۶۱هزار خودرو وارداتی در انتظار تصمیم هیات دولت

Sanat Newspaper - - خودرو -

از تیر امس//ال با ممنوعیت واردات خودرو، حدود ۶۱هزار خودرو در گمرک باقیمانده که هر چند به گفته مس//ئوالن امر حقوق و عوارض گمرکی تعداد زیادی از آنها پرداخت ش//ده، اما تاکنون تصمیمی برای ترخیص آنها از سوی هیات دولت گرفته نشده است.

‹تعیین‹تکلیف‹خودروهای‹انبار‹شده‹ ‹

ب//ه گزارش ایرنا، بازار خودروهای وارداتی در یک س//الونیم گذش//ته با چالشهایی مربوط به تغییر پیاپی سیاس//تها روبهرو بود؛ بس//ته شدن ۶ماهه سامانه ثبت س//فارش، افزایش تعرفههای گمرکی، تغییر نرخ ارز س//بب جهش قیمته//ا در این بازار ش//د. از تیر امس//ال که دولت با هدف صرفهجویی ارزی واردات ۰۰۴۱قل//م کاال از جمل//ه خ//ودرو را ممن//وع کرد، آن دس//ته از خودروهایی که تا پیش از این فرآیند ثبت س//فارش را انجام داده بودند، در گمرک انبار و از ترخیص آنها جلوگیری شد.

در این زمینه سرپرست س//ازمان توسعه تجارت در روزه//ای گذش//ته اع//ام ک//رد: از آنج//ا ک//ه ش//رکتهای واردکننده خودرو که خودروهای آنها در گم//رک مانده نس//بت به مردم تعه//د دارند، از هیات دولت خواس//تاریم تا هر چه س//ریعتر برای تعیی//ن تکلی//ف این خ//ودرو تصمیمگیری ش//ود. محمدرضا مودودی افزود: از آنجا که این خودروها بخش//ی از منابع کشور است که در گمرکات مانده، نباید اجازه داده ش//ود که این منابع آسیب ببیند. وی همچنی//ن درباره تعداد خودروه//ای مانده در گم//رکات و چگونگ//ی ترخیص آنه//ا گفت: حدود ۶۱هزار خودرو در گمرکات کش//ور وجود دارد که هنوز تعیینتکلیف نشده است.

م//ودودی با بی//ان اینکه تع//دادی از خودروهای در گم//رک مانده ج//زو خودروهایی اس//ت که در واردات آنها تخلف انجام ش//ده، بی//ان کرد: حدود ۱۱هزار از ۶۱هزار خودرویی که در گمرکات مانده، ثبتس//فارش قانونی ش//ده اما پس از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شده است.

‹شکستن‹حباب‹قیمتی‹خودرو‹خارجی‹ ‹

در اینباره، رئیس انجم//ن واردکنندگان خودرو گف//ت: تاکنون ح//دود ۶۱هزار خ//ودرو در گمرک مانده تعیینتکلیف نشده و با وجود تهیه بخشنامه وزارت صنع//ت، مع//دن و تج//ارت و اب//اغ آن به کمیس//یون زیربنایی، اما منتظر تایید و اباغ هیات دولت است. کورش مرشدسلوک یادآور شد: ۳هفته از ارجاع این بخش//نامه به هیات دولت میگذرد اما تاکنون تصمیمی در این زمینه گرفته نش//ده و در نتیجه حجم زیادی از سرمایههای مردم در گمرک بلوکه شده است.

وی با بیان اینکه قانونی بودن یا غیرقانونی بودن ثبت سفارشهای این خودروها بهراحتی قابل رصد و پیگیری اس//ت، ادامه داد: متاس//فانه دولت از تیر امس//ال با اعام ممنوعیت واردات خودرو و بهویژه پس از بازداش//ت چند نفر در رابطه با موضوع ثبت س//فارشهای غیرقانونی، متخلف و غیرمتخلف را به یک چش//م دی//ده و ترخی//ص ای//ن خودروه//ا را متوقف کرده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنش//ان کرد: ۰۲ش//رکت بهطور رسمی به واردات انواع برندهای خودرو به کش//ور میپردازن//د و در کنار آنها چندی//ن ش//رکت غیرنمایندگی(گری مارکت) نیز به ثبتس//فارش و واردات مش//غول هس//تند. وی بیان ک//رد: با حض//ور رض//ا رحمان//ی، وزی//ر جدید صنع//ت، مع//دن و تج//ارت درص//دد هس//تیم خودروهای در گمرک مانده را که ثبتسفارش ش//دهاند و عوارض و حق//وق گمرکی و س//ایر هزینههای بیشتر آنها پرداخت شده را ترخیص کنیم.

مرشدس//لوک درباره تاثیر ترخیص این خودروها بر بازار گفت: با رس//یدن دستکم ۵۱هزار خودرو بهدست مش//تریان، فضای روانی حاکم بر این بازار شکسته میشود و حباب قیمتی ایجاد شده بهویژه در ب//ازار خودروه//ای خارجی دس//ت دوم کاهش مییابد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو یادآور ش//د: در زمان اعام ممنوعی//ت واردات خودرو، ۰۲هزار ثبتسفارش از سوی همه واردکنندگان انجام شده ب//ود که اکنون موع//د تعداد زیادی از آنها به س//ر رسیده است و باید دوباره تمدید شوند.

