باروری ابرها در برنامه وزارت نیرو

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

مدی//ر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات ب//اروری ابرها، از برنامهریزی وزارت نیرو برای اجرای پروژه باروری ابرها در ۰۱ اس//تان کش//ور خبر داد.

فری//د گلکار با بیان اینکه برای اج//رای این پروژه با همکاری نیروی هوا و فضای سپاه هیچ مانعی نداریم و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد ش//د، تصریح کرد: این پروژه در اس//تانهای یزد، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، خوزستان، کرمان و فارس از طریق هواپیما و مناطقی همچون خراس//ان جنوبی و آذربایجان شرقی و غربی از طریق پهپاد اجرا خواهد شد.

او اضاف//ه ک//رد: در ص//ورت تامین اعتب//ار، باروری ابرها در اس//تان کرمانشاه نیز به شیوه زمینی و از طریق ژنراتور انجام خواهد شد.

مدیر مرک//ز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها به ایس//نا گفت که قرارداد تامین پهپ//اد، مواد باروری، هواپیما و تجهیزات قابل نصب روی آن با نیروی هوا و فضای سپاه آماده شده و بهزودی وارد فاز اجرا خواهیم شد. گلکار با اشاره به تامین «فلیر» و «پیروپاترون» به عنوان مواد قابل اس//تفاده در باروری ابرها تصریح کرد: فلیر از س//وی نیروی هوافض//ا و پیروپاترون از س//وی صنایع دفاع در داخل تولید میش//ود. امکان خرید خارجی این مواد نیز وجود دارد اما از چندین منظر، بهتر و شایسته است از تولید داخل استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.