یک طرح و چندین ابهام

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

یک//ی از موضوعات//ی ک//ه بهتازگی در حوزه صنعت نفت ایران مطرح ش//ده، ارائه نفت خام در رینگ بورس است. به ط//ور کلی این موضوع موجب تقویت س//اختار بورس کشور و تس//هیل ف//روش نفت برای وزارت نف//ت میش//ود. با این حال، مشکالتی در این زمینه وجود دارد که بای//د در ادامه آنها را برطرف کرد.

یک//ی از موضوعه//ا در زمینه عرضه نفت خ//ام در رینگ بورس، ب//ه تحریمه//ای امریکا مرب//وط میش//ود. امریکا با تحریمه//ای ظالمانه و یک طرفه علی//ه ایران قصد دارد مانع فروش نفت ایران شود. حال اگر بخش خصوصی به این عرصه بخواهد وارد ش//ود، طبیعی است که امریکا تالش میکند تا ب//ه بخش خصوصی ضربه بزند. باید در نظر داش//ت که توان بخش خصوصی مقابل ریسکهای اقتصادی که امریکا مقابل آن قرار میدهد به مراتب کمتر از دولت است.

ب//ر این اس//اس، آنچ//ه در ای//ن زمینه از اهمی//ت ویژهای برخوردار میش//ود، سپری اس//ت که دولت باید برای بخش خصوصی ایجاد کند. دولت میخواهد نفت را در اختیار بخش خصوصی قرار ده//د. بخش خصوصی هم میتواند نفت را به فروش برس//اند ام//ا دولت باید در قبال ای//ن معامله تضامین ب//ه بخش خصوصی بدهد یا بیمهه//ای داخلی در این زمینه اقدامهایی داشته باشند.

دول//ت تاکنون این کار را انجام داده و با دور زدن تحریمها توانس//ته نفت را به فروش برساند. بر این مبنا، در این زمینه آنچه احس//اس میشود این است که دولت خودش را از ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی به متقاضیان نفت معاف نکند.

امریکا بیکار نخواهد بود و برای اینکه بخش خصوصی ایران را شناسایی کند، دست به هر اقدامی خواهد زد. عالوهبر این، تجربه تلخ مفسدان نفتی هشداری است برای دولت که اجازه چنین کاری را ندهند. از دیگر موضوعهایی که باعث میشود مفسدان نفتی از مسیر توسعه ایران خارج شوند، رشد بخش خصوصی در کشور است. با این حال، ارائه نفت خام در رینگ بورس طرحی اس//ت که هنوز ابهامهای بس//یاری دارد و باید تمام آنها رفع شوند تا بتوان به اجرای آن امیدوار بود.

عامر کعبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.