفته ش//ده از ۰۲۳میلی//ون تومان ب//ه ۰۲۴میلیون تومان افزایش یافته اما راننده باید بازپرداخت داش//ته باش//د که با توجه به کیفیت پایین خودروهای چینی عمده رانندگان در بازپرداخت اقس//اط با مشکل روبهرو خواهند شد زیرا بانک و لیزینگ اصل و فرع پول را خواهد خواس//ت و کارکرد داشتن یا نداش//تن خودرو مالک نیست و این موضوع معضلی جدید برای رانندگان کامیون اس//ت. وی گفت: کیفیت خودروهای چینی در حدی است که پس از ۵سال دیگر ماشینی نمیماند که راننده بفروشد. قیمت پایین کاالهای چینی بهدلیل پایین بودن کیفیت آنها است و چنانچه کیفیت کاالهای اروپایی را داشته باش//ند به مراتب با قیمتهای باالتری عرضه خواهند ش//د. خانعلی در پایان یادآور ش//د: افراد آگاه به هیچ عنوان کامی//ون چینی خریداری نخواهند کرد. ش//اید ظاهری زیبا داش//ته باش//ند اما کیفیت و بازدهی الزم را ندارند و مدیران باید توجه داشته باشند سرمایه رانندگان، سرمایه ملی است و پول راننده نیست که از بین میرود. با این سرمایهها کشور چین فربه و مردم خودمان گرفتار میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.