بازار پتروشیمی، جوالنگاه دالالن

«گسترش صنعت» از وضعیت خرید و فروش محصوالت پتروشیمیایی گزارش میدهد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

نوس//ان ن//رخ ارز در ماهه//ای گذش//ته، عالوهبر ایجاد مش//کالت گوناگون ب//رای تولیدکنندگان و مصرفکنن//دگان، فضای قابلتوجهی برای رش//د و فعالی//ت دالالن اقتص//ادی ایج//اد ک//رد. در این می//ان، پتروش//یمی، بهعنوان یک//ی از اصلیترین محوره//ای صادرات غیرنفتی نی//ز از این معضالت در امان نبود. آنطور که در بس//یاری از گزارشها گفت//ه ش//ده، افزای//ش ن//رخ ارز موج//ب ش//د تا مجتمعه//ای پتروش//یمی و تامینکنن//دگان مواد اولیه، خامفروشی را در اولویت قرار داده و صادرات محص//والت را ب//ر توزیع م//واد در داخل کش//ور و در می//ان واحده//ای تولی//دی ترجی//ح دهند. از طرفی، برخی از س//ودجویان، ب//ه نام مصرفکننده محصوالت پتروش//یمی را خریده و پس از تخریب بازار، با چندبرابر قیمت به فروش میرس//انند. این موض//وع با توجه به تاری//خ انقضای محصوالت نیز، خس//ارتهای فراوانی به دنبال دارد. بر این اساس، بر مبنای گزارشهایی که در نیمه نخس//ت امسال منتش//ر ش//د، توزیعکنندگان مواد اولیه، تا تثبیت قیمتها، کاالهای خود را به فروش نمیرس//اندند و بهنوع//ی در آن برهه زمانی دچ//ار خودتحریمی شدهایم.

در انتظار بازگشت ارز پتروشیمی ‹

آنطور که در بس//یاری از گزارشها گفته شده، صادرات پتروشیمی از مهمترین محورهای صادرات در کش//ور بهش//مار میرود که ارز قابلتوجهی به کشور بازمیگرداند. بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت در نامهای از همه پتروش//یمیهای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی خواس//ته اس//ت که تمام ارز موجود در حس//ابهای خارجی، صرافیها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را به طور کتبی به بانک مرکزی اع//الم کنند و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اس//اس آنچه بانک مرکزی معین میکند در مراح//ل بعدی برای عرضه در ب//ازار ثانویه قرار دهن//د. پیش از این گفته ش//ده ب//ود که اختالف قیمت ارز در بازار برای پتروش//یمیها جذاب است و به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه هزینههای ای//ن واح//د در بخش ج//اری و همچنی//ن هزینه ریال//ی خوراک آنه//ا افزایش نیافته اس//ت، فروش ارز در بازار به جای عرضه در س//امانه نیما، توجیه اقتصادی بیشتری دارد. به این ترتیب، کارشناسان ب//ازار ارز و همچنین صنعت پتروش//یمی معتقدند که دول//ت باید از اهرمهای دیگ//ری برای تضمین سرعت و حجم ارز عرضه شده این واحد در سامانه نیما اس//تفاده کند. بر این اساس، به گزارش بانک مرکزی در بخش//نامهای نحوه بازگشت ارز حاصل از ص//ادرات ب//ه چرخه اقتص//ادی کش//ور را ابالغ ک//رد که بر مبنای آن، برای ارزی که ش//رکتهای پتروش//یمی باید وارد سامانه نیما کنند، با توجه به تولید روزانهشان س//قف تعیین شد.(دولت تصمیم گرف//ت قیمت میعان//ات گازی، گاز طبیعی و دیگر خوراکه//ای تحویلی ب//ه واحدهای پتروش//یمی داخلی، نرخ تس//عیر ارز در هر ماه برابر با متوس//ط نرخ معامالتی ارز در سامانه نیما باشد)

راهکاری برای خرید بیواسطه ‹

در این میان، با توجه به اینکه یکی از مش//کالت اساس//ی واحدهای تولیدی در کش//ور م//واد اولیه بود، دولت برای حل این مش//کل نیز امکان خرید مس//تقیم از کارخانههای پتروش//یمی را با نظارت شرکت نفت یا سایر س//ازمانهای اقتصادی فراهم کرد. بر اساس خبری که وزیر پیشین صنع//ت، معدن و تجارت در ش//هریور امس//ال اعالم ک//رده ب//ود، خریداران فق//ط باید در س//امانه ب//ورس خرید خود را ثبت کنند و به این ترتیب، در نحوه خرید به قیمت تثبیتی تس//هیل ش//د. این در حالی اس//ت که بسیاری از تولیدکنن//دگان به نبود نظارتهای کافی بر سامانه بورس انتقاد دارند.

