تولیدکنندگان‹تایر‹خواهان‹افزایش‹۰۳درصدی‹نرخ‹الستیک‹هستند‹

Sanat Newspaper - - خودرو -

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر از درخواست تولیدکنندگان الستیک مبنی بر افزایش ۰۳درصدی قیمت تایرهای سبک و سنگین خبر داد و اعالم کرد: این درخواس//ت به وزارت صنعت، مع//دن و تجارت ارائه ش//ده و در این زمینه منتظر اعالم نتیجه نهایی هستیم.

مصطفی تنها در گفتوگو با ایسنا با اشاره به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان انواع الستیک شامل تایرهای سنگین و سبک، اظهارکرد: افزایش قیمت تمام ش//ده بهدلیل ب//اال بودن قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید موجب ش//د درخواست افزایش قیمت ۰۳درصدی محصوالت تایری ش//امل سبک و سنگین را همراه با مستندات الزم به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنیم.

وی ادام//ه داد: درحالحاضر تایرهای س//نگین با نظارت س//تاد تنظیم بازار توزیع میش//ود و تایرهای س//بک هم با ارائ//ه مدارک الزم از س//وی خریداران ازس//وی نمایندگیه//ای ف//روش الس//تیک عرضه میش//ود. س//خنگوی انجمن صنفی صنع//ت تایر با بیان اینکه درخواس//ت افزایش قیمت الس//تیک در مرحله کارشناسی مورد تایید قرار گرفته و در انتظار اعالم نتیجه نهایی در س//طح وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهارکرد: درخواست خود را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کردیم و پس از بررس//یهای الزم این درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و در انتظار اعالم نتیجه هس//تیم. تنها با اشاره به تخصیص ارز ۰۰۲۴ تومان//ی بهمنظ//ور واردات الس//تیک و اینکه گاهی مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با استفاده از ارز آزاد وارد کنن//د، خاطرنش//ان کرد: در مواردی واردات ب//ا ارز تخصیصیافت//ه، امکانپذیر نیس//ت و تولیدکنندگان مجبور هس//تند مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد کنند.

گفتنی است، مجوز افزایش قیمت ۹درصدی انواع الستیک به طور پلکانی از خرداد امسال صادر شد اما انواع الستیک خودروهای س//نگین در سطح بازار با قیمتی بیش از ۳برابر و الستیک خودروهای سبک با افزایش//ی ۰۵ تا ۰۶درصدی نسبت به نرخ مصوب به فروش میرسید که در برههای شرایط بازار الستیک را دچ//ار چال//ش ک//رد و ب//ا در نظر گرفت//ن تدابیر مگوناگون//ی از جمله امکان ثبتس//فارش تایر با ارز ۰۰۲۴تومانی و ابالغ کاهش تعرفه واردات الس//تیک خودروهای س//نگین به گمرکات، شاهد بهبود نسبی شرایط بودیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.