جزئیات تفاهمهای ایران و روسیه در حوزه اقتصادی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

وزیر نیرو گفت: تحریمهای ایاالت متحده فرصت بینظیری را برای ش//کوفایی امکاناتی از جمله منابع طبیعی و انس//انی جمهوری اسالمی ایران فراهم کرده است.

بهگزارش ایس//نا، رضا اردکانیان با تش//ریح دس//تاوردهای سفر روسیه که به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به این کش//ور سفر کرده بود، اظهار کرد: این س//فر به دعوت وزیر انرژی روسیه برای آشنایی با زمینههای همکاری، تبادلنظر در حال انجام و ایجاد زمینههای مناسب برای اجالس کمیسیون مشترک انجام شد.

وی با اش//اره به مالقات با وزیر امور قفقاز شمالی، دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعدادی از شرکتهای فعال روسی در زمینههای مختلف انرژی و صنعتی، موسسههای بیمهای و بانکی در این س//فر گفت: س//طح باالیی از تفاهم و دیدگاه مشترک بین دو کشور ایران و روسیه وجود دارد.

وزیر نیرو ادامه داد: در حالی که جمهوری اسالمی ایران با تحریمهای ایاالت متحده روبهرو است و روسیه نیز به نحوی مشمول تحریمهایی اس//ت، این تحریمها فرصت بینظیری را برای ش//کوفایی امکاناتی از جمله مناب//ع طبیعی و منابع انسانی فراهم کرده است. اردکانیان با بیان اینکه وزارت نیرو پروژههای مشترکی را با استفاده از خط اعتباری روسیه بهره گرفته است، افزود: مراحل ساخت نیروگاه ۰۰۴۱ مگاواتی در اس//تان هرمزگان با اعتبار ۲.۱ میلیارد یورو آغاز ش//ده است. همچنین برقی کردن راهآهن گرمس//ار-اینچهبرون با حدود ی//ک میلیارد یورو در حال پیگیری اس//ت. وی اظهار کرد: به دنبال همزمان ش//دن و س//نکرون کردن شبکه برق کشور با روسیه از طریق آذربایجان، ارمنستان و گرجستان هستیم که این موضوع فواید زیادی برای ایران به دنبال خواهد داش//ت. جلسههایی برگزار شده تا این موضوع بهزودی به مرحله اجرا برسد. وی اظهار کرد: از سوی شرکت بزرگ سازنده در روسیه برای تولید مشترک توربینهای گاز عالقهمندی زیادی نشان داده ش//د تا برای دریافت دانش س//اخت این توربینها بازار روس//یه را در اختیار محصوالت ایرانی قرار دهند و قرار است همکاری نزدیکی را با گروه مپنا آغاز کنند. رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روس//یه تصریح کرد: ۰۱ کارگروه زیرمجموعه کمیسیون مشترک طراحی شده که یکی از آنها کارگروه بانکی است و قرار است بهزودی به منظور رفع برخی موانع موجود بانکی جلس//ه مش//ترکی در ایران برگزار شود. وی پیوس//تن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراس//یا را تضمینی برای باال بردن امکان عملیاتی ش//دن این توافقها دانس//ت و افزود: این اتحادیه اقتصادی بین ۵ کش//ور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به امضا رسیده و بهتازگی اع//الم آمادگی کردهاند که ای//ران را هم به عنوان همکار این اتحادیه اقتصادی بپذیرند. مراحل قانونی ش//دن آن در حال انجام است و تصویبنامه هیاتوزیران و سپس تصویب مجلس شورای اسالمی آن را نهایی خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.