بحرانهای آینده صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - خودرو -

گروه صنعت: مدیرعامل گروه صنعتی آمیکو و قائممقام و عضو هیاتمدیره ارسخودرو دیزل معتقد اس//ت با توجه به ش//رایط پیشآمده در اقتصاد، شرکتهای خودروساز با ۳چالش بس//یار جدی در زمینه تولی//د، فروش و معوقات بازپرداخت تسهیات روبهرو خواهند شد.

رضا تقوی با بیان اینکه نخس//تین بحران یا چالش//ی که درحالحاضر پیش روی خودروس//ازان قرار دارد، به تولید خ//ودرو بازمیگ//ردد زیرا با توج//ه به اعم//ال تحریمها و مسائل و مشکات فعلی اقتصاد، ایجاد مشکل در پرداخت وجه قطعات خریداریش//ده با بانکه//ای خارجی، تحریم س//وئیفت و همچنین مش//کات حملو نق//ل محمولهها، تمامی یا بیشتر ش//رکتهای خودروساز، در مقطع کنونی یا ت//ا چند ماه آینده، درگیر مش//کل تامین قطعه و تولید هستند یا خواهند شد، گفت: این مشکل بهعنوان بحران یا چالش نخست شرکتها مطرح است.

البته تا چند ماه دیگر، بهطور قطع از این مسیر یا از این موقعیت خارج خواهند شد و تولیدات با تغییراتی احتمالی در تی//راژ و برنام//ه تولی//د، وارد خطوط تولید ش//رکتها میشود و تولید دوباره از سر گرفته خواهد شد.

تقوی همچنین چال//ش دوم یا بحران دوم را بازاریابی و فروش دانس//ت و افزود: با توجه به نوس//انهای نرخ ارز و هزینهه//ای اضافی که بر تولید وارد میش//ود و همچنین افزای//ش نرخ نهادههای تولید بهطور قطع، قیمتها حداقل با افزایش ۰۵ تا ۰۰۱درصد قیمتهای فعلی خواهد بود.

به گفته وی ش//رکتها نس//بت به اع//ام قیمت فروش جدید محصوالت، اقدام میکنند.

در ای//ن مرحله، بحث بازاریابی و فروش، بهعنوان چالش بعدی برای آنها مطرح خواهد شد. با توجه به رکود تورمی بس//یار عمیق و ش//رایطی که در کشور حاکم است، هزینه خانوارها ازیک س//و و از س//وی دیگر، قیم//ت محصوالت افزای//ش پیدا کرده و این دو پدیده در ضدیت با هم، باعث کاهش توان خرید مش//تری میش//ود؛ بنابراین واحدهای فروش شرکتها به چالشی اساسی برخورد خواهند کرد.

قائممقام و عضو هیاتمدیره ارس خودرو دیزل در بخش دیگری از س//خنان خود از معوقات بازپرداخت تس//هیات پرداختی به عنوان بحران یا چالش س//وم نام برد و یادآور شد: بهدلیل اینکه ش//رکتها نمیتوانند خط تولیدشان را متوق//ف کنند و باید تولید، روند مس//تمر خودش را حفظ کن//د، به طرحهای تقویت یا در واق//ع تحریک تقاضا روی میآورن//د. یک//ی از این طرحها، فروش اقس//اطی یا چکی خودرو است.

ش//رکتها درص//دی از قیمت تم//ام ش//ده را بهعنوان تسهیات به مشتری پیشنهاد میدهند و در برابر آن چک مدتدار میگیرند و این بحران یا چالش سوم خودروسازی اس//ت؛ به این دلیل که ب//ا توجه به افزای//ش هزینهها در بخش خودروهای س//واری و مشتریان خاص این خودروها و همچنین درباره مش//تریان خودروهای تجاری، مس//ائل تازهای پدید میآید.

او عن//وان کرد: درباره خودروهای تجاری مش//کل دومی هم وجود دارد و آن کاهش بار و کار بهویژه در خودروهای تجاری است.

این چند عامل باعث میش//ود مشتریان در بازپرداخت مبالغ تس//هیات به مش//کل برخورد کنن//د. البته چالش اساس//ی خودروسازها درباره معوقات بازپرداخت تسهیات است که مقدار زیادی بار مالی به شرکتها وارد میکند.

تقوی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود ۳چالش جدی و اساسی در صنعت خودرو کشور در۳بخش تولید، فروش و معوقات بازپرداخت تسهیات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.