حمی//د گرماب//ی، عضو کمیس//یون صنای//ع و مع//ادن مجل//س ش//ورای اس//المی درباره مش//کل تامی//ن نیاز مصرفکنندگان که پیش از این وجود داشت، به «گسترش صنعت» گفت: با تدبیر برخی امور، فراهم آوردن شرایط و بسترهای جلوگی//ری از ران//ت و تخلف و نیز نظ//ارت بر این فرآیندها میتوان اوضاع و شرایط بازارهای مختلف را در کنترل قرار داد و از حواشی ناشی از مشکالت اقتص//ادی کاس//ت. به گفت//ه او، ب//ا تمهیداتی که اندیشیده شده، خوراک پتروشیمیها قیمتگذاری شده و بهعالوه س//قف قیمت محصول نهایی را در ب//ورس حذف کردهاند. این اق//دام، قیمت بورس را به بازار آزاد نزدیک کرده و بر این اس//اس، مشکل کاه//ش توزی//ع و دپ//وی محصوالت پتروش//یمی برطرف ش//ده اس//ت. پیش از این تفاوت قیمت و می//زان رانتها قابلتوجه بود. ای//ن موضوع آزادی عمل بس//یاری ب//ه دالالن داده و تولیدکنندگان با کمبود مواد اولیه روبهرو میشدند.

آماری از مصرف نداریم ‹

ب//ه گفته این عضو کمیس//یون صنای//ع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی، در این می//ان، برخی از تولیدکنندگان بیشتر از نیاز واقعی خود مواد اولیه خریداری کرده و بازار را دچار مش//کالت بس//یاری میکنند. از طرفی نیز با توجه به سقف تعیینشده برای حجم عرضه محصوالت پتروش//یمی در بازار ب//ورس، برخی از واحده//ای تولیدکنن//ده نیز که مصرفی کمتر از میزان تعیین ش//ده دارند، از خرید بورس ناکام میمانند. ب//ه ب//اور گرمابی، درب//اره حجم واقع//ی مصرف تولیدکنن//دگان، آمار قاب//ل اعتمادی وجود ندارد. اگ//ر در این زمینه نقش انجمنه//ای صنفی و تعاملی بیش//تر ش//ود بهراحت//ی میت//وان ب//ه میزان تولید و مص//رف متقاضیان محصوالت پتروش//یمی رس//ید چراکه انجمنها بهط//ور مش//خص به تولی//د و مصرف اعضای خود دسترس//ی دارند. بر این اس//اس، همچنان ناآگاه//ی در میزان تولی//د و مص//رف متقاضی//ان، ردپای قاچ//اق را در محصوالت پتروش//یمی باقی گذاشته است.

پیش از این با نوسانهای موجود در بازار ارز، پتروشیمیها و تولیدکنندگان مواد اولیه، خامفروش//ی و ص//ادرات محصول را در اولویت قرار داده بودند زیرا همانطور که گفته شد، تفاوت قیمت آزاد محصوالت پتروشیمی با بورس، جذابیت بسیاری برای صادرات ایجاد کرده بود.

ظرفیت صادرات برای مازاد محصول ‹

گرمابی گف//ت: پس از تامین نیاز داخل کش//ور و در ص//ورت کاه//ش ارزش محص//ول، صادرات و خامفروش//ی حق پتروشیمیها است و بررسی نیاز بازار برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

در ای//ن ب//اره کیان//وش کاظمی، مدیر پیش//ین پتروشیمی شیراز نیز به «گسترش صنعت» گفت: صادرات بهطور مس//تقیم با نظ//ارت دولت بوده و اگر نی//از داخلی بهطور کامل برطرف ش//ود اجازه صادرات داده میشود.

او از ف//روش محص//والت پتروش//یمی در بورس اظه//ار رضایت کرد و آن را راهکار مناس//بی برای کنت//رل ورود دالالن و قاچ//اق دانس//ت. به گفته کاظمی،پتروش//یمیها موظ//ف هس//تند به میزان نیاز تولیدکنندگان داخلی، محصوالت پتروش//یمی و م//واد اولی//ه وارد بورس کنن//د. در این میان اگر واحدهای تولیدکننده به نب//ود مواد اولیه اعتراض دارند این مشکل از عهده پتروشیمیها خارج بوده و به بررس//یهای وزارت صنع//ت، معدن و تجارت مربوط میشود.

ب//ه دلیل تولید پایی//ن از چرخه متقاضیان مواد اولیه خارج شدند و از طرفی، بسیاری از آنها بیشتر از نیازشان درخواست خرید محصوالت پتروشیمی دارند.

ب//ه گفته کاظمی، از س//الهای گذش//ته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز و سهمیههایی برای صنایع پاییندستی پتروشیمی صادر میکند که بر مبنای این سهمیه میتوانند به بورس کاال مراجعه و مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند، اما از آنجا که برخی از این واحدها که سالها پیش مجوز خود را گرفتهاند امروز به هر دلیلی تعطیل شدهاند یا س//همیه صادرش//ده برای آنها بیشتر از ظرفیت این واحدهاس//ت، واحدهای تعطیل ش//ده و دارای م//ازاد ظرفیت این مجوز و س//همیهها را به دالالن واگذار میکنند.

کیانوش کاظمی صادرات بهطور مستقیم با نظارت دولت بوده و اگر نیاز داخلی بهطور کامل برطرف شود اجازه صادرات داده میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.