‹تهاتر‹ارزهای‹بلوکه‹شده‹با‹خودرو ‹

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات خودرو ضم//ن افزایش درآمده//ای دولت از محل تعرفه ورودی، ع//وارض گمرکی و مالیات، میتواند راه//کاری برای تهاتر ارزهای بلوکه ش//ده کش//ور باش//د. وی افزود: دولت منابع زیادی ارز در خارج دارد که بهدالیل گوناگون امکان ورود آنها به داخل کش//ور وجود ندارد؛ از اینرو، میتوان به ج//ای ارز کاالهایی چون خودرو به کشور وارد کرد.

ب//ه گفته این مق//ام صنفی، واردات خ//ودرو ضم//ن افزای//ش درآمدهای دولت از مح//ل تعرفه ورودی، عوارض گمرکی و مالی//ات، میتواند راهکاری ب//رای تهات//ر ارزه//ای بلوک//ه ش//ده کش//ور باش//د زیرا خودرو در ماههای گذش//ته همچون طا و ارز به کاالیی س//رمایهای تبدیل ش//ده و افراد مرفه جامع//ه خواه//ان اس//تفاده از آنه//ا هستند. ‹‹‹واردات‹خودرو‹با‹پول‹نفت

پیشت//ر انجم//ن واردکنن//دگان خودرو عن//وان کرده ب//ود فعاالن این ح//وزه میتوانند ب//دون تخصیص ارز و خ//روج آن از کش//ور مبادرت ب//ه واردات خودرو با س//رمایههای ایرانیان خارج از کش//ور کنند. این موض//وع ضمن کمک به شکس//تن حب//اب قیمت خودروه//ا در ب//ازار، نظر مش//تریان داخلی نیز در بازار خودرو تامین میشود. اما دوباره انجمن عنوان میکن//د ب//ه ازای صادرات نفتی که کش//ور دارد و مش//کاتی که در برگش//ت منابع مالی داریم بهتر اس//ت خودرو نیز یکی از اقام به جای دریافت ارز باشد.

مرشدس//لوک در این باره به «گس//ترشصنعت» گفته ب//ود: اگر دولت برنامهری//زی کند با توجه به مشکات انتقال ارز میتوان مبادرت به واردات کاال از جمله خودرو کرد. این امر ضمن ساماندهی بازار خودرو باعث میش//ود دولت نی//ز از تعرفه و درآمد آن اس//تفاده کند زیرا یک//ی از بهترین درآمدهای دولت ناشی از تعرفه واردات خودرو است که افزون بر ۰۳۱ تا ۰۵۱درصد نرخ خودرو را شامل میشود. البت//ه تعرف//ه واردات خ//ودرو ۰۹درصد اس//ت اما مبالغ پرداختی برای اس//قاط خودروهای فرسوده، شمارهگذاری خودرو، عوارض و مالیات ارزشافزوده آنها هزینههایی اس//ت که ب//ه خودروهای وارداتی تعلق میگیرد که درآم//د قابلتوجهی برای دولت بهشمار میرود.

رئی//س انجم//ن واردکنن//دگان خ//ودرو درباره اینک//ه آی//ا واردات ب//دون انتق//ال ارز ب//ا توجه به س//خنان پیشتر ای//ن انجمن قابل انجام نیس//ت؟ گف//ت: ش//دنی اس//ت اما بای//د دید ش//رکتهایی ک//ه پیشت//ر آمادگ//ی س//رمایهگذاری در ب//ازار ای//ران را داش//تند، آیا ام//روز هم مش//تاق این امر هستند.

گفتنی اس//ت از س//ال ۳۹۳۱ تا ۶۹۳۱ (۴سال) ۸۹۲هزار خودرو وارد کشور شد که بهطور متوسط س//االنه ۰۷هزار خودرو میش//ود. ارزش این میزان واردات ۶میلیارد و ۱۶۲میلیون دالر بود که بهطور متوسط س//االنه یک میلیارد و ۰۰۵میلیون دالر و برای هر خودرو ۱۲ هزار دالر میشود.

گسترش صنعت

کوروش مرشدسلوک اگر دولت برنامهریزی کند با توجه به مشکالت انتقال ارز میتوان مبادرت به واردات کاال از جمله خودرو کرد. این امر ضمن ساماندهی بازار خودرو باعث میشود دولت نیز از تعرفه و درآمد آن استفاده کند

محمدرضا مودودی تعدادی از خودروهای در گمرک مانده جزو خودروهایی است که در واردات آنها تخلف انجام شده، اما حدود ۱۱هزار از ۶۱هزار خودرویی که در گمرکات مانده، ثبتسفارش قانونی داشتهاند اما پس از ممنوع شدن واردات خودرو در گمرک متوقف شدهاند